CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2006.

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor

art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere :

          - raportul nr.290 din 13 ianuarie 2006 al preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea privind necesitatea aprobării bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2006 ;

- avizele comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului judeţean ;

- prevederile art.15 alin.(1) litera ,,a”, art.28 alin.(1), art.29 alin.(3), art.32 alin.(1) şi prevederile art.35 alin.(3), (4), (5) şi (6) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004 ;

- prevederile art.13 literele ,,a”, ,,e”, ,,f”, art.14 alin.(1) literele ,,a”, ,,b”, ,,c”, ,,d”, ,,f”, ,,g” , alin(3) şi anexele 4, 7, 8 şi 11 din Legea nr.379 din 19 decembrie 2005 privind bugetul de stat pe anul 2006 ;

- prevederile art.46 alin.(3), art.104 alin.(1) litera ,,e” prima teză si art.116 litera ,,i” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificată şi completată, şi ale art. 47 alin. (1) litera „e” prima teză din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat,

          În temeiul prevederilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

          Art.1. Se aprobă bugetul propriu al judeţului Teleorman pe anul 2006, conform anexelor nr.1 şi 2.

 

          Art.2. Alocarea sumelor prevăzute pentru sănătate se va face pe baza  programelor/proiectelor întocmite de conducerile spitalelor, care vor fi aprobate de Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman.

 

          Art.3. Anexele nr.1 şi 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4.  Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman prin Direcţia Economică, Buget-Finanţe va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            CONTRASEMNEAZ|,

                                                                                        Secretar general al jude]ului,

 

                                                                                                                                                    Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 Alexandria,

Nr. 8  din 01 februarie 2006

 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

                                                                                   ANEXA NR.1

 

 

 

 

la Hotararea nr.8 din 01 februarie 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUGETUL PROPRIU AL JUDETULUI TELEORMAN

 

PE ANUL 2006

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod  rând

Cod indicator

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

PROGRAM 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

00.01

TOTAL VENITURI

 

75,407.81

 

 

 

 

 

2

48.02

VENITURI PROPRII

 

28,256.81

 

 

 

 

 

3

00.02

I.  VENITURI CURENTE

 

16,231.81

 

 

 

 

 

4

00.03

A.  VENITURI FISCALE

 

64,426.00

 

 

 

 

 

5

00.04

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

12,025.00

 

 

 

 

 

9

00.06

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10)

12,025.00

 

 

 

 

 

10

04.02

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

 

12,025.00

 

 

 

 

 

11

04.02.01

 

Cote defalcate din impozitul pe venit

8,450.00

 

 

 

 

 

12

04.02.04

 

Sume alocate de  consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

3,575.00

 

 

 

 

 

22

00.10

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

 

39,206.00

 

 

 

 

 

23

11.02

Sume defalcate din TVA

 

38,066.00

 

 

 

 

 

24

11.02.01

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor

20,028.00

 

 

 

 

 

28

11.02.05

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

7,194.00

 

 

 

 

 

29

11.02.06

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

10,844.00

 

 

 

 

 

35

16.02

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.36 la 38)

1,140.00

 

 

 

 

 

36

16.02.02

 

Taxa asupra  mijloacelor de transport

380.00

 

 

 

 

 

37

16.02.03

 

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

700.00

 

 

 

 

 

38

16.02.50

 

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

60.00

 

 

 

 

 

39

00.11

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE

 

30.00

 

 

 

 

 

40

18.02

Alte impozite si taxe fiscale

 

30.00

 

 

 

 

 

41

18.02.50

 

Alte impozite si taxe

30.00

 

 

 

 

 

42

00.12

C.   VENITURI NEFISCALE

 

2,410.00

 

 

 

 

 

43

00.13

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE

 

2,040.00

 

 

 

 

 

44

30.02

Venituri din proprietate

 

2,040.00

 

 

 

 

 

46

30.02.03

 

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

40.00

 

 

 

 

 

47

30.02.05

 

Venituri din concesiuni si inchirieri

2,000.00

 

 

 

 

 

52

00.14

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

 

370.00

 

 

 

 

 

64

35.02

Amenzi, penalitati si confiscari

 

30.00

 

 

 

 

 

65

35.02.01

 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

30.00

 

 

 

 

 

69

36.02

Diverse venituri

 

300.00

 

 

 

 

 

72

36.02.50

 

Alte venituri

300.00

 

 

 

 

 

73

37.02

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile

 

40.00

 

 

 

 

 

74

37.02.01

 

Donatii si sponsorizari

40.00

 

 

 

 

 

76

00.15

II. VENITURI DIN CAPITAL  

 

12,559.39

 

 

 

 

 

77

39.02

Venituri din valorificarea unor bunuri

 

12,559.39

 

 

 

 

 

81

39.02.07

 

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

12,559.39

 

 

 

 

 

82

00.17

IV.  SUBVENTII

 

9,177.42

 

 

 

 

 

83

00.18

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.84+97)

 

9,177.42

 

 

 

 

 

84

42.02

Subventii de la bugetul de stat

 

9,177.42

 

 

 

 

 

85

00.19

A. De capital

 

92.42

 

 

 

 

 

90

42.02.06

 

Incasari din rambursarea imprumuturilor pt.infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local

92.42

 

 

 

 

 

93

00.20

B.  Curente

 

9,085.00

 

 

 

 

 

94

42.02.21

 

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

9,085.00

 

 

 

 

 

95

49.02

TOTAL CHELTUIELI

 

75,407.81

 

 

 

 

 

96

50.02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

 

9,661.41

 

 

 

 

 

97

51.02

Autoritati publice si actiuni externe

 

7,167.18

 

 

 

 

 

98

51.02.01.03

Autorităţi executive

7,167.18

 

 

 

 

 

99

10

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

 

2,954.00

 

 

 

 

 

100

10.01

Cheltuieli salariale in bani

 

2,370.00

 

 

 

 

 

101

10.01.01

 

Salarii de baza

1,413.00

 

 

 

 

 

102

10.01.02

 

Salarii de merit

40.00

 

 

 

 

 

103

10.01.03

 

Indemnizatie de conducere

60.00

 

 

 

 

 

104

10.01.04

 

Spor de vechime

231.00

 

 

 

 

 

105

10.01.06

 

Alte sporuri

24.00

 

 

 

 

 

106

10.01.07

 

Ore suplimentare

22.00

 

 

 

 

 

107

10.01.08

 

Fond de premii

260.00

 

 

 

 

 

108

10.01.12

 

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

110.00

 

 

 

 

 

109

10.01.13

 

Indemnizatii de delegare

150.00

 

 

 

 

 

110

10.01.30

 

Alte drepturi salariale in bani

60.00

 

 

 

 

 

111

10.03

Contributii

 

584.00

 

 

 

 

 

112

10.03.01

 

Contributii de asigurari sociale de stat

369.00

 

 

 

 

 

113

10.03.02

 

Contributii de asigurări de somaj

56.00

 

 

 

 

 

114

10.03.03

 

Contributii de asigurari sociale de sanatate

130.00

 

 

 

 

 

115

10.03.04

 

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

9.00

 

 

 

 

 

116

10.03.06

 

Contributii pentru concedii si indemnizatii (0.75%)

20.00

 

 

 

 

 

117

20

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

 

1,687.18

 

 

 

 

 

118

20.01

Bunuri si servicii

 

1,157.68

 

 

 

 

 

119

20.01.01

 

Furnituri de birou

20.00

 

 

 

 

 

120

20.01.02

 

Materiale pentru curatenie

15.00

 

 

 

 

 

121

20.01.03

 

Încalzit, Iluminat si forta motrica

250.00

 

 

 

 

 

122

20.01.04

 

Apa, canal si salubritate

30.00

 

 

 

 

 

123

20.01.05

 

Carburanti si lubrefianti

130.00

 

 

 

 

 

124

20.01.06

 

Piese de schimb

50.00

 

 

 

 

 

125

20.01.08

 

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

250.00

 

 

 

 

 

126

20.01.09

 

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

332.68

 

 

 

 

 

127

20.01.30

 

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

80.00

 

 

 

 

 

128

20.02

Reparatii curente

 

200.00

 

 

 

 

 

129

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

20.00

 

 

 

 

 

130

20.05.30

 

Alte obiecte de inventar

20.00

 

 

 

 

 

131

20.06

Deplasari, detasari, transferari

 

80.00

 

 

 

 

 

132

20.06.01

 

Deplasari interne, detaşări, transferări

30.00

 

 

 

 

 

133

20.06.02

 

Deplasari în străinătate

50.00

 

 

 

 

 

134

20.11

Carti, publicatii si materiale documentare

 

15.00

 

 

 

 

 

135

20.13

Pregatire profesionala

15.00

 

 

 

 

 

136

20.30

Alte cheltuieli

 

199.50

 

 

 

 

 

137

20.30.01

 

Reclama si publicitate

115.00

 

 

 

 

 

138

20.30.02

 

Protocol si reprezentare

40.00

 

 

 

 

 

139

20.30.03

 

Prime de asigurare non-viata

10.00

 

 

 

 

 

140

20.30.04

 

Chirii

28.00

 

 

 

 

 

141

20.30.07

 

Fondul conducatorului institutiei publice

1.50

 

 

 

 

 

142

20.30.30

 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.00

 

 

 

 

 

143

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

150.00

 

 

 

 

 

144

71

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE

 

150.00

 

 

 

 

 

145

71.01

Active fixe

 

150.00

 

 

 

 

 

146

71.01.03

 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

150.00

 

 

 

 

 

147

79

OPERATIUNI FINANCIARE

 

2,376.00

 

 

 

 

 

148

81

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

 

2,376.00

 

 

 

 

 

149

81.02

Rambursari de credite interne

 

2,376.00

 

 

 

 

 

150

81.02.05

 

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

2,376.00

 

 

 

 

 

151

54.02

Alte servicii publice generale

1,746.00

 

 

 

 

 

152

54.02.05

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

1,000.00

 

 

 

 

 

153

54.02.10

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor

371.00

 

 

 

 

 

154

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)

371.00

 

 

 

 

 

155

51.01

Transferuri curente

 

371.00

 

 

 

 

 

156

51.01.01

 

Transferuri catre instituţii publice

371.00

 

 

 

 

 

157

54.02.50

Alte servicii publice generale

375.00

 

 

 

 

 

158

20

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

 

375.00

 

 

 

 

 

159

20.01

Bunuri si servicii

 

45.00

 

 

 

 

 

160

20.01.01

 

Furnituri de birou

10.00

 

 

 

 

 

161

20.01.02

 

Materiale pentru curatenie

0.90

 

 

 

 

 

162

20.01.05

 

Carburanti si lubrefianti

14.20

 

 

 

 

 

163

20.01.08

 

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

3.60

 

 

 

 

 

164

20.01.30

 

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

16.30

 

 

 

 

 

165

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

5.00

 

 

 

 

 

166

20.05.30

 

Alte obiecte de inventar

5.00

 

 

 

 

 

167

20.30

Alte cheltuieli

 

325.00

 

 

 

 

 

168

20.30.30

 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

325.00

 

 

 

 

 

169

55.02

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

 

748.23

 

 

 

 

 

170

30

TITLUL III DOBANZI

 

748.23

 

 

 

 

 

171

30.01

Dobanzi aferente datoriei publice interne

553.00

 

 

 

 

 

172

56.02

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

 

195.23

 

 

 

 

 

173

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

 

195.23

 

 

 

 

 

174

51.01.14

Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului

195.23

 

 

 

 

 

175

59.02

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAT.

 

322.00

 

 

 

 

 

176

60.02

Aparare

322.00

 

 

 

 

 

177

60.02.02

Aparare nationala

302.00

 

 

 

 

 

178

10

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

 

30.00

 

 

 

 

 

179

10.01

Cheltuieli salariale in bani

 

28.00

 

 

 

 

 

180

10.01.12

 

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

28.00

 

 

 

 

 

181

10.03

Contributii

 

2.00

 

 

 

 

 

182

10.03.03

 

Contributii de asigurari sociale de sanatate

2.00

 

 

 

 

 

181

20

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

 

172.00

 

 

 

 

 

182

20.01

Bunuri si servicii

 

148.00

 

 

 

 

 

183

20.01.01

 

Furnituri de birou

10.00

 

 

 

 

 

184

20.01.02

 

Materiale pentru curatenie

1.00

 

 

 

 

 

185

20.01.03

 

Încalzit, Iluminat si forta motrica

50.00

 

 

 

 

 

186

20.01.04

 

Apa, canal si salubritate

4.00

 

 

 

 

 

187

20.01.05

 

Carburanti si lubrefianti

12.00

 

 

 

 

 

188

20.01.06

 

Piese de schimb

5.00

 

 

 

 

 

189

20.01.08

 

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

15.00

 

 

 

 

 

190

20.01.09

 

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

46.00

 

 

 

 

 

191

20.01.30

 

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

5.00

 

 

 

 

 

192

20.02

Reparatii curente

 

10.00

 

 

 

 

 

193

20.04

Medicamente si materiale sanitare

 

1.00

 

 

 

 

 

194

20.04.01

 

Medicamente

0.20

 

 

 

 

 

195

20.04.02

 

Materiale sanitare

0.80

 

 

 

 

 

196

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

12.00

 

 

 

 

 

197

20.05.03

 

Lenjerie si accesorii de pat

0.50

 

 

 

 

 

198

20.05.30

 

Alte obiecte de inventar

11.50

 

 

 

 

 

199

20.11

Carti, publicatii si materiale documentare

 

1.00

 

 

 

 

 

200

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

100.00

 

 

 

 

 

201

71

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE

 

100.00

 

 

 

 

 

202

71.01

Active fixe

 

100.00

 

 

 

 

 

203

71.01.03

 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

20.00

 

 

 

 

 

204

71.01.30

 

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

80.00

 

 

 

 

 

205

61.02.05

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor                                          (protecţie civilă nonmilitară)

20.00

 

 

 

 

 

206

20

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

 

20.00

 

 

 

 

 

207

20.01

Bunuri si servicii

 

17.56

 

 

 

 

 

208

20.01.01

 

Furnituri de birou

1.50

 

 

 

 

 

209

20.01.08

 

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

12.00

 

 

 

 

 

210

20.01.09

 

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

4.06

 

 

 

 

 

211

20.02

Reparatii curente

 

1.00

 

 

 

 

 

212

20.30

Alte cheltuieli

 

1.44

 

 

 

 

 

213

20.30.04

 

Chirii

1.44

 

 

 

 

 

214

64.02

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

 

30,609.10

 

 

 

 

 

215

65.02

Invatamant

 

6,108.00

 

 

 

 

 

216

65.02.03

Învatamânt prescolar si primar

 

3,929.00

 

 

 

 

 

217

65.02.03.01

Învatamânt prescolar

1,529.00

 

 

 

 

 

218

57

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA

 

1,529.00

 

 

 

 

 

219

57.02

 Ajutoare sociale

 

1,529.00

 

 

 

 

 

220

57.02.02

 

 Ajutoare sociale in natura

1,529.00

 

 

 

 

 

221

65.02.03.02

Învatamânt primar

2,400.00

 

 

 

 

 

222

57

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA

 

2,400.00

 

 

 

 

 

223

57.02

 Ajutoare sociale

 

2,400.00

 

 

 

 

 

224

57.02.02

 

 Ajutoare sociale in natura

2,400.00

 

 

 

 

 

225

65.02.07

Învatamânt  nedefinibil prin nivel

2,179.00

 

 

 

 

 

226

65.02.07.04

 

Învatamânt special

2,179.00

 

 

 

 

 

227

10

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

 

1,820.00

 

 

 

 

 

228

10.01

Cheltuieli salariale in bani

 

1,421.10

 

 

 

 

 

229

10.01.01

 

Salarii de baza

834.52

 

 

 

 

 

230

10.01.02

 

Salarii de merit

36.70

 

 

 

 

 

231

10.01.03

 

Indemnizatie de conducere

24.40

 

 

 

 

 

232

10.01.04

 

Spor de vechime

212.20

 

 

 

 

 

233

10.01.05

 

Sporuri pentru conditii de munca

70.30

 

 

 

 

 

234

10.01.06

 

Alte sporuri

109.60

 

 

 

 

 

235

10.01.07

 

Ore suplimentare

11.30

 

 

 

 

 

236

10.01.08

 

Fond de premii

85.45

 

 

 

 

 

237

10.01.09

 

Prima de vacanta

11.00

 

 

 

 

 

238

10.01.10

 

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

24.83

 

 

 

 

 

239

10.01.30

 

Alte drepturi salariale in bani

0.80

 

 

 

 

 

240

10.03

Contributii

 

398.90

 

 

 

 

 

241

10.03.01

 

Contributii de asigurari sociale de stat

264.60

 

 

 

 

 

242

10.03.02

 

Contributii de asigurări de somaj

32.25

 

 

 

 

 

243

10.03.03

 

Contributii de asigurari sociale de sanatate

88.85

 

 

 

 

 

244

10.03.04

 

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

5.60

 

 

 

 

 

245

10.03.06

 

Contributii pentru concedii si indemnizatii (0.75%)

7.60

 

 

 

 

 

246

20

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

 

359.00

 

 

 

 

 

247

20.01

Bunuri si servicii

 

203.42

 

 

 

 

 

248

20.01.01

 

Furnituri de birou

3.80

 

 

 

 

 

249

20.01.02

 

Materiale pentru curatenie

29.00

 

 

 

 

 

250

20.01.03

 

Încalzit, Iluminat si forta motrica

43.00

 

 

 

 

 

251

20.01.04

 

Apa, canal si salubritate

14.00

 

 

 

 

 

252

20.01.05

 

Carburanti si lubrefianti

40.00

 

 

 

 

 

253

20.01.07

 

Transport

1.00

 

 

 

 

 

254

20.01.08

 

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6.40

 

 

 

 

 

255

20.01.09

 

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

17.72

 

 

 

 

 

256

20.01.30

 

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

48.50

 

 

 

 

 

257

20.02

Reparatii curente

 

126.32

 

 

 

 

 

258

20.03

Hrana

10.08

 

 

 

 

 

259

20.03.01

 

Hrana pentru oameni

10.08

 

 

 

 

 

261

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

17.68

 

 

 

 

 

262

20.05.30

 

Alte obiecte de inventar

17.68

 

 

 

 

 

263

20.11

Carti, publicatii si materiale documentare

 

1.50

 

 

 

 

 

264

67.02.

Cultura, recreere si religie

 

3,592.33

 

 

 

 

 

265

67.02.03

Servicii culturale

 

1,919.33

 

 

 

 

 

266

67.02.03.02

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

 

390.00

 

 

 

 

 

267

10

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

 

290.00

 

 

 

 

 

268

10.01

Cheltuieli salariale in bani

 

218.00

 

 

 

 

 

269

10.01.01

 

Salarii de baza

125.00

 

 

 

 

 

270

10.01.02

 

Salarii de merit

5.00

 

 

 

 

 

271

10.01.03

 

Indemnizatie de conducere

9.00

 

 

 

 

 

272

10.01.04

 

Spor de vechime

30.00

 

 

 

 

 

273

10.01.06

 

Alte sporuri

33.00

 

 

 

 

 

274

10.01.08

 

Fond de premii

14.00

 

 

 

 

 

275

10.01.13

 

Indemnizatii de delegare

2.00

 

 

 

 

 

276

10.03

Contributii

 

72.00

 

 

 

 

 

277

10.03.01

 

Contributii de asigurari sociale de stat

47.00

 

 

 

 

 

278

10.03.02

 

Contributii de asigurări de somaj

5.50

 

 

 

 

 

279

10.03.03

 

Contributii de asigurari sociale de sanatate

15.00

 

 

 

 

 

280

10.03.04

 

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

3.00

 

 

 

 

 

281

10.03.06

 

Contreibutii pt.concedii si indemnizatii 0,75 %

1.50

 

 

 

 

 

282

20

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

 

60.00

 

 

 

 

 

283

20.01

Bunuri si servicii

 

51.00

 

 

 

 

 

284

20.01.01

 

Furnituri de birou

3.00

 

 

 

 

 

285

20.01.02

 

Materiale pentru curatenie

3.00

 

 

 

 

 

286

20.01.03

 

Încalzit, Iluminat si forta motrica

24.00

 

 

 

 

 

287

20.01.04

 

Apa, canal si salubritate

2.00

 

 

 

 

 

288

20.01.05

 

Carburanti si lubrefianti

3.00

 

 

 

 

 

289

20.01.06

 

Piese de schim

1.00

 

 

 

 

 

290

20.01.07

 

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5.00

 

 

 

 

 

291

20.01.08

 

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6.00

 

 

 

 

 

292

20.01.09

 

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

4.00

 

 

 

 

 

293

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

1.00

 

 

 

 

 

294

20.05.30

 

Alte obiecte de inventar

1.00

 

 

 

 

 

295

20.06

Deplasari, detasari, transferari

 

2.00

 

 

 

 

 

296

20.06.01

 

Deplasari interne, detaşări, transferări

2.00

 

 

 

 

 

297

20.11

Carti, publicatii si materiale documentare

 

5.00

 

 

 

 

 

298

20.13

Pregatire profesionala

1.00

 

 

 

 

 

299

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

40.00

 

 

 

 

 

300

71

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE

 

40.00

 

 

 

 

 

301

71.01

Active fixe

 

40.00

 

 

 

 

 

304

71.01.03

 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

8.00

 

 

 

 

 

305

71.01.30

 

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

32.00

 

 

 

 

 

306

67.02.03.03

Muzee

320.00

 

 

 

 

 

307

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)

320.00

 

 

 

 

 

308

51

Transferuri curente

 

320.00

 

 

 

 

 

309

51.01.01

 

Transferuri catre instituţii publice

320.00

 

 

 

 

 

310

67.02.03.08

Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale

1,099.33

 

 

 

 

 

311

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)

1,099.33

 

 

 

 

 

312

51

Transferuri curente

 

1,099.33

 

 

 

 

 

313

51.01.01

 

Transferuri catre instituţii publice

1,099.33

 

 

 

 

 

314

67.02.03.30

Alte servicii culturale

 

110.00

 

 

 

 

 

315

20

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

 

110.00

 

 

 

 

 

316

20.02

Alte cheltuieli

 

110.00

 

 

 

 

 

317

20.01.09

 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

110.00

 

 

 

 

 

318

67.02.05

Servicii recreative si sportive

 

68.00

 

 

 

 

 

319

67.02.05.01

Sport

68.00

 

 

 

 

 

320

20

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

 

68.00

 

 

 

 

 

321

20.02

Alte cheltuieli

 

68.00

 

 

 

 

 

322

20.01.09

 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

68.00

 

 

 

 

 

323

67.02.06

Servicii religioase

 

1,605.00

 

 

 

 

 

324

59.15

 

Contributii la salarizarea personalului neclerical

1,605.00

 

 

 

 

 

325

68.02

Asigurari si asistenta sociala

 

20,908.77

 

 

 

 

 

326

68.02.06

Asistenta sociala pentru familie si copii

 

20,078.77

 

 

 

 

 

327

10

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL

 

6,500.00

 

 

 

 

 

328

10.01

Cheltuieli salariale in bani

 

4,826.00

 

 

 

 

 

329

10.01.01

 

Salarii de baza

3,430.00

 

 

 

 

 

330

10.01.02

 

Salarii de merit

82.00

 

 

 

 

 

331

10.01.03

 

Indemnizatie de conducere

49.00

 

 

 

 

 

332

10.01.04

 

Spor de vechime

572.00

 

 

 

 

 

333

10.01.05

 

Sporuri pentru conditii de munca

409.00

 

 

 

 

 

334

10.01.06

 

Alte sporuri

21.00

 

 

 

 

 

335

10.01.07

 

Ore suplimentare

14.00

 

 

 

 

 

336

10.01.08

 

Fond de premii

219.00

 

 

 

 

 

337

10.01.13

 

Indemnizatii de delegare

30.00

 

 

 

 

 

338

10.01.30

 

Alte drepturi salariale in bani

50.00

 

 

 

 

 

339

10.03

Contributii

 

1,624.00

 

 

 

 

 

340

10.03.01

 

Contributii de asigurari sociale de stat

993.00

 

 

 

 

 

341

10.03.02

 

Contributii de asigurări de somaj

142.00

 

 

 

 

 

342

10.03.03

 

Contributii de asigurari sociale de sanatate

486.00

 

 

 

 

 

343

10.03.06

 

Contributii pentru concedii si indemnizatii (0.75%)

3.00

 

 

 

 

 

344

20

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII

 

4,101.77

 

 

 

 

 

345

20.01

Bunuri si servicii

 

1,300.00

 

 

 

 

 

346

20.01.01

 

Furnituri de birou

100.00

 

 

 

 

 

347

20.01.02

 

Materiale pentru curatenie

150.00

 

 

 

 

 

348

20.01.03

 

Încalzit, Iluminat si forta motrica

500.00

 

 

 

 

 

349

20.01.04

 

Apa, canal si salubritate

50.00

 

 

 

 

 

350

20.01.05

 

Carburanti si lubrefianti

350.00

 

 

 

 

 

351

20.01.06

 

Piese de schimb