Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

 

 


                                                       

                            

 

      H O T Ă R Â R E

 

 

           privind: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor din județ, aferente finanțării cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, majorate conform O.G. nr.46/2006.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.6850 din 07 septembrie 2006 a  vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Putineanu Ion și raportul de specialitate nr.6825 din   07 septembrie 2006 al Direcției Economice, Buget-Finanțe privind necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor din județ, aferente finanțării cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, majorate conform O.G. nr.46/2006;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

          - prevederile art.7 alin. (2), anexa (3) si alin (4) din O.G. nr.46/30 august 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, modificată și completată ;

          În temeiul prevederilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

Art.1.  Se aprobă  repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, a sumelor de-

falcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor din județ, aferente finanțării cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, majorate potrivit O.G. nr.46/2006, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2. Vicepreședintele Consiliului Județean, Putineanu Ion, prin Direcția economică, buget-finanțe va urmări aducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

 

          Art.3. Secretarul județului prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

    

 

 

 

 

                                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                                                              Jr. Rodica Vrabie

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.84  din  30 septembrie  2006