Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 
 
 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

 

 

 

privind : aprobarea contractării unui împrumut intern, pe  termen lung,

                pentru finanțarea unor lucrări de investiții publice de  interes

                judetean.


        Consiliul Judetean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr.215/ 2001, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.6.272 din 21 august 2006, a domnului Liviu Nicolae

Dragnea, Presedintele Consiliului Județean Teleorman și raportul comun al Direcției Tehnice și Direcției Economice, Buget-Finanțe nr.6271 din 21 august 2006 privind necesitatea  contractării unui împrumut intern, pe  termen lung, pentru finanțarea unor lucrări de investiții publice de  interes județean ;

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliul Județean Teleorman ;
           - prevederile art.61 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale ;
           - prevederile art.59 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45 / 2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
           - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 158 / 2005 privind constituirea, stabilirea componentei și competentelor Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor
Locale ;

- prevederile art.22 si 59 din O.G. nr.43 /1997 privind regimul juridic al drumu-rilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

          - prevederile art.110 alin.(1) litera ,,c” din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr.337/2006 ;

-         prevederile art.46 alin.(2) litera ,,b” coroborat cu art.110, art.104 alin.(1) litera

,,b” și alin.(3) litera ,,b”, art.116 alin.(1) litera ,,c” și alin.(4) litera ,,d” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată și ale art.47 alin.(1) litera ,,e “ din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat,

          În temeiul dispozițiilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

                         H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1.(1) Se aprobă contractarea unui împrumut intern, pe termen lung, în sumă

de 40.000.000 lei, pentru refinanțarea împrumutului aflat în derulare, contractat cu B.R.D.- G.S.G. Sucursala Alexandria, conform contractului nr.83 din 04 august 2003 și

 

 

 

finanțarea unor lucrări de investiții publice de interes județean, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   (2) In situația în care obiectivele menționate în anexă vor putea fi finanțate din alte surse, sumele aferente vor fi redistribuite pentru finanțarea altor obiective de investiții publice de interes județean, cu aprobarea  Consiliului Județean Teleorman și

cu avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale .

 

          Art.2. Garantarea împrumutului de la art.1 al prezentei hotărâri, se va realiza prin acord de garantare cu veniturile proprii ale bugetului propriu al județului Teleorman, estimate a se încasa pe perioada de creditare.

 

         Art.3. Plata serviciului anual al datoriei publice, aferent împrumutului prevăzut la art.1 al prezentei hotărâri, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia, precum și plata oricaror impozite și taxe aferente realizării investițiilor finanțate din acest împrumut vor fi suportate din bugetul propriu al județului Teleorman.


         Art.4. Direcția Tehnică va întreprinde măsurile necesare în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, documentații ce vor fi supuse aprobării Consiliului Județean Teleorman.


          Art.5. In conformitatea cu prevederile art. 116 alin (4) lit. d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, asa cum a fost modificat prin Legea nr.286 /2006, se împuternicește Președintele Consiliului Județean Teleorman  pentru a  desemna o comisie care va iniția negocieri pentru contractarea împrumutului de la art.1 al prezentei hotărâri, în vederea obținerii celor mai avantajoase condiții privind : durata contractului, perioada de grație, procentul de dobândă, nivelul comisioanelor, precum
și

alte costuri aferente.

        Art.6. Secretarul județului prin Compartimentul cancelarie va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 


                                                                                            

                                                                               PREȘEDINTE,
                                                                                       Liviu  Nicolae  
Dragnea

 

                                                                         

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                 SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                                                        Jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria,

Nr.93 din 30 septembrie 2006