Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 


       

                                                                HOTARARE

 

privind: modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.72 din 29 iulie 2005.

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.106, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată;

         Având în vedere:

         - expunerea de motive a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion, înregistrată la nr. 4443 din 19 iunie 2006 și raportul de specialitate nr. 4422 din 19 iunie 2006, întocmit de Direcția economică , buget- finanțe privind necesitatea modificării și completării hotărârii Consiliului Județean nr.72 din 29 iulie 2005;

- avizele Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

         - prevederile art. 20 alin.(1) și art.21 alin.(1) din Legea nr.180/2005, privind aprobarea O.U.G. nr.23/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare;

                   În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată

 

HOTĂRĂȘTE:

        

         Art.I.  Se modifică și se completează hotărârea Consiliului județean nr. 72 din 29 iulie 2005 privind înființarea Direcției de Pază a județului Teleorman, serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, după cum urmează:

1) Art.3 va avea următorul cuprins:    

“Obiectul  de activitate al Direcției de  pază  a județului Teleorman îl constituie asigurarea pazei obiectivelor de interes județean- situate pe raza județului Teleorman care nu au asigurată paza cu jandarmi sau polițiști conform actelor normative în vigoare

            2) Alineatul 1 al art. 2 din anexa nr. 3 “Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Pază a județului Teleorman”, se modifică și va avea următorul cuprins:

 ,,Direcția de Pază a județului Teleorman are ca obiect de activitate asigurarea pazei obiectivelor de interes județean, însoțirea și protecția transporturilor de bunuri și valori, iar cu împuternicirea primarilor vor putea participa  la apărarea ordinii și liniștii publice și va acționa pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și altor fapte ilicite, în condițiile legii; formator agenți pază, monitorizare și intervenție prin Dispeceratul de zonă, serviciul de protecție specializată a persoanei, garda de corp.”

3)  Alineatul (4) al art. 2 din anexa nr. 3 se abrogă.

 

Art.II. Secretarul general al județului prin Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

        

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                      Secretar general al județului,

 

                                                                                                                                                           Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 68 din 21 iunie 2006