Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

 

pentru : modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 53 din 19 mai 2006

 

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

-         adresa Instituției Prefectului Județului Teleorman nr. II/3739 din 9 iunie 2006;

-  avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-         prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

-         prevederile art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind instituția prefectului;

- prevederile art.104, alin (2) din Legea nr. 215/2001a administrației publice locale, modificată și completată și ale art. 47 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat ;

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,          

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art. 1. În formula introductivă, liniuța a 3-a din hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 53 din 19 mai a.c. privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2006, temeiul legal din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- “prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art.2. Celelalte prevederi ale hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 53 din 19 mai 2006, rămân neschimbate.

 

Art.3. Secretarul general al județului prin compartimentul cancelarie va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și direcției interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                   

 

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                                 Secretar general al județului,

 

                                                                                                                                                                        Jr.Rodica Vrabie

 

                                                                                               

                                      

                                                                    

 

Alexandria,

 

Nr. 67 din 21 iunie 2006