Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 


H O T Ă R Â R E

privind : rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2006.

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință  extraordinară  conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- Raportul  nr. 5503  din 24 iulie 2006 al  Președintelui Consiliului Județean, Liviu Nicolae Dragnea privind necesitatea rectificării bugetului propriu al județului pe anul 2006 ;

          - avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

          -  prevederile art.15 alin.(2), art. 42 și art.45 alin.(4) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

-  prevederile art.104 alin.(3) litera ,,a” din Legea nr.215/2001, modificată și completată ;

          În temeiul dispozițiilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2006, conform anexelor nr.1 si 2.

Art.2.  Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția Economică, Buget-Finanțe și Direcția Tehnică, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

  

                                                                                    

 

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                          SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                                                 Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria,

Nr.74  din  04 august  2006