Text Box:      CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 


                                                                                       

 

H O T Ă R Â R E

 

privind : cooperarea Consiliului Județean Teleorman cu Inspectoratul de Poliție al județului Teleorman, în vederea realizării în comun a Proiectului ,,Ordinea publică și siguranța cetățeanului în județul Teleorman”

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr.3974 din 01 iunie 2006 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion și  raportul comun de specialitate al direcțiilor Tehnică, Economică, Buget-Finanțe și Administrație Publică Locală nr.3973 din 01 iunie 2005 privind necesitatea cooperării Consiliului Județean Teleorman cu Inspectoratul de Poliție al județului Teleorman, în vederea realizării în comun a Proiectului ,,Ordinea publică și siguranța cetățeanului în județul Teleorman” ;

- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

          - adresa comună  nr.3822/12 septembrie 2005 a Inspectoratului Județean de Poliție și a Autorității Teritoriale de Ordine Publică nr.14 din 20 septembrie 2005 ;

- prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,s” și art.109 din Legea nr.215/2001, modificată și completată și ale art.47 alin.(1) litera ,,r” din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean, modificat și completat.

          În temeiul dispozițiilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. Se aprobă cooperarea Consiliului Județean Teleorman cu Inspectoratul de Poliție al județului Teleorman, în vederea realizării în comun a Proiectului ,,Ordinea publică și siguranța cetățeanului în județul Teleorman” prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin direcțiile de specialitate, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Secretarul general al județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrative  instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                          Secretar general al județului,

 

                                                                                                                                                               Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

\, 

                                                                                   

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 63  din 21_ iunie 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN       

                                                                                                                       ANEXA

                                                                                                               la hotararea nr. 63

                                                                                                       din 21 iunie 2006

 

 

 

 

PROIECT

privind ,,Ordinea publică și siguranța cetățeanului în județul Teleorman”

 

 

1. Descriere

1.1. Titlul

,,Ordinea publică și siguranța cetățeanului în județul Teleorman”

 

1.2. Localizare

 

Județ : Teleorman

 

1.3. Suma alocată din bugetul propriu al județului Teleorman pe anul 2006 – 130,000 lei .

                                                                                                                                   lei

Costul total

al proiectului

Suma alocată

de Consiliul Județean Teleorman

%

din costul total al proiectului

324.000

130.000

                   40,12

 

1.4. Rezumat

 

          Prezentul proiect este înaintat spre aprobare Consiliului Județean Teleorman de către Autoritatea Teritorială de Ordine Public㠖 în calitate de Solicitant împreună cu Inspectoratul Județean de Poliție Teleorman – în calitate de Partener.

a) Scopul proiectului : Asigurarea unui climat de securitate publică la standarde europene.

b) Grupurile țintă :

I. Directe :

- personalul  posturilor de poliție rurală ;

- cetățeni din mediul rural (prin întrunirile ce se vor desfășura) ;

- primarii și șefii polițiilor municipale și orășenești ;

- directorii instituțiilor de învățământ ;

- reprezentanții societății civile ;

- reprezentanții instituțiilor investite cu atribuții de sprijin al persoanelor aflate în situații de risc ori cu comportament inadecvat ;

- persoanele ce alcătuiesc echipa de implementare a proiectului.

II Indirecte : Comunitatea, în ansamblul său

c) Principalele activități :

1. achiziționarea dotărilor și echipamentelor necesare realizării activităților proiectului ;

2. consultarea surselor de informare în vederea realizării unor materiale de informare specifice ;

3. stabilirea, de comun acord cu beneficiarii direcți a unor grafice de întâlniri ;

4. desfășurarea propriu-zisă a întrunirilor ;

5. evaluarea rezultatelor și crearea feed-back-ului.

 

1.5. Obiective

 

          Obiectivul general :

          Reprezentarea și promovarea intereselor comunității în vederea asigurării unui climat de siguranță și securitate publică.

          Obiective specifice :

1. Crearea unei echipe unite, multi-instituționale (ATOP-POLIȚIE), dotată cu logistică, necesară desfășurării în bune condițiuni a activităților specifice ;

 

          2. Crearea unui feed-back între echipa mai sus amintită și beneficiarii direcți și indirecți, prin intermediul unui program și a unei serii de activități-răspuns, viabile, flexibile.

 

1.6. Justificare

 

          a) relevanța proiectului față de obiectivele stabilite prin Legea nr.218/2002

          Protrivit art.18 din Legea nr.218/2002 și Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Teritoriale de Ordine Public㠖 ATOP (aprobat prin H.G. nr.787/2002), între atribuțiile ATOP se disting :

          În urma implementării prezentului proiect, echipa multi-instituțională a unui program coerent de întâlniri) cu beneficiarii direcți și indirecți și beneficiind de experiența ce va fi acumulată, va putea contribui mai eficient la elaborarea-verificarea aplicării planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali. Logistica adecvată va permite echipei de implementare sesizarea deficiențelor din  activita-

 

 

 

 

 

tea de poliție și va putea propune măsuri adecvate de înlăturare a acestora. Colaborarea activă pe parcursul derulării prezentului proiect cu reprezentanții societății civile va facilita cunoașterea și rezolvarea sesizărilor referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Proiectul prevede o serie de informări și consultări atât cu factorii de decizie (primari, conducători de școli, șefi de poliție-alte instituții cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice din municipii-orașe), cât și cu reprezentanți ai societății civile și cetățenii – membri ai comunităților locale pe probleme diverse : siguranței persoanei, a ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, apărarea proprietății private și publice, prevenirea și combaterea fenomenului infracțional, combaterea traficului de droguri și de persoane, contracararea acțiunilor care atentează la viață, libertatea, sănătatea și integritatea persoanelor, precum și a altor interese legitime ale comunității, combaterea infracțiunii juvenile, programe educaționale privind siguranța circulației rutiere. Anual se va elabora și se va face public, în colaborare cu factorii implicați, rapoarte privind cazuistica întâlnită/rezolvată și eficiența activităților celor responsabili de ordinea și liniștea publică.

          b) identificarea nevoilor și constrângerilor din județul Teleorman

          Potrivit unui raport al Inspectoratului Județean de Poliție referitor la infracționalitate și alte tipuri de probleme ce privesc ordinea și liniștea publică, în anul 2005 s-au înregistrat fenomene negative :

          - fenomenul delicvenței juvenile : numărul minorilor care comit infracțiuni se menține la nivel ridicat astfel : în anul 2005, 10 minori  cu vârsta pană la13 ani, au comis dintr-un număr total de 5.625 infracțiuni, 263 fapte penale, dintre acestea 30 fiind îndreptate contra vieții și integrității persoanei. Ponderea infracțiunilor comise de minori sunt furturile (74 %) și tâlhăriile (3,41 %). De asemenea, minorii care răspund penal au comis în anul 2005 o faptă de omor, 6 tîhării, 2 violuri și 157 infracțiuni de furt.

          - traficul de persoane : I.P.J. Teleorman a cercetat 28 persoane pe linia prevenirii și combaterii traficului de persoane, fapte prevăzute și pedepsite prin dispozițiile Legii 678/2001, având ca victime 21 persoane, din care : 9 femei și 4 minori  iar pe linia migrației clandestine au fost puse sub învinuire un număr total de 20 persoane pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat (OUG 105/2001), precum și a frontierei altor state din comunitatea europeană (OUG 112/2001) ;

          - trafic de droguri : au fost cercetate 7 persoane pentru comiterea infracțiunilor de deținere, consum și trafic de droguri precum și pentru operațiuni cu precursori care pot fi folosiți în fabricarea ilegală a drogurilor. A fost confiscată cantitatea de 2.530 tablete de medicamente cu conținut stupefiant și 426 kg precursori ;

          - evenimente rutiere : au fost constatate 534 infracțiuni la regimul circulației, au fost aplicate 39.214 sancțiuni contravenționale și au fost reținute 1.607 permise de conducere pentru abateri care au pus în pericol securitatea traficului rutier. Cu toate acestea, în județul Teleorman în anul 2005, au avut loc 104 accidente grave de cxirculație în urma cărora au decedat 44 de persoane iar 75persoane au fost grav rănite.

 

 

 

 

 

          - criminalitatea : în anul 2005 I.P.J. Teleorman a constatat 5.625 infracțiuni, din care 2.742 de natură judiciară și 546 contra persoanei.

 

          c) motivele alegerii grupurilor țintă și a activităților :

          Potrivit prevederilor legale, Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie și funcționează pe lângă fiecare consiliu județean, atât în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează, cât și pentru reprezentarea și promovarea intereselor comunității, vizând asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică. ATOP cooperează, în plan teritorial, cu unitățile de poliție, cu prefecții, autoritățile administrației publice locale, serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, precum și cu reprezentanți ai comunității.

 

          Pornind de la prevederile legale, rațiunea acestui proiect (parteneriat pentru siguranța cetățeanului) se bazează pe crearea unei echipe multi-instituționale bine închegată, flexibilă și eficientă, al cărei rol este acela de a informa, educa, preveni și combate orice fenomen ce atentează la ordinea și liniștea publică, la siguranța cetățeanului, la viața, libertatea, sănătatea și integritatea persoanelor, aproprietății private și publice, precum și a altor interese legitime ale comunității.

          Pentru realizarea acestor atribuții a fost identificat un grup țintă direct, alcătuit din factorii de deciție din domeniile : Centre Zonale de poliție rurală, primari și lefi ai polițiilor municipale și orășenești, director ai instituțiilor de învățământ (prin întruniri periodice la inspectoratul Școlar Județean), reprezentanți ai societății civile (ONG-uri) și ai instituțiilor investite cu atribuții de sprijin al persoanelor aflate în situații de risc ori cu comportament inadecvat.

          Pe lângă cei menționați mai sus, grupul țintă direct este completat cu aproximativ ... cetățeni din mediul rural, arondați fiecărui Centru Zonal. Printr-o bună colaborare cu instituțiile media, apreciem că, prin implementarea prezentului proiect va avea de câștigat Comunitatea, în ansamblul său.

          Statisticile întocmite de I.P.J. Teleorman confirmă o infracționalitate aflată pe un trend crescător, aspecte grave cum ar fi traficul de droguri și persoane (relativ noi în România) depășind chiar (sub aspectul creșterii) tendința generală. Odată cu intrarrea României în Uniunea Europeană (devenind astfel stat de graniță) se așteaptă o intensificare a unor tipuri de infracțiuni (în special cele ce privesc traficul ilegal) și de aceea se impun mentalități și modalități de lucru europene (abordări multicriteriale și echipe multi-instituționale), pentru prevenirea și rezolvarea acestor probleme.

 

          d) relevanța proiectului pentru grupurile țintă

          Autoritatea teritorială de ordine publică este organism  cu rol consultativ, neavînd competențe în probleme operative ale Poliției sau ale altor instituții cu atribuții similare. Prezentul proiect are un caracter pilot, în care reprezentanți ai autorităților publice locale și ai Poliției vor forma (fără a exclude nici un alt factor cu atribuții în acest sens) o echipă inspirată de modelul european în domeniu. Complexitatea și diversitatea problemelor existente (și viitoare, datorită aderării), impun această manieră de lucru care vizează implicare și participare cât mai largă, cu un accent tot mai mare pe societatea civilă (prin reprezentanții săi). Ținând cont de faptul că esența activităților ce se vor desfășura înseamnă informare, educare, prevenire și combatere a fenomenelor cu implicații negative, apreciem că prezentul proiect este relevant pentru grupurile țintă alese, un casting pentru Comunitate.

 

1.7. Descrierea detaliată a activităților

_________________________________________________________________________

 

          Activitatea 1 : Activități organizatorice

          Conbstau în : stabilirea (de către responsabilii beneficiarului și ai partenerului) a unui program de întâlniri și a unui mod de lucru al echipelor responsabile de implementarea proiectului, pe categorii de probleme și responsabilități. De comun acord se va realiza un plan operativ de lucru ce are în vedere detalierea planificării, stilului și a metodelor de lucru folosite.

 

          Activitatea 2 : Achiziționarea dotărilor și echipamentelor necesare

 

I. asigurarea necesarului de birotică :

- 2 copiatoare ;

- 6 computere Pentium – 4,3.0 Ghz, HDD 80 GB, Monitor 17”, Memorie USB – 512 MB ;

- 5 imprimante laser color A4 ;

- 1 imprimantă laser color A3

- 2 aparate de  îndosariat cu inele și spire ;

- 2 aparate de laminat ;

- 2 Flipchart

 

II. Achiziționarea de accesorii și materiale consumabile pentru echipament informatic :

- hârtie xerox                                                                   - 40 topuri

- hârtie coloraction A4, diferite culori                               - 40 topuri

- hârtie colotech superlucios                                            - 20 topuri

- coperte carton A4 diferite culori                                     - 20 topuri

- coperte plastic transparente                                           -   6 topuri

- folii pentru laminatoare                                                  -   4 topuri

- inele plastic 6-19 mm                                                     - 10 cutii

- CD RW                                                                        - 10 cutii

- DVD                                                                            -   5 cutii

- set textmarcher 6 culori                                                 -   3 buc.

- Marcker permanent 3 .0-5.5 mm                                    - 10 buc.

- hârtie pentru Flipchart                                                    -   2 cutii

 

 

III. Dotarea Dispeceratelor video :

a) Sistem P.C. cu 2 monitoare 17”

- processor tip Intel P4/3000 Mhz, SOCKet 478 cu ventilator sau echivalent ;

- memorie DDRAM 512 MB cu 2 ieșiri : VGA+DVI (cu adaptor) ;

- placă sunet ;

- placă rețea 10/100 MB ;

- HDD 80 GB 7200 rpm ;

- unitatea de dischetă 1,44 MB 3,5” ;

- unitate DVD +/- RW  16x/16x/8x/40x/24x/40x ;

- carcasă 400 W MIDI ATX ;

- tastatură PS2 ;

- mause optic PS2/USB 3 buttons –scroll ;

- boxe audio 200 W

b) 2 x monitor LCD 17”

- diagonala (inch) : 17 ;

- tip displaz : LCD TFT ;

- dimensiune punct (mm) : 0,26 ;

- timp de răspuns (ms) : 8 ;

- rezoluție optimă : 1280 x 1024 ;

- rezoluții suportabile (pixeli) : 1280 x 1024 ;

-standarde : TCO 03

c) Imprimantă InKject color A4

 

IV. Dotarea celor 11 puncte supraveghere video, ce vor fi amplasate astfel :

- Drăgănești-Vlașca         DJ 503 – E 70

- Alexandria                    DJ 504 – E 70

- Roșiorii de Vede

  (Coșoteni)                     DJ 601 C – DJ 612 A

- Turnu Măgurele             DJ 546 – str.Chimiei

- Videle                           DJ 503 – DJ 601 D

                                      DJ 503 – DJ 601

- Lunca                           DJ 543 – DJ 546

- Balaci                           DJ 703 – DN 65 A

- Poeni                            DJ 503 – DJ 701

- Botoroaga                     DJ 612 – DJ 503

- Orbeasca                      DJ 612 – DJ 504

 

Dotarea unui punct de supraveghere :

- carcasă autdoor încălzită și ventilată ;

- NCS – 500 IP Ethernet camera ;

- Lentila auto – iris pt.NCS – 500 ;

- Conventor FIB1 – 10/100/SC15F ;

- IP Watch Lite

 

Valoarea estimată pentru achiziționarea bunurilor prevăzute la punctele I-IV este de 130.000 lei.

Achiziția va fi efectuată de către Consiliul Județean Teleorman, cu repectarea procedurii impuse de legislația în vigoare.

Bunurile achiziționate vor fi înregistrate în domeniul privat al județului și vor fi folosite pentru realizarea proiectului.

 

          Activitatea 3 : Consultarea surselor de informare și a factorilor abilități

          O abordare cât mai eficientă a diferitelor tipuri de probleme presupune buna cunoaștere a acestora, a cauzelor ce  le-au generat și a efectelor lor. În vederea realizării materialelor informative, Solicitantul și Partenerul vor întreprinde activități de documentare consultând sursele și bazele de date existente. Se vor concepe și trimite adrese la factorii abilitați, informațiile primite urmând a fi incluse în materialele ce vor fi ulterior realizate (care, în acest mod, vor avea o abordare cât mai completă).

 

          Activitatea 4 : Realizarea materialelor informative și stabilirea unui grafic de întâlniri

          În urma centralizării răspunsurilor la adrese, materialele de informare ce se vor realiza vor fi clasificate pe domenii (delicvență juvenilă, trafic de droguri, trafic de persoane, încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, criminalitate, etc.), urmând tipărirea propriu-zisă a materialelor anterior amintite. De comun acord cu beneficiarii direcți se va stabili un program de  întâlniri. În afara graficului de întâlniri, proiectul prevede și un program de patrulări (de care este responsabil Partenerul – IPJ Teleorman), în vederea acționării prompte în sprijinul cetățeanului.

 

          Activitatea 5 : Desfășurarea propriu-zisă a întrunirilor

          Modalitatea de lucru va fi puternic interactivă, accentul fiind pus pe implicare, reacție promptă, coerentă. Permanent se va urmări realizarea unui mecanism de feed-back. Informațiile vor fi susținute cu exemple concrete (studii de caz); vor fi prezentate instituțiile abilitate să  rezolve diversele tipuri de probleme ale grupurilor țintă. Întrunirile vor viza informarea, educarea, prevenirea și combaterea oricărui fenomen ce atentează la ordinea și liniștea publică, la siguranța cetățeanului, la viața, libertatea, sănătatea și integritatea persoanelor, a proprietății private și publice, precum și a altor interese legitime ale comunității.

 

          Activitatea 6 : Evaluarea rezultatelor și crearea feed-back-ului

          Pentru adaptarea permanentă a proiectului la factorii externi, cre pot modifica anumite scopuri imediate, se va efectua o evaluare internă a activităților (tehnică și financiară) trimestrială cu toți partenerii implicați în proiect. Se preconizează ca prima lună să fie extrem de bine utilizată de echipe de proiect, în scopul planificării stricte a timpului, responsabilităților și resurselor financiare. Evaluările se vor face pe baza unor indicatori specifici și relevanți. Indicatorii cantitativi și calitativi vor reflecta atât gradul de realizare a obiectivelor proiectului cât și a impactului asupra grupurilor-țintă. Dintre indicatorii calitativi ce vor fi folosiți enumerăm : conștientizare, implicare, eficineță, durabilitate, diseminare iar dintre cei cantitativi : participare, continuitate, economie, încadrare în timp, în activități și în buget. Un element foarte important în cadrul procesului de evaluare internă ăl va deține studierea reacției mass-media cu privire la implemnetarea prezentului proiect.

 

          1.8. Metodologia

 

          a) proceduri de evaluare internă

          Baza de evaluare o va constitui proiectul în sine, prin obiectivele, activitățile și rezultatele care s-au propus, evaluarea realizându-se prin compararea acestora cu datele la perioadă. Pentru adaptarea permanentă a proiectului la factorii externi și pentru efectuarea ,,din mers” a eventualelor corecții, se vor realiza trimestrial evaluări interne tehnice și financiare (în baza unor indicatori specifici relevanți), care vor fi înaintate de către Solicitant (ATOP) Autorității Finanțatoare (C.J. Teleorman).

          b) motivele pentru alegerea rolului fiecărui partener

          Autoritatea teritorială de ordine publică este, potrivit prevederilor legale, un organism cu rol consultativ înființat pentru asigurarea bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din județ, asigurând prin activitatea sa reprezentarea și promovarea intereselor comunității, în scopul asigurării unui climat de siguranță și securitate publică.

 

          Conform statisticilor întocmite de I.P.J. Teleorman, infracționalitatea se află pe un trend crescător, aspecte grave cum ar fi traficul de droguri și persoane (relativ noi în România), depășind chiar (sub aspectul creșterii) tendința generală.

 

          Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, țara noastră va deveni stat de graniță (așteptându-se o intensificare a unor tipuri de infracțiuni); din aceste motive s-a optat pentru mentalități și modalități de lucru europene (abordări multicriteriale și echipe multi-instituționale). Complexitatea și diversitatea problemelor existente (și viitoare, datorită aderării) impun această manieră de lucru care vizează implicare și participare cât mai largă, cu un accent tot mai mare pe societatea civilă (prin reprezentanții săi).

 

          c) echipa propusă pentru implementarea proiectului

          Proiectul se constituie într-un PARTENERIAT, reprezentant de un organism cu rol consultativ care funcționează, conform legii, pe lângă o autoritate a administrației publice locale (Consiliul Județean Teleorman) și instituție specializată a statului care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, a proprietăți private și publice, prevenirea și descoperirea infractorilor, respecatrea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii.

          Conducerea operativă a proiectului se va realiza de către managerul de proiect (ATOP). Lunar, managerul de proiect va derula întruniri operative de lucru cu echipa de implementare.

          Echipa de management se întregește cu un asistent-ciirdonator (IPJ Teleorman), care va lucra efectiv pe problematica de implementare a proiectului. El va fi responsabil cu obținerea, sortarea și prelucrarea datelor necesare realizării materialelor de informare, coordonarea activității membrilor patrulelor, stabilirea și menținerea legăturilor cu factorii abilitați.

          Ceilalți membri ai echipei de implementare sunt :

-         responsabilul cu coordonarea situațiilor de urgență și pentru petiții ;

-         responsabilul cu planificarea, stabilirea și evaluarea indicatorilor de performanță minimali ;

-         responsabilul pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului ;

-         lucrătorii de poliție – membri ai patrulelor de intervenție

 

 

          1.9. Durata proiectului – 12 luni (1 iulie 2006 – 1 iulie 2007)

 

Resursele financiare de 130.000 lei vor fi utilizate cu această destinație din Bugetul propriu al județului pe anul 2006.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea