CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

                                HOTĂRÂRE                             
                       

privind : aprobarea   cofinanţării investiţiei  ,,  Reabilitare  drum  de   legătură rutieră    între   oraşul Videle şi DN 61 (Milcovăţu) prin modernizerea  DJ 601D,  km 14+514 - 27+214, Mereni - Videle  şi DJ 612,  km 0+000 – 6+900,     Milcovăţu    (jud. Giurgiu)   -   Mereni ’’   finanţată       prin  programul Phare 2004 – 2006, Coeziune Economică şi Socială

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţa ordinară conform prevederilor art. 106, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 9040 din 21 noiembrie 2006 a domnului vicepreşedinte Ion Putineanu şi raportul de specialitate nr. 9039  din 21 noiembrie 2006, al Direcţiei Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economice, Buget-Finanţe;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi protecţie socială şi de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

- adresa nr. 40.985 din 15.11.2006 a Ministerului Integrării Europene;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2005, privind asocierea Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul local Videle şi Consiliul Judeţean Giurgiu în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes comun ,,Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61(Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601D, km 14+514-27+214, Mereni-Videle şi DJ 612, km 0+000-6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu)-Mereni ”;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 39 din 20 aprilie 2006, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investitii ,,  Reabilitare  drum  de   legătură  rutieră    între   oraşul   Videle  şi   DN   61 (Milcovăţu)  prin modernizerea DJ 601D,  km 14+514 - 27+214, Mereni - Videle  şi DJ 612,  km 0+000 –  6+900,     Milcovăţu    (jud. Giurgiu)   -   Mereni ’’  în faza proiect tehnic;

- prevederile art. 40, alin. 1, din Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.104, alin. (1), litera “b” şi alin. (3), litera “f”, din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (2), din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean, modificat şi completat;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE :

            Art. 1. Se aprobă cofinanţarea investiţiei  ,, Reabilitare drum de legătură rutieră între  oraşul  Videle şi  DN 61(Milcovăţu)  prin modernizarea DJ 601D, km 14+514-27+214, Mereni -Videle şi  DJ 612, km 0+000 -6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu) – Mereni ” , finanţată prin programul Phare 2004 – 2006 Coeziune Economică şi Socială, conform anexei,cu urmatorii indicatori tehnico-economici:

            1. Valoarea totală                              - 6.511.103,45 Euro

                din care: C+M                                  - 6.283.095,95 Euro

                        - cheltuieli eligibile:                - 6.283.095,95 Euro

                        din care:

                        -  Fonduri Phare                       - 4.193.966,55 Euro

                        - Fondul Naţional                     - 1.397.988,85 Euro

                        - Buget Local                           -    691.140,55 Euro

- cheltuieli neeligibile:            -    228.007,50 Euro

                                    din care:

                                  - Buget Local                             -    228.007,50 Euro                           

                                  - Buget Total Local                   -   919.148,05 Euro

            2. Amplasament:

              Traseul actual al drumului judeţean DJ 601D, km 14+514  - 27+214,  

              Mereni – Videle şi al drumului DJ 612, km 0+000- 6+900, Milcovăţu  

              (jud. Giurgiu) – Mereni.

Art. 2. Se aprobă contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Teleorman la  realizarea investiţiei mentionată la art.1, în valoare de 772.452,02 Euro, reprezentand cheltuielile eligibile, neeligibile, cheltuieli de proiectare, obtinere avize si acorduri, cota de 0,5% pentru casa constructorilor, taxa aferenta inspectiei in constructii şi managementul proiectului (UIP), plătibili în lei, reprezentand 84,04 % din contribuţia financiară totală a aplicantului, conform anexei, din care :

-         valoare eligibilă         -  580.834,52 Euro

-         valoare neeligibilă            -  191.617,50 Euro

Art. 3. Consiliul Judeţean Teleorman va asigura plata cheltuielilor pentru finanţările suplimentare rezultate în urma procesului de execuţie a lucrărilor, ca urmare a unor situaţii neprevăzute în documentaţia iniţială, dar necesare pentru îndeplinirea scopului proiectului.

Art. 4.  Direcţia Economică, Buget – Finanţe şi  Direcţia Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. Secretarul judeţului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae DRAGNEA

                                                                                                                 Contrasemnează

                                                                                                                Secretar al judeţului,

 

Alexandria,                                                                                                 jr. Rodica Vrabie

Nr. 121 din 29 noiembrie 2006

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

     Anexă

                                                                         la Hotărârea nr. 121 din 29 noiembrie 2006

 

DENUMIRE PROIECT

,, Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61(Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601D, km 14+514-27+214, Mereni-Videle şi DJ 612, km 0+000-6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu)-Mereni

 

 

I.                   Indicatorii tehnico – economici ai investiţiei

· Valoarea totală          - 6.511.103,45  Euro

-din care C+M        - 6.283.095,95  Euro

· cheltuieli eligibile     6.283.095,95  Euro

· cheltuieli neeligibile –    228.007,50 Euro

 

              Cheltuieli eligibile pe surse de finantare:

              - Fonduri Phare                      - 4.193.966,55 Euro

              - Fond National          - 1.397.988,85 Euro

              - Contributie Locala:   -    691.140,55 Euro

            Total cheltuieli aplicant =   691.140,55 + 228.007,50 = 919.148,05 Euro

 

                 Amplasament:

Traseul actual al drumului judeţean DJ 601D, km 14+514 – 27+214, Mereni -Videle şi al drumului judeţean DJ 612, km 0+000 - 6+900,  Milcovăţu  (jud.Giurgiu) – Mereni.

Capacităţi:

-         lungime totală traseu                                       - 19,60   km

din care: - pe teritoriul judeţului Teleorman   - 18,488 km

  din care în oraşul Videle     -  2,016  km

                                    - pe teritoriul judeţului Giurgiu       -  1,112  km

-         lăţime parte carosabilă  -      6,00 m

-         acostamente                  - 2x 0,75 m

-         benzi de încadrare        - 2x 0,25 m

 

Sistem rutier:

-    strat de uzură de 4 cm din beton asfaltic BA 16;

-         strat de binder cu criblură min 6 cm BAD25;

-         balast stabilizat 15 cm;

-         balast în fundaţie 30 cm;

 

Alte specificaţii:

-         şanţuri şi rigole din pământ şi beton pereat monolit;

-         podeţ tubular la km 3+900;

-         reabilitarea a 5 poduri situate pe traseul drumului;

-         amenajarea a 109 drumuri laterale pe o lungime de 10 m si 5,5 m laţime;

-         realizarea tuturor intrărilor în curţi, adiacente drumului.

 

 

 

II.  Defalcarea cheltuielilor totale 

                                                     

 

 

 

Nr.

crt.

Specificaţie

Valoare

 

EURO

Procentaj din total

%

1.

SURSE DE FINANŢARE – Total valoare:

   din care:

 - Fonduri Phare

 - Fond Naţional

 - Contribuţie Locală

6.511.103,45

 

4.193.966,55

1.397.988,85

919.148,05

100

 

 64,42

21,48

14,10

2.

Contribuţia financiară totală a aplicantului

      Din care:  Consiliul Judeţean Teleorman

 

a) Contribuţia financiară eligibilă a aplicantului

      Din care: Consiliul Judeţean Teleorman

 

b)Contribuţia financiară neeligibilă a aplicantului

      Din care: Consiliul Judeţean Teleorman            

919.148,05

772.452,02

 

691.140,55

580.834,52

 

228.007,50

191.617,50

100

(84,04)

 

100

(84,04)

 

100

(84,04)

 

            Nota:

-         Contribuţia PHARE, Fondul Naţional şi contribuţia eligibilă a                      aplicantului sunt scutite de TVA.

-         Procentele din paranteză sunt stabilite prin acordul de asociere nr. 622/1212/382/27.01.2005 şi reprezintă ponderea lungimii drumului din teritoriul administrativ în lungimea totală a drumului ce se reabilitează.

-         Valoarea totală eligibilă a aplicantului s-a determinat în urma desfasurarii licitatiei pentru executia lucrarilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae DRAGNEA