CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

           

 

privind : aprobarea  cofinanţării  investiţiei  ,,Fluidizarea circulaţiei spre punctul de frontieră Turnu MăgureleNicopole prin  reabilitarea  primară  a  DJ 546, Turnu Măgurelelimită judeţ Olt, km 4+000 – km 40+000 ’’ finanţată prin programul Phare 2004/016 -784.01.01

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit de îndată în şedinţa ordinară, conform  prevederilor  art.  106,  alin.  2 şi 4 din  Legea  administraţiei  publice  locale,   nr. 215/ 2001, modificată si completată,

Având in vedere:

- expunerea de motive nr. 9038 din  21.11. 2006  a Vicepreşedintelui  Consiliului Judeţean Teleorman, Ion Putineanu şi raportul de specialitate nr. 9037 din 21.11.2006 al Direcţiei Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională privind  aprobarea cofinanţării  investiţieiFluidizarea circulaţiei spre punctul de  frontieră Turnu Măgurele   - Nicopole prin reabilitarea primară  a  DJ  546  Turnu Măgurele  - limită judeţ Olt, km 4+000 - km 40 + 000”    finanţată prin programul Phare 2004/016-784.01.01;

-  raportul de avizare al comisiei de studii si prognoze economico-sociale, buget  - finanţe,  pentru  activitaţi  stiinţifice,  activitaţi  economice,  agricultură,  invăţământ, sănătate, cultură, culte, sport si tineret precum şi pentru protecţia socială;

-  adresa nr. 41.258 din 20.11.2006 a Ministerului Integrării Europene ;

- Hotărârea nr.78/29 iulie 2005 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţiiFluidizarea    circulaţiei spre      punctul   de   frontieră    Turnu Măgurele      Nicopole    prin  reabilitarea  primară  a  DJ 546, Turnu Măgurelelimită   judeţ Olt, km 4+000 – km 40+000 ’’   în faza proiect tehnic ;

- Memorandumul de Finanţare pentru 2004 -  Program Phare de Cooperare Transfrontalieră pentru România, semnat la data de 8 aprilie 2005 ;

- prevederile art.40, alin.1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele  publice   locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 104, alin.(1), litera “b” şi alin (3), litera “f”, din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată si completată si ale art.47 alin.1, litera “k” din Regulamentul de organizare si funcţionare a  Consiliului Judeţean, modificat si completat;

In temeiul  dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 25/2001, modificată si completată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă cofinanţarea investiţieiFluidizarea circulaţiei spre punctul de frontieră Turnu  MăgureleNicopole prin reabilitarea primară a DJ 546 Turnu Măgurelelimită judeţ Olt, km 4 + 000 – km 40 + 000 ”  finanţată prin programul Phare RO 2004/016-784.01.01, după cum urmează:

  1. Valoarea totală a investiţiei                          - 4.518.941,03  Euro

                      din care – C+M                                      - 4.396.296,03  Euro

                  Surse de finanţare :

                  -  Fonduri PHARE                                     - 3.297.222,03 Euro

                    - Cofinanţare :

                      Buget National                                        - 1.099.074,00 Euro

                    - Cheltuieli neeligibile:

                   Consiliul Judeţean Teleorman                    -     122.645,00  Euro

                                     

   2. Capacităţi:

                          - lungime drum                                                         36,00 km

                          - laţime platformă                                                       8,00   m

                          - laţime parte carosabilă                                             6,00   m

                          - laţime acostament                                                 2x1.00  m

   

Art.2. Contribuţia Consiliului Judeţean la cofinanţarea proiectului este de  122.645,00 Euro, reprezentând  cheltuielile neeligibile - cheltuieli de proiectare, obţinere avize şi acorduri, cota de 0,5% pentru casa constructorilor, taxa aferentă inspecţiei în construcţii, consultanţa şi managementul proiectului (UIP), ceea ce înseamnă 2,7 % din totalul proiectului în valoare de 4.518.941,03 Euro.

Art. 3. Consiliul Judeţean Teleorman va asigura plata cheltuielilor pentru finanţările suplimentare rezultate în urma procesului de execuţie a lucrărilor, ca urmare a unor situaţii neprevăzute în documentaţia iniţială, dar necesare pentru îndeplinirea scopului proiectului.

Art.4. Direcţia Economică, Buget - Finanţe si Direcţia Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională vor lua măsuri de aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5. Secretarul judetului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu  Nicolae Dragnea

               

                                                                                                                 Contrasemnează

            Secretar al judeţului,

 

    jr. Rodica Vrabie

  Alexandria,                                                                            

Nr. 120  din 29 noiembrie 2006