Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 


       

       

HOTĂRÂRE

 

 

privind: modificarea și completarea Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială.

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată

          Având în vedere:

- cererea nr. 2967 din 20 aprilie 2006, a doamnei Ene Mioara și cererea nr. 4516 din 21 iunie 2006 a domnului Dumitrescu Mircea, prin care solicită să participe și la lucrările comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

- prevederile art. 56 alin (2) raportat la art. 110 din Legea nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 29 alin (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat.

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

Art.1.  Se modifică componența Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și se completează cu doamna Ene Mioara și domnul Dumitrescu Mircea.

 

Art.2. Prevederile hotărârii Consiliului Județean nr.6 din 9 august 2004, se modifică în mod corespunzător.

 

Art.3. Secretarul general al județului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                  

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                              Secretar general al județului,

 

                                                                                                                                                    Jr.Rodica Vrabie

 

 

                  

 

 

Alexandria

Nr. 65 din 21 iunie 2006