CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

      H O T Ă R Â R E

 

           privind> repartizarea pe unit\]i administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad\ugat\, pentru finan]area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora[elor [i municipiilor din jude], aferente finanţării cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, în baza H.G. nr.1584/2006 şi a O.U.G. nr.89/2006.

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.9031 din 20 noiembrie 2006 a  vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman,  Putineanu Ion şi raportul de specialitate nr.9002 din   20 noiembrie 2006 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe privind necesitatea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, aferente finanţării cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, majorate conform H.G.1584/2006 şi a O.U.G. nr.89/2006 ;

- raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială ;

          - prevederile art.1, alin (1), lit.a) şi alin.(2) din H.G.1584/2006 cu privire la alocarea unei sume din Fon dul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

          - prevederile art.12, alin (1) anexa 5, alin.(2)  lit.a) şi alin.(3) din O.U.G.89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, modificată şi completată ;

          În temeiul prevederilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art.1.  Se aprobă repartizarea pe unit\]i administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad\ugat\, pentru finan]area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora[elor [i municipiilor din jude], aferente finanţării cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, în baza H.G. nr.1584/2006 şi a O.U.G. nr.89/2006 şi a O.U.G. nr.89/2006 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Putineanu Ion, prin Direcţia economică, buget-finanţe va urmări aducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

          Art.3. Secretarul judeţului prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

    

 

 

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                     Jr. Rodica Vrabie

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.114  din 29  noiembrie  2006

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                   ANEXA

 

 

 

 

 

la hotărârea nr.114 din 29 noiembrie  2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P A R T I Z A R E A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PE  UNITĂŢI ADMINISTRATIV -TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR  DESCENTRALIZATE AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SUPLIMENTATE CONFORM  H.G.1584/2006 şi O.U.G. nr.89/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - mii lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

LOCALITATEA

SUMA 

din care, pentru:

 INFLUENTE cf. H.G. Nr.1584/2006                       ( +/- )

 INFLUENTE cf. O.U.G. Nr.89/2006                       ( +/- )

SUMA  actualizata

din care, pentru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor

finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

131,178.00

105,903.00

12,247.00

4,364.00

147,789.00

122,514.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ALEXANDRIA

22,635.00

20,068.00

3,287.34

800.00

26,722.34

24,155.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ROSIORI DE VEDE

14,561.00

13,580.00

1,301.17

670.00

16,532.17

15,551.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

TURNU MAGURELE

13,332.00

11,386.00

756.47

625.00

14,713.47

12,767.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

VIDELE

5,603.00

4,718.00

456.59

80.00

6,139.59

5,254.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ZIMNICEA

5,180.00

3,548.00

369.12

175.00

5,724.12

4,092.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

BALACI

479.94

380.94

40.00

 

519.94

420.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

BABAITA

1,019.10

930.10

138.54

30.00

1,187.64

1,098.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

BECIU

493.00

303.00

8.03

15.00

516.03

326.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

BEUCA

418.00

299.00

52.88

10.00

480.88

361.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

BLEJESTI

1,056.00

799.00

132.36

10.00

1,198.36

941.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

BOGDANA

563.25

475.25

70.00

35.00

668.25

580.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

BOTOROAGA

1,589.65

1,392.65

150.00

 

1,739.65

1,542.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

BRAGADIRU

802.75

560.75

107.53

 

910.28

668.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

BRANCENI

670.15

411.15

72.10

 

742.25

483.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

BUJORENI

291.71

215.71

19.77

7.00

318.48

242.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

BUJORU

643.13

285.13

15.16

20.00

678.29

320.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

BUZESCU

911.92

645.92

93.56

15.00

1,020.48

754.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

CALINESTI

980.71

835.71

120.00

25.00

1,125.71

980.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

CALMATUIU

658.00

575.00

80.00

60.00

798.00

715.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

CALMATUIU DE SUS

676.25

570.25

78.27

30.00

784.52

678.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

CERVENIA

543.00

432.00

16.60

25.00

584.60

473.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

CIOLANESTI

946.14

743.14

104.75

25.00

1,075.89

872.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

CIUPERCENI

382.50

298.50

10.00

40.00

432.50

348.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

CONTESTI

969.00

618.00

68.24

 

1,037.24

686.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

COSMESTI

845.00

570.00

87.11

 

932.11

657.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

CREVENICU

472.00

328.00

33.50

15.00

520.50

376.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

CRANGENI

786.35

556.35

105.00

 

891.35

661.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

CRANGU

498.00

321.00

56.64

 

554.64

377.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

DIDESTI

324.00

230.00

58.00

 

382.00

288.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

DOBROTESTI

1,035.50

890.50

65.43

40.00

1,140.93

995.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

DRACSENEI

596.80

450.80

31.75

 

628.55

482.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

DRAGANESTI DE VEDE

645.12

548.12

28.49

25.00

698.61

601.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

DRAGANESTI VLASCA

1,742.48

1,455.48

45.18

55.00

1,842.66

1,555.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

DRACEA

428.00

275.00

38.86

15.00

481.86

328.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

FANTANELE

404.49

309.49

70.00

10.00

484.49

389.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

FRASINET

710.74

620.74

135.00

 

845.74

755.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

FURCULESTI

965.96

603.96

41.59

30.00

1,037.55

675.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

FRUMOASA

571.93

320.93

33.53

15.00

620.46

369.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

GALATENI

1,151.00

883.00

73.80

38.00

1,262.80

994.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

GRATIA

891.45

682.45

66.77

55.00

1,013.22

804.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

ISLAZ

1,663.00

1,056.00

131.29

45.00

1,839.29

1,232.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

IZVOARELE

538.60

460.60

105.00

 

643.60

565.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

LISA

538.53

363.53

40.00

 

578.53

403.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

LITA

778.18

587.18

16.73

35.00

829.91

638.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

LUNCA

1,256.00

803.00

86.82

30.00

1,372.82

919.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

MAVRODIN

613.60

439.60

80.00

 

693.60

519.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

MAGURA

763.00

667.00

73.00

45.00

881.00

785.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

MALDAIENI

930.80

766.80

87.69

45.00

1,063.49

899.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

MERENI

562.00

425.00

11.26

10.00

583.26

446.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

MARZANESTI

877.00

647.00

49.89

50.00

976.89

746.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

MOSTENI

462.00

286.00

17.22

28.00

507.22

331.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

NANOV

844.02

653.02

76.00

40.00

960.02

769.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

NASTURELU

889.33

632.33

10.00

 

899.33

642.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

NECSESTI

360.87

300.87

35.00

 

395.87

335.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

NENCIULESTI

532.98

425.98

82.60

 

615.58

508.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

OLTENI

1,503.40

1,081.40

86.61

60.00

1,650.01

1,228.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

ORBEASCA

1,889.73

1,332.73

175.50

85.00

2,150.23

1,593.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

PERETU

1,433.13

1,290.13

86.71

70.00

1,589.84

1,446.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

PIATRA

1,333.00

1,046.00

 

15.00

1,348.00

1,061.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

PIETROSANI

770.17

534.17

90.00

 

860.17

624.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

PLOPII SLAVITESTI

790.15

569.15

25.00

20.00

835.15

614.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

PLOSCA

1,100.00

996.00

95.95

60.00

1,255.95

1,151.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

POENI

1,160.00

1,031.00

120.97

20.00

1,300.97

1,171.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

POROSCHIA

939.00

760.00

20.14

30.00

989.14

810.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

PUTINEIU

519.00

312.00

22.59

30.00

571.59

364.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

PURANI

362.00

315.00

100.00

 

462.00

415.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

RADOIESTI

697.52

594.52

37.23

30.00

764.75

661.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

RASMIRESTI

255.00

183.00

12.00

15.00

282.00

210.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

SALCIA

866.00

556.00

80.00

15.00

961.00

651.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

SACENI

505.20

369.20

57.55

15.00

577.75

441.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

SAELELE

467.00

339.00

57.79

15.00

539.79

411.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

SCRIOASTEA

1,235.95

899.95

125.40

50.00

1,411.35

1,075.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

SCURTU MARE

650.85

428.85

64.19

 

715.04

493.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

SEACA

610.81

502.81

45.49

10.00

666.30

558.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

SEGARCEA VALE

932.82

718.82

110.44

15.00

1,058.26

844.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

SFINTESTI

339.00

261.00

35.00

 

374.00

296.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

SILISTEA

523.56

448.56

66.10

40.00

629.66

554.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

SILISTEA GUMESTI

669.02

538.02

17.61

30.00

716.63

585.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

SARBENI

539.33

427.33

50.04

20.00

609.37

497.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

SLOBOZIA MANDRA

487.80

387.80

56.76

30.00

574.56

474.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

SMARDIOASA

512.20

305.20

54.43

15.00

581.63

374.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

STEJARU

481.40

359.40

125.00

 

606.40

484.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

SUHAIA

422.00

316.00

68.00

 

490.00

384.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

STOROBANEASA

796.74

592.74

120.00

15.00

931.74

727.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

TALPA

962.22

573.22

35.00

 

997.22

608.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

TATARASTII DE JOS

1,204.00

981.00

70.00

65.00

1,339.00

1,116.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

TATARASTII DE SUS

676.76

458.76

42.00

40.00

758.76

540.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

TRAIAN

549.27

312.27

34.48

20.00

603.75

366.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

TRIVALE MOSTENI

683.00

528.00

105.00

 

788.00

633.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

TROIAN

717.00

495.00

56.51

10.00

783.51

561.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

TIGANESTI

1,083.91

811.91

100.00

55.00

1,238.91

966.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

UDA CLOCOCIOV

369.90

265.90

25.00

20.00

414.90

310.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

VEDEA

697.00

605.00

71.37

38.00

806.37

714.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

VIISOARA

394.44

304.44

31.80

30.00

456.24

366.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

VITANESTI

703.69

460.69

34.74

40.00

778.43

535.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

VARTOAPE

794.40

678.40

170.00

 

964.40

848.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

ZAMBREASCA

466.70

301.70

42.97

18.00

527.67

362.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liviu Nicolae Dragnea