CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 
 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind : actualizarea tarifelor, pentru eliberarea de acorduri prealabile  

                şi autorizaţii speciale în vederea amplasării şi execuţiei unor

                obiective în zona drumurilor judeţene, utilizarea şi  închirierea  

                unor suprafeţe din zona acestora, precum şi pentru depăşirea

                limitelor maxime admise de greutate şi/sau de gabarit de către

                autovehicule înmatriculate în ţară, pe anul 2006

 

 

          Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 328 din 16 ianuarie 2006 a vicepreşedintelui, Eugen Ovidiu Vlad  şi raportul de specialitate nr. 327 din 16 ianuarie 2006, al Direcţiei Dezvoltare Locală, privind necesitatea actualizării tarifelor, în condiţiile legii, pentru eliberarea de acorduri prealabile şi autorizaţii speciale în vederea amplasării şi execuţiei unor obiective în zona drumurilor judeţene, utilizarea şi închirierea unor suprafeţe din zona acestora, precum şi pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate şi/sau de gabarit de către autovehiculele înmatriculate în ţară;

-  avizul comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi pentru protecţie socială şi al comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

- prevederile art. 7, art. 40, alin. 5, art. 41 alin. (1), (4) şi (5), art. 46, art.  47 alin.(4 )şi art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          - prevederile art. 104, alin. (2), şi art. 110  raportat la art. 50 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată şi completată,          

 

HOTĂRĂŞTE :

 

          Art. 1. Se aprobă actualizarea tarifelor pentru eliberarea de acorduri prealabile şi autorizaţii speciale în vederea amplasării şi execuţiei unor obiective în zona drumurilor judeţene, utilizarea şi închirierea unor suprafeţe din zona acestora, precum şi pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate şi/sau de gabarit

de către autovehiculele înmatriculate în ţară, prevăzute în anexele nr.1-3.

 

          Art. 2. Se aprobă modelul de acord şi de autorizaţie pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice judeţene precum şi modelul de autorizaţie specială de transport pentru circulaţia pe drumurile judeţene cu depăşiri de limite de greutate şi/sau de gabarit, conform anexelor  nr. 4, 5 şi 6.

 

          Art. 3. Sumele rezultate potrivit prezentei hotărâri constituie surse financiare pentru administrarea drumurilor judeţene.

 

          Art. 4. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art. 5. Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Vlad Eugen Ovidiu şi Putineanu Ion,  prin Direcţia Dezvoltare Locală şi Direcţia Economică Buget-Finanţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          Art. 6. Secretarul general al judeţului prin Direcţia Administraţie Publică Locală va lua măsuri pentru afişarea la sediul Consiliului Judeţean Teleorman, publicarea pe site-ul www.cjteleorman.ro, în Monitorul oficial al judeţului şi va comunica prezentul act administrativ, Instituţiei Prefectului şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea                                                         

 

 

 

                                                                                   Contrasemnează,

Secretar General al Judeţului,

 

                                                                                    Jr. Vrabie Rodica                                                                  

      

Alexandria,

Nr. 15 din 1 februarie 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                             Anexa nr. 1

 

                                                                                la Hotărârea nr. 15                                                           

                                                                                                din 1 februarie 2006

 

TARIFE

 

pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor privind

 amplasarea şi accesul la drumurile judeţene

                                                                                                         

Nr.

crt.

Document

 

U/M

Tarif

2006

 

1.

Acord prealabil de amplasare

 

 

1.1. cu constatare pe teren

 

 

 

     a. cu mijloc de transport asigurat de beneficiar

     b. cu mijloc de transport asigurat de administratorul drumului

lei/buc.

 

lei/buc.

186

 

216

2.

Autorizaţie de amplasare şi acces la drum

 

 

2.1. dacă s-a emis acord prealabil de amplasare

lei/buc.

150

 

2.2. dacă se emite direct autorizaţia fără acord prealabil, se include şi tariful de constatare pe teren astfel:

     a. cu mijloc de transport asigurat de beneficiar

     b. cu mijloc de transport asigurat de administratorul drumului

 

 

 

lei/buc.

 

lei/buc.

 

 

 

254

 

284

3.

Pentru schimbări de soluţii care comportă modificări ale planurilor din documentaţia prezentată de beneficiar (efectuate de administratorul drumului), se percep în plus

 

lei/ora de proiectare

 

 

130

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                                        Anexa nr. 2

 

la Hotărârea nr.15 din 1 februarie 2006

 

TARIFE

pentru utilizarea şi închirierea unor suprafeţe

din zona drumurilor judeţene

 

 

Nr.

crt.

Obiectivul

 

U.M.

Tarif

lei/UM/2006

0

1

2

3

 

A. Conducte pentru gaze, ţiţei, derivate, alte produse inflamabile

 

 

1.

Subtraversare de drum pietruit

ml

16,59

2.

Subtraversare de drum cu îmbrăcăminte modernă (asfalt, beton de ciment, pavaj, piatră cubică)

ml

            26,56

3.

Instalaţii de conducte în lungul drumului:

a. în ampriză (subterane)

b. în spaţiul de siguranţă

-suprateran

-subteran

 

 

ml

 

55,14

 

27,89

17,94

4.

Instalaţii de conducte în canalele tehnice ale podurilor şi pasajelor sau legate de infrastructura ori suprastructura acestora

 

ml

 

143,55

 

B. Conducte pentru apă, irigaţii, aburi, conducte de evacuare a apelor şi altele asemănătoare

 

 

1.

La drumuri pietruite:

    a.subtraversare

b.traversare aeriană

 

ml

 

11,96

30,38

2.

La drumuri cu îmbrăcăminte modernă (asfalt, beton de ciment, pavaj, piatră cubică)

a.subtraversare

b.traversare aeriană

 

 

ml

 

 

23,90

47,84

3.

Instalaţii de conducte în spaţiul de siguranţă, în lungul drumului

a.subterane

b.aerian

 

 

ml

 

 

11,96

23,90

4.

Instalaţii de conducte în ampriză, în lungul drumului

ml

47,60

5.

Instalaţii de conducte în canalele tehnice ale podurilor şi pasajelor sau legate de infrastructura ori suprastructura acestora

 

ml

 

102,76

 

C. Conductori telefonici şi altele asemănătoare

 

 

1.

Traversare aeriană

ml

11,96

2.

Subtraversare:

a.drum pietruit

b.drum cu îmbrăcăminte modernă

 

ml

 

11,96

23,90

3.

Instalaţii în lungul drumului (inclusiv stâlpi):

a.în ampriza drumului

b.în spaţiul de siguranţă

 

ml

 

14,72

12,31

4.

Instalarea în canalele tehnice ale podurilor şi pasajelor sau legate de infrastructura ori suprastructura acestora

 

ml

 

26,81

 

D. Căi ferate industriale

 

 

1.

Traversare de drum:

a.pietruit

b.cu imbrăcăminte modernă

 

ml

 

897,17

1794,33

2

Instalarea în lungul drumului:

a.în ampriză

b.în spaţiul de siguranţă

 

ml

 

717,73

358,86

 

E. Alte construcţii pe ampriză, zona de siguranţă sau alte terenuri aparţinînd drumurilor publice (parcări, construcţii cu caracter provizoriu şi alte asemenea)

 

mp

 

53,81

 

F. Publicitate în zona de siguranţa sau de protecţie a drumului pe panourile Consiliului Judetean (pentru reclame luminoase tarifele se majorează cu 50% faţă de nivelele stabilite)

 

mp

 

86,36

 

G. Închiriere

 

 

1.

Amplasare panou publicitar

Suprafaţa minimă supusa tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur

 

 

mp

 

 

1,13

2.

Spaţiu cu destinaţie comerciala (chioşc, rulotă, masă pentru desfacere produse alimentare şi nealimentare)

Suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat plus 1,00 m de jur împrejur la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii carosabile

 

 

 

mp

 

 

 

0,68

3.

Accese la:

-         staţii distribuţie carburanţi

-         hoteluri, moteluri, depozite en-gross, etc.

Suprafaţa supusă tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, pentru realizarea benzilor de accelerare, decelerare şi stocaj pentru virare la stânga

 

 

 

mp

 

 

 

0,68

 

NOTĂ:

            Sunt scutiţi beneficiarii serviciilor asigurate de retele de utilităţi casnice.

            La poziţia G. Închiriere, pentru punctele 1, 2 si 3 se aplică tariful lei/mp/lună.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                                                                                              Anexa nr. 3

la Hotărârea nr. 15

din 1 februarie  2006

 

TARIFE

pentru depăşirea limitelor de greutate şi/sau gabarit de către autovehiculele

 înmatriculate în România care circulă pe drumurile judeţene, calculate la cursul de schimb de 27.645 lei/EURO, ce urmează a fi indexate cu indicele rezultat din raportul: curs EURO al zilei/27.645 lei

 

 

 

 

Nr.

Crt.

Denumirea tarifului

Unitatea de calcul

Valoare tarif

(lei)

0

1

2

3

1.

Eliberare aviz prealabil şi/sau autorizaţie specială de transport:

a.        la cerere

-         în regim normal

 

 

lei/

operaţie

 

 

1.334.186

 

-         în regim de urgenţă

1.777.640

 

b.       la constatarea lipsei autorizaţiei speciale pe traseu

-         la depaşirea limitelor de greutate sau gabarit

 

3.554.591

 

-         la depaşirea limitelor de greutate şi de gabarit

5.339.920

2.

Depaşirea limitelor de greutate şi gabarit

Greutatea totală

12,1-16,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lei/

tone brute x km

178,0

16,1-20,0

196,0

20,1-25,0

212,0

25,1-30,0

227,0

30,1-35,0

240,0

35,1-40,0

252,0

40,1-45,0

263,0

45,1-50,0

273,0

50,1-55,0

284,0

55,1-60,0

293,0

60,1-65,0

302,0

65,1-70,0

311,0

70,1-75,0

318,0

75,1-80,0

325,0

80,1-85,0

333,0

85,1-90,0

338,0

90,1-95,0

343,0

95,1-100,0

348,0

Pt. fiecare 0,1-10,0 tone peste 100,0 tone

 

5,00

Depăşirea greutăţii pe axa simplă

0,1-1,0

 

 

 

 

 

 

lei/

tona axa x km

319,0

1,1-1,5

409,0

1,6-2,0

532,0

2,1-2,5

711,0

2,6-3,0

942,0

3,1-3,5

1.224,0

3,6-4,0

3.321,0

4,1-4,5

5.723,0

4,6-5,0

7.962,0

5,1-5,5

10.201,0

5,6-6,0

12.441,0

peste 6,0 tone

124.413,0

Nr.

Crt.

Denumirea tarifului

Unitatea de calcul

Valoare tarif

(lei)

0

1

2

3

 

 

depăşirea greutăţii pe axa dublă

0,1-1,0

 

 

 

 

lei/

tona axa x km

267,0

1,1-2,0

355,0

2,1-3,0

462,0

3,1-4,0

622,0

4,1-5,0

889,0

5,1-6,0

1.244,0

6,1-7,0

4.043,0

7,1-8,0

6.841,0

8,1-9,0

9.640,0

9,1-10,0

12.439,0

peste 10,0 tone

124.413,0

depăşirea greutăţii pe axa triplă

0,1-1,0

 

 

 

 

 

 

lei/

tona axa x km

267,0

1,1-2,0

374,0

2,1-3,0

496,0

3,1-4,0

640,0

4,1-5,0

799,0

5,1-6,0

1.013,0

6,1-7,0

1.333,0

7,1-8,0

3.731,0

8,1-9,0

6.130,0

9,1-10,0

8.529,0

10,1-11,0

10.928,0

11.1-12,0

13.325,0

peste 12,0 tone

133.255,0

depăşirea lungimii

0,10-1,0

 

 

 

 

lei/km

 

 

 

 

711,0

1,01-2,0

889,0

2,01-3,5

1.244,0

3,51-6,0

1.777,0

6,01-9,0

2.666,0

9,01-12,0

3.555,0

12,01-15,0

5.332,0

pentru fiecare 1,0 m in plus peste 15,0 m

1.777,0

depăşirea lăţimii sau înălţimii

0,01-0,5

 

889,0

0,51-1,0

1.244,0

1,01-1,5

1.777,0

1,51-2,0

2.666,0

2,01-2,5

4.443,0

2,51-3,0

7.109,0

3,01-3,5

10.664,0

pentru fiecare 1,0 m peste 3,5 m

3.555,0

3.

Recântărire sau remăsurare

lei/

operaţie

355.467,0

 

NOTĂ: * Se aplică numai în cazul unor transporturi excepţionale, respectiv pe trasee determinate numai în baza unui proiect de transport întocmit de către o unitate de specialitate, în cazul celor depistate în parcurs pe drumurile judeţene din judeţul Teleorman.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN                                                                        Anexa nr. 4

                                                                                                                                             la Hotararea nr. 15

                                                                                                                                             din 1 februarie 2006

 

                       R O M Â N I A

 CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN                              

                                                                                                                                                                              Dosar  nr. ...................      

                          

 

                         PREŞEDINTE,

 

                   Liviu Nicolae Dragnea

 

                            În calitate de administrator al drumurilor judeţene, în baza cererii nr _________ din ________ eliberăm prezentul:

 

 

 

A C O R D  Nr.............

 

PENTRU AMPLASAREA SAU EXECUTAREA DE LUCRĂRI ÎN ZONA DRUMURILOR PUBLICE JUDEŢENE

 

 

Beneficiar ____________________________________________________________________________________________________

Denumirea lucrării _____________________________________________________________________________________________

Comuna / sat _________________________________________________________________________________________________

Drumul _____________________________

        A.   TERMENUL  DE  VALABILITATE

                        Acordul este valabil în perioada _______________________________________________________________________

        B.   DOCUMENTELE  CARE STAU LA BAZA ELIBERĂRII ACORDULUI

                1. CERTIFICAT DE URBANISM NR. ________ din ____________ eliberat de  .....................................................

                2. a) Documentaţia tehnică întocmită de ____________________________________________________________________

                b) Denumirea documentaţiei tehnice ____________________________________________________________________ faza _________ codul __________ data _____________ ediţia ____________ revizia ____________ copia _______________

                c) Componenţa documentaţiei tehnice:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

                Nr. pag. ______________

 

         C.    RĂSPUNDE  DE  ÎNDEPLINIREA  CLAUZELOR  DIN  PREZENTUL  ACORD :

                                1. ( Dacă beneficiarul este persoană fizică ) Dl (a) ____________________________________________________ care se legitimează cu C.I. seria ________ nr. ______________________ eliberat de Poliţia __________________________________ la data ___________________________________ CNP ______________________________________________

                                2.( Dacă beneficiarul este persoană juridică ) Dl (a) ___________________________________________________ în calitate de ______________________________________ al _______________________________________________ împuternicitul sau succesorul acestuia.

 

         D.   CONDIŢII GENERALE :

1. Prin  grija  beneficiarului, proiectantul, constructorul şi  toţi cei implicaţi la  realizarea lucrării vor respecta prevederile din:

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,republicata, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare .

  Ordinele Ministrului Transporturilor nr. 571/1997; 43/1998; 44/1998; 45/1998; 47/1998; 49/1998; 50/1998; 2264/2004

c)   Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, precum şi toate normativele în vigoare privind construcţiile şi/sau           instalaţiile;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice precum şi Regulamentul de aplicarea acesteia.

Normelele  Metodologice  privind  conditiile  de  inchidere  sau  de  instituire  a  restrictiilor  de  circulatie  in  vederea  executarii  de  lucrari  in  zona  drumului  public  si / sau  pentru  protejarea  drumului  aprobate  de  M.I.  si  M.T. , in  vigoare  la  data  executiei  lucrarii .

2. Lucrarea care afectează drumul public nu poate fi începută sau, după caz, continuată, dacă executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului şi acordul poliţiei, nu a realizat semnalizarea corespunzătoare, termenul aprobat a fost depăşit ori lucrarea se execută în alte condiţii decât cele stabilite în autorizaţie;

3. În cazul execuţiei de lucrări în zona drumului, beneficiarul lucrării este obligat să aducă la starea iniţială configuraţia şi structura terenului. Beneficiarul lucrării (dacă aceasta afectează ampriza drumului) are obligaţia să convoace reprezentanţii Consiliului Judetean Teleorman la încheierea proceselor verbale pentru fazele determinate, proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi proceselor verbale de recepţie finală.

4. Lucrările care prin natura lor modifică configuraţia drumului (modificarea sistemului rutier, modificarea drumului pentru încadrarea într–o clasă tehnică superioară, execuţia de benzi de decelerare, accelerare, stocaj, construirea de parcări, refugii, construirea sau modificarea unor lucrări de artă şi altele asemenea) se execută pe baza unor proiecte de specialitate cu viză verificator proiecte atestat conform legilor în vigoare cu respectarea condiţiilor de la pct. anterior.

5. Se interzice amplasarea construcţiilor de orice fel în zona staţiilor mijloacelor de transport în comun, cu excepţia celor destinate refugiilor pentru călători.

6. Se interzice amplasarea de panouri, afişe, instalaţii precum şi construcţii sau obstacole de orice fel în zona trecerilor la nivel cu calea ferată care ar diminua vizibilitatea din locurile unde conducătorul de vehicul este obligat să oprească.

7. Închiderea sau instituirea restricţiilor de circulaţie precum şi blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe platforma drumului este interzisă, cu excepţia cazurilor autorizate la capitolul „E” şi cu acordul Inspectoratului de PoliţieTeleorman , Serviciul Poliţie Rutieră.

8. Beneficiarul are obligaţia de a asigura salubrizarea zonei aferente construcţiei pe toată perioada construirii.

9. Deţinătorii construcţiilor şi/sau instalaţiilor acceptate în zona drumului sunt obligaţi să execute pe cheltuiala lor demolarea, mutarea sau modificare acestora dacă aceste operaţiuni sunt impuse de modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumurilor publice convenit astfel cu Consiliul Judetean Teleorman- administratorul drumului în momentul acordului. Proprietarul construcţiilor, instalaţiilor sau a altor asemenea, realizate în zona drumurilor fără respectarea condiţiilor din prezentul acord este obligat a le desfiinţa sau a le muta pe cheltuiala sa în termenul stabilit de administrator.

10.Daca constructiile pentru care se solicita emiterea acordului se afla la o distanta mai mica de 12 m fata de axul drumului,solicitantul a semnat in fata Notarului Public ,declaratia nr........din...........,in sensul ca este de acord să desfiinţeze sau să reamplaseze pe cheltuiala sa ,construcţia care urmează să fie executata, în situaţia în care administratorul drumului decide modernizarea şi lărgirea drumului.

11. Deţinătorii de construcţii sau de instalaţii amplasate în zona drumurilor publice sunt obligaţi să execute revizia periodică şi repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului şi siguranţa circulaţiei.

12. În cazul lucrărilor care afectează sistemul rutier, refacerea acestuia se va executa de către o firmă de specialitate agreată de administratorul drumului şi sub supravegherea acestuia, în condiţiile de la pct. 3.

13. În cursul execuţiei lucrărilor în zona drumurilor şi pe durata exploatării şi întreţinerii construcţiei şi/sau instalaţiei beneficiarul va lua toate măsurile de protecţie a fondului forestier în conformitate cu  cerinţele legislaţiei în vigoare. Zonele în care s-au depozitat materiale provenite din excavaţii vor fi reamenajate la terminarea lucrărilor conform condiţiilor impuse prin acordul de mediu.

14. Pe perioada lucrărilor materialele de construcţie, materialele rezultate din săpătură, utilajele, sculele, dispozitivele, etc., necesare construcţiei vor fi depozitate în afara domeniului public, pentru construcţii sau instalaţii cu caracter privat. Pentru construcţii sau instalaţii administrate de instituţii ale statului, acestea vor fi depozitate în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului.

                15. În caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a lucrărilor efectuate fără respectarea condiţiilor impuse de administratorul drumului şi/sau poliţia rutieră sau a neaplicării Normelor metodologice privind semnalizarea lucrării, executantul lucrării răspunde contravenţional, civil sau penal, după caz.

E.  CONDIŢII  SPECIALE  legate de particularitatea construcţiei sau instalaţiei în zona drumului ______________

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                Nerespectarea condiţiilor din prezentul acord se sancţionează conform Ordonanţei Guvernului nr.43/1997, republicata cu completările şi modificările ulterioare şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002.

 

                                                                                                               

                DIRECTOR                                    SEF SERVICIU

   .....................................                  . ........................................

                                                                                                                                                           Beneficiar,

                                                                                                                                                                   .......................................

                                                                                                                                Am primit 1 exemplar astăzi ________________

 

Taxa prezentului acord este în valoare de _______________ lei şi a fost plătită cu chitanţa/O.P. nr _____________ din ________________

Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare (unul la beneficiar şi unul la emitent).

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                                                                                   Anexa nr. 5

          la Hotarârea nr. 15

          din 1 februarie 2006

                    ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                                                                          

 

 

                 PREŞEDINTE,

 

           Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

AUTORIZAŢIE nr......... din................

pentru amplasare şi/sau execuţie de lucrări în zona drumurilor publice judeţene

 

BENEFICIAR:_______________________

Adresa:_____________________________

 

                În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Transporturilor, nr. 571/1997, în baza documentaţiei depuse se eliberează prezenta autorizaţie pentru amplasarea şi/sau execuţia lucrării______________________________în zona _________________, cu respectarea următoarelor condiţii:

                Valabilitatea autorizaţiei este de 12 luni de la data emiterii, interval în care beneficiarul este obligat să finalizeze lucrările în zona drumului. În caz contrar, beneficiarul are obligaţia să solicite o nouă autorizaţie.

 

 

A.      Condiţii generale

1. Beneficiarul are obligaţia să comunice în scris, în prealabil cu cel puţin 48 de ore, Consiliului Judeţean

Teleorman data la care va începe execuţia lucrărilor autorizate, nominalizînd şi executantul lucrărilor.

2. Pe toată durata execuţiei lucrărilor, închiderea sau instituirea restricţiilor de circulaţie se va face conform ,,Normelor metodologice privind condiţiile de închidere sau de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun nr. 1112/411 al Ministrului de Interne şi al Ministrului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000.

3. Serviciul Investiţii din cadrul Consiliului judeţean va fi anunţat în scris cu 48 de ore înaintea începerii lucrărilor, urmând ca odată cu demararea acestora să verifice pe teren şi să consemneze într-un proces-verbal împreună cu delegatul unităţii beneficiare existenţa semnalizării rutiere temporare, respectiv acceptul pentru începerea lucrărilor. Verificarea semnalizării rutiere temporare şi a modului în care este asigurată securitatea traficului rutier, se va face pe toată durata execuţiei, iar în situaţia în care se constată abateri, se va dispune pe loc remedierea deficienţelor sau, dacă este cazul, sistarea lucrărilor pînă la eliminarea acestora.

4. Beneficiarul lucrărilor este obligat să solicite, prealabil începerii execuţiei lucrărilor, acordul de la deţinătorii de instalaţii aeriene, subterane, construcţii de orice fel, precum şi pentru plantaţii existente în zona de execuţie a lucrărilor şi care pot fi afectate.

5. După tăierea sau tunderea plantaţiei drumului fără aprobări legale, precum şi degradarea drumurilor, instalaţiilor şi construcşiilor de orice fel situate pe zona drumului, în sectorul în care se execută lucrarea, răspund direct beneficiarul autorizaţiei şi executantul lucrării.

6. De orice accident de muncă sau de circulaţie produs în timpul şi din cauza execuţiei lucrărilor, răspund direct beneficiarul autorizaţiei şi executantul lucrării.

7. Beneficiarul autorizaţiei şi executantul lucrării răspund direct de respectarea normelor de protecţie a mediului.

8. În timpul execuţiei lucrărilor se interzice depozitarea pe ampriza şi zona de siguranţă a drumului a oricăror materiale, utilaje, unelte, pământ, etc.

9. Lucrările ce afectează partea carosabilă se vor executa numai pe timpul zilei.

10. În cazul în care prin construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea, repararea sau exploatarea drumurilor publice sau prin lucrările şi măsurile de siguranţa circulaţiei, se impune demolarea, mutarea sau modificarea lucrărilor autorizate a se executa în zona drumurilor, beneficiarul construcţiei sau insatalaţiei autorizate este obligat să execute lucrările în condiţiile prevăzute de lege pe cheltuiala sa fără nici o despăgubire şi în termenul fixat de organul care administrează drumul public, conform art. 47, alin. 5 din O.G. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

11. Această autorizaţie nu dă dreptul beneficiarului să ocupe abuziv terenuri ce nu-i aparţin şi care îi sunt necesare pentru realizarea obiectivului autorizat (construcţiei, instalaţiei, accesului sau parcării dupa caz), beneficiarul având obligaţia de a obţine acceptul scris al proprietarului de teren.

12. Prezenta autorizaţie s-a emis pentru beneficiarul, destinaţia şi funcţia precizată a obiectivului. Schimbarea beneficiarului, a funcţiei sau a destinaţiei obiectivului, implică obligaţia beneficiarului de a obţine acceptul administratorului drumului pentru noua situaţie.

13. Obiectivul va fi pus în funcţiune numai după finalizarea în totalitate a lucrărilor aferente realizării accesului la drumul public precum şi a tuturor utilităţilor care ar putea afecta accesul, în conformitate cu condiţiile impuse prin avize.

Certificarea respectării acestor condiţii, precum şi a dreptului de punere în funcţiune a obiectivului, este dată prin completarea pct. C, respectiv semnarea de către persoanele delegate în acest scop.

14. Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie conduce la anularea acesteia şi la constatarea contravenţiei, conform art. 60 din O.G. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi la închiderea accesului în şi din drumul judeţean conform legislaţiei în vigoare.

B. Condiţii speciale

-Amplasarea obiectivului în zona____________________se va face conform proiectului prezentat şi a procesului-verbal încheiat cu Consiliul Judeţean Teleorman precum şi a planului de situaţie vizat de noi, spre neschimbare.

-Construcţia se va amplasa la distanţa de minim____________m faţă de axul drumului judeţean.

-Se va asigura scurgerea apelor în lungul drumului judeţean.

-Se interzice dirijarea apelor uzate şi a celor pluviale de pe platforma incintei în şanţurile drumului judeţean.

-Se interzice parcarea sau staţionarea autovehiculelor pe drumul judeţean şi pe trotuarul drumului judeţean în dreptul obiectivului. În acest sens se va amplasa indicatorul rutier ,,Oprirea interzisă”.

-Accesul, marcajele rutiere şi indicatoarele rutiere vor fi realizate de către unităţi specializate pe cheltuiala beneficiarului.

-În cazul în care trebuie demontate panouri publicitare sau mutate alte instalaţii ce se află în zona drumului unde dumneavoastră trebuie să amenajaţi accesul, aceasta se va face cu acordul beneficiarului respectivelor instalaţii.

-În cazul apariţiei ulterioare în vecinătatea dumneavoastră a unui alt obiectiv ce impune amenajarea accesului la drumul judeţean şi se suprapune cu accesul dumeavoastră, beneficiarul prezentei autorizaţii este obligat la corelarea celor două accese pe soluţia stabilită de administratorul drumului.

-Daca in cadrul obiectivului se vor desfasura activitati de deservire a publicului beneficiarul se obliga sa solicite si sa obtina avizul sanitar al Centrelor de Medicina Preventiva teritoriale    

-Pentru ocuparea amprizei si a zonei de siguranta a drumului judetean, beneficiarul va achita administratorului drumului, respectiv Consiliului Judetean Teleorman, chiria stabilita pentru terenul ocupat prin amenajarea accesului

-Obiectivul va fi pus in functiune numai dupa receptionarea lucrarilor aferente accesului rutier si reglementarea si organizarea circulatiei in incinta, de catre delegati ai administratorului drumului public si al Serviciului Politiei Rutiere judetene

-Beneficiarul lucrarii este obligat in conformitate cu art. 3 din Legea 50/1991, privind autorizarea execuatrii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, sa solicite si sa obtina autorizatia de construire de la directiile de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei locale sau dupa caz Institutia Arhitect Sef din cadrul Consiliului Judetean Teleorman, inainte de inceperea lucrarilor

-Pentru eventualele necorelari intre planul de situatie si teren raspunde proiectantul lucrarii

Nerespectarea uneia sau mai multora dintre conditiile impuse in prezenta autorizatie, conduce la anularea acesteia si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, conform art. 60 din O.G. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                        SEF SERVICIU,            

 

                                                                                                                                                                        Beneficiar,

                                                                                                                                                                   .......................................

                                                                                                                                Am primit 1 exemplar astăzi ________________

 

 

 

 

Taxa prezentei autorizatii este în valoare de_____________ lei şi a fost plătită cu chitanţa/O.P. nr ___________ din ________________

Prezenta autorizatie s-a întocmit în două exemplare (una la beneficiar şi una la emitent).

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                                                          Anexa nr.6                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                           la Hotărârea nr.15

                                                                                                                                          din 1 februarie 2006

                      

                      

 

                   ROMÂNIA

  CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                                                      Nr… din…….                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                            

                 PREŞEDINTE,

 

             Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

AUTORIZAŢIE SPECIALĂ DE TRANSPORT

pentru circulaţia pe drumurile judeţene cu depăşiri de limite de greutate şi/sau gabarit

 

 

                                                                                                                        Pentru…..  curse identice dus/întors

 TRANSPORTATOR : ______________________________; BENEFICIAR : _________________________

 

 MIJLOCUL DE TRACTARE : Tip_________; Nr. înmatriculare_______________; Nr. osii_________; Distanţa între osii_____________

 Greutatea proprie (cu lest)_______tone; Greutate pe osii (nr.x t)________tone; Lungime_______m; Lăţime_______m; Inaltime_______m.

 

 MIJLOCUL DE TRANSPORT : Tip_______________; Nr. înmatriculare______________; Nr. osii___; Distanţa între osii_____________

 Greutatea proprie (cu lest)_______tone; Greutate pe osii (nr.x t)________tone; Lungime_______m; Lăţime_______m; Înălţime_______m.

 

 CARACTERISTICILE ÎNCĂRCĂTURII ; Greutate______tone; Lungime_______m; Lăţime________m; Înălţime_________m.

 

 CARACTERISTICILE TRANSPORTULUI CU ÎNCĂRCĂTURĂ :

 Greutate totală______tone; Greutate pe osii (nr.x t)__________tone; Lungime_________m; Lăţime________m; Înălţime____________m.

 

 CARACTERISTICILE TRANSPORTULUI FĂRĂ ÎNCĂRCĂTURĂ :

 Greutate totală______tone; Greutate pe osii (nr.x t)__________tone; Lungime_________m; Lăţime________m; Înălţime____________m.

 

 TRASEUL AUTORIZAT DE PARCURS/ km/categoria de drum din punct de vedere al transportului rutier:

 

           -CU NCĂRCĂTURĂ_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

           -FĂRĂ ÎNCĂRCĂTURĂ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 Nr. de vehicule însotire transport cu/fără încărcătură_____/______NU/ESTE obligatorie însoţirea de către echipaj de Poliţie rutieră pentru   închiderea sectorizată a traseului.

 

 Valabilă în perioada :____________________________. Prelungire pentru perioada ____________________

 

 

                      DIRECTOR ,                                            ŞEF SERVICIU,

 

                                                                                                                                                    Beneficiar,

                                                                                                                                       .......................................

                                                                                                Am primit 1 exemplar astăzi ________________

 

 

 

Taxa prezentei autorizatii este în valoare de__________ lei şi a fost plătită cu chitanţa/O.P. nr ______ din _________

Prezenta autorizatie s-a întocmit în două exemplare (una la beneficiar şi una la emitent).

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea