CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind : aprobarea Planului Operaţional Regional   al    judeţului  Teleorman, pentru perioada 2007-2013

 

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 1297 din 20 februarie 2006, a vicepreşedintelui Eugen Ovidiu Vlad şi raportul de specialitate nr. 1296 din 20 februarie 2006 al Direcţiilor Dezvoltare Locală şi Economică, Buget-Finanţe privind necesitatea aprobării Planului Operaţional Regional 2007-2013 al judeţului Teleorman;

- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman;

-  prevederile pct. 4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1115/2004, privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare;

- prevederile art.104, alin. (1), litera c, din Legea administraţiei locale, nr.215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (1),  litera c,  din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean, modificat şi completat;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă Planul Operaţional Regional al judeţului Teleorman, pentru perioada 2007-2013, prevazut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                  

Art. 2. Planul Operaţional Regional al judeţului Teleorman aprobat la art.1. va fi completat în termen de 10 zile şi cu solicitările localităţilor care nu au transmis propunerile de proiecte.                        

 

Art. 3. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman,  Eugen Ovidiu Vlad,  prin Direcţia Dezvoltare Locală şi Direcţia Economică, Buget – Finanţe va lua masuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. Secretarul General al judetului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                                    Contrasemnează,

   Secretar General al judeţului,

 

    jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 30 din 6 aprilie 2006

 

 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN                                                                                                                           ANEXA

 

                                                                                     la hotararea nr. 30 din 6 aprilie  2006

PROPUNERI DE PROIECTE  - P.O.R

                                                                                                      JUDETUL TELEORMAN

2007-2013

 

Nr. crt.

Titlu proiect

Beneficiar

Domeniu/Masura

Obiective

Scop

Localizare

Valoare

proiect

(Euro)

Stadiu

 

Municipiul Alexandria

 

 

 

 

 

 

 

0.

Reabilitare sistem rutier, amenajare varianta ocolitoare pe DN6 (E70)

Primaria municipiului Alexandria

 Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- realizare parte carosabil, trotuare, intrari in curti, spatii verzi, lungimea totala fiind de 2726 m;

- colectarea si evacuarea apelor pluviale de la nivelul strazii

- preluarea traficului de tranzit si ocolirea zonei centrale a orasului

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

1.900.000

P.T

1.

Reabilitare sistem rutier, amenajare varianta ocolitoare pe DN51

Primaria municipiului Alexandria

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- realizare parte carosabil, trotuare, intrari in curti, spatii verzi;

- colectarea si evacuarea apelor pluviale de la nivelul strazii

-  preluarea traficului de tranzit si ocolirea zonei centrale a orasului

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

1.200.000

P.T

2.

Realizare drum de centura in zona de nord a municipiului Alexandria

Primaria municipiului Alexandria,

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale Bucuresti

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.2

- realizare parte carosabil, acostamente;

- rigole de scurgere ape pluviale;

- diminuarea blocajelor cauzate de intensitatea traficului, in special a camioanelor de mare tonaj

- realizarea unui drum de centura in partea de nord a orasului care sa preia traficul de transit in aceasta zona a Alexandriei cu lungimea de 5.500 m

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

5.500.000

P.T

3.

Reabilitare trecere la nivel peste calea ferata Alexandria-Rosiorii de Vede

Primaria municipiului Alexandria

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.2

- reabilitarea trecerii la nivel peste calea ferata

- imbunatatirea legaturilor de transport si comunicatii pentru a asigura o dezvoltare economica echilibrata, si a facilita mobilitatea si accesul populatiei la locurile de munca

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

60.000

-idee de proiect

4.

Reabilitarea pod rutier peste raul Vedea (DE 70)

Primaria municipiului Alexandria

Prioritatea 1/masura 1.1./1.1.2

 

- conectarea zonei la drumul European E70

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

20.000

-idee de proiect

5.

Lucrari de renovare si de racordare a centralelor termice aferente unitatilor spitalicesti la reteaua de gaze a orasului

Primaria municipiului Alexandria,

Institutii de subordonare judeteana

Prioritatea 1/masura 1.2./1.2.1

- servicii de sanatate de calitate

-imbunatatirea capacitatii si calitatii asistentei medicale, sociale si de urgenta

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

250.000

-idee de proiect

6.

Centru de gazduire temporara pentru copii si adulti in Alexandria

Primaria municipiului Alexandria

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.3

- refacere hidroizolatie

- recompartimentare spatii

- realizare tamplarie interioara si exterioara

- rafacere fatada;

 

- adapostirea persoanelor adulte si a copiilor  aflati temporar in dificultate.

Municipiul Alexandria,

str. Dunarii, nr. 280 judetul Teleorman

110.000

-idee de proiect

7.

Modernizarea Cantinei de ajutor social

Primaria municipiului Alexandria

Prioritatea 1/masura 1.2/1.2.3

- reamenajare sala preparare, sala de mese, bucatarie, dusuri, depozit

- realizare centrala termica proprie

- cresterea calitatii serviciilor de asistenta sociala prin modernizarea si dezvoltarea infrastructurii  destinata asistentei sociale la nivel local.

Municipiul Alexandria, str. Mihaita Filipescu, judetul Teleorman

55.000

-idee de proiect

8.

Reabilitare bloc cu 70 garsoniere – mun. Alexandria

Primaria municipiului Alexandria

Prioritatea 1/masura 1.2/1.2.3

- refacerea hidroizolatiei

- recompartimentare spatii

- realizare tamplarie interioara si exterioara

- refacere fatada

- imbunatatirea conditiilor de locuit a locatarilor din bloc si a standardelor de sanatate.

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

110.000

-idee de proiect

9

Reabilitarea Liceului Agricol

Primaria municipiului Alexandria, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3/1.3.1.

- consolidare si reabilitare structura de rezistenta

- acoperis, compartimentari;

- instalatii electrice, sanitare si termice

- imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului de invatamant in liceu;

- modernizarea cladirii.

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

700.000

-idee de proiect

10.

Reabilitare atelier scoala Liceul ,, A.I.Cuza”

Primaria municipiului Alexandria, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3/1.3.1.

- consolidare si reabilitare structura de rezistenta

- acoperis, compartimentari;

- instalatii electrice, sanitare si termice;

- realizarea a 10 Sali de clasa

- imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului de invatamant in liceu;

- modernizarea cladirii.

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

170.000

-idee de proiect

11.

Constructie sala sport la Liceul ,, Al. Ghica”

Primaria municipiului Alexandria, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3/1.3.1.

- realizarea unei Sali de sport cu o capacitate de 150 locuri.

- cresterea calitatii invatamantului;

- desfasurarea activitatilor sportive conform Standardelor europene.

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

650.000

P.T.

12.

Constructie sala de sport la Scoala Generala nr. 7

Primaria municipiului Alexandria, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3/1.3.1.

- realizarea unei Sali de sport cu o capacitate de 150 locuri.

- cresterea calitatii invatamantului;

- desfasurarea activitatilor sportive conform Standardelor europene.

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

450.000

S.F.

13.

Constructie sala de sport la Liceul Pedagogic- Alexandria

Primaria municipiului Alexandria, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3/1.3.1.

- realizarea unei Sali de sport cu o capacitate de 150 locuri.

- cresterea calitatii invatamantului;

- desfasurarea activitatilor sportive conform Standardelor europene.

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

450.000

S.F.

14.

Achizitionarea si montarea de centrale termice la toate unitatile de invatamant din municipiu

Primaria municipiului Alexandria, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3/1.3.1.

 - asigurarea a 4 centrale termice pentru 4 unitati de invatamant din municipiul Alexandria

- asigurarea unui climat adecvat pentru desfasurarea  procesului de invatamant

4 Unitati de Invatamant din municipiul Alexandria, judetul Teleorman

150.000

- idée de proiect

15.

Echiparea corespunzatoare a salilor de curs si a bibliotecilor

Primaria municipiului Alexandria, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3/1.3.1.

- dotarea cu carti a bibliotecilor din oras;

- dotarea cu mobilier corespunzator salilor de curs.

- cresterea calitatii invatamantului in mediul urban;

- desfasurarea activitatilor in conditii corespunzatoare;

- aprofundarea cunostintelor elevilor  prin studiu

Unitatile de Invatamant din municipiul Alexandria, judetul Teleorman

100.000

- idée de proiect

16.

Dotarea corespunzatoare a cabinetelor de informatica si conectarea acestora la Internet

Primaria municipiului Alexandria, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3/1.3.3.

- dotarea cabinetelor de informatica cu calculatoare si conectarea la Internet.

- imbunatatirea potentialului IT al Scolilor din municipiul Alexandria.

Unitatile de Invatamant din municipiul Alexandria, judetul Teleorman

100.000

- idée de proiect

17.

Modernizare statie de epurare

Primaria Municipiului Alexandria

Prioritatea 4/masura 4.1

- cresterea capacitatii statiei, modernizarea instalatiilor si a componentelor acestora;

- cresterea volumului de apa epurata;

- reducerea consumului de energie electrica;

- reducerea poluarii raului Vedea;

- imbunatatirea mediului urban

 

- imbunatatirea conditiilor de salubrizare;

- cresterea randamentului  si asigurarea unor parametri de calitate a apei epurate, corespunzator standardelor europene;

- imbunatatirea calitatii apei si implicit a mediului;

- imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor din zona

 Sud-Estul Municipiul Alexandria, la iesirea spre orasul Zimnicea, judetul Teleorman

7.400.000

S.F.

18.

Reabilitarea retelelor de distributie apa potabila in municipiul Alexandria

 

Primaria Municipiului Alexandria

Prioritatea 4/masura 4.1.

- inlocuire conducte de distributie a apei pe o lungime de 22,57 km;

- imbunatatirea functionarii retelei prin sporirea diametrelor si lungimilor de conducte;

- aducerea retelei de distributie la nivelul exigentelor de siguranta in exploatare, rezistenta si stabilitate la sarcini;

- cresterea calitatii apei furnizate cetatenilor din municipiul Alexandria fara a afecta starea de sanatate a acestora.

- reducerea pierderilor de apa, timpul de efectuare a reparatiilor, masurarea corecta a consumatorilor;

- cresterea numarului de consumatori din retea;

- imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor din zona;

- reducerea costurilor de producere si distributie a apei

Municipiul Alexandria, jud. Teleorman

2.100.000

SF+PT+

DDE

19.

Reabilitare si extinderea sistemului de canalizare in muncipiul Alexandria

 

Primaria Municipiului Alexandria

Prioritatea 4/masura 4.2/4.2.2

- extindere retea canalizare;

- reabilitare retea canalizare

- eliminarea gradului de poluare a solului si a panzei freatice;

- imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor din zona;

Municipiul Alexandria, jud. Teleorman

1.200.000

SF+PT+

DDE

20.

Reamenajare spatii libere si plantate in zona de agrement ,,Vedea” – municipiul Alexandria

 

Primaria Municipiului Alexandria

Prioritatea 3/masura 3.1.

- dezvoltarea potentialului economic al orasului prin atragerea de investitori in domeniul agrementului, turismului si alimentatiei publice;

- crearea de noi locuri de munca

S= 25 ha

- parcul Vedea sa devina un punct de atractie pentru timpul liber al cetatenilor

Municipiul Alexandria, jud. Teleorman

1.500.000

PUD+SF

21.

Imbunatirea alimentarii cu caldura in municipiul Alexandria – etapa II (transformarea PT in CT)

Consiliul Local Alexandria, SC Terma Serv Alexandria

Prioritatea 4/masura 4.1.

- transformarea a cinci puncte termice in centrale termice asigurandu-se imbunatatirea confortului termic, flexibilitatea sistemului termic precum si cresterea sigurantei in exploatare;

- reabilitare si transformare centrala termica de zona pe gaze naturale;

- reabilitare retele termice primare si secundare in zona de sud a orasului;

- retehnologizarea punctelor termice din zona de sud a orasului (11 puncte termice);

- contorizare energie termica la bransament

- un trai mai bun pentru populatia din acest oras;

-cresterea randamentului de functionare al centralei;

- scaderea pretului de cost al caldurii;

- asigurarea parametrilor optimi ai agentului termic

Municipiul Alexandria, jud. Teleorman

8.5000.000

SPF

22.

Parc Industrial

Consiliul Local Alexandria

Prioritatea 2/masura 2.1

- dezvoltarea potentialului economic al orasului prin atragerea de investitori

 - suprafata parcului = 201.310,76 mp

- valorificarea potentialului uman si material din zona;

- crearea de noi locuri de munca

Municipiul Alexandria, jud. Teleorman

Pe drumul European 70

4.500.000

- idee de proiect

23.

Centru de zi pentru copiii prescolari

Consiliul Local Alexandria

Prioritatea 1/masura 1.2./1.2.3

- realizarea a cel putin 25 locuri pentru copii;

- asigurarea personalului de lucru

- sustinerea familiilor defavorizate

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

1.000.000

- idee de proiect

24.

Contorizare apa potabila in municipiul Alexandria

Consiliul Local Alexandria,

SC Apa Canal Alexandria

Prioritatea 4/masura 4.1.

- determinarea corecta a cantitatii de apa la consummator;

- cresterea gradului de responsabilizare a cetatenilor din municipiul Alexandria cu privire la consumul de apa;

- reducerea pierderilor

Dezvoltarea unui management eficient al resurselor de apa.

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

200.000

- idee de proiect

25.

Reabilitare si extindere iluminat public pe cele 4 strazi principale din orasul Alexandria

Consiliul Local Alexandria,

SC Electrica SA Alexandria

Prioritatea 4/masura 4.2./4.2.2

- achizitionat si montat lampi pentru iluminat stradal;

- achizitionare tablouri automatizate cu fotocelula zi-noapte.

- asigurarea unui confort sporit a cetatenilor din oras.

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

300.000

- idee de proiect

26.

Reabilitare Strand ,, stadion Municipal”

Consiliul Local Alexandria

Prioritatea 3/ masura

3.2

- reamenajare si acoperire bazine inot, terenuri sport si agrement, utilitati

- imbunatatirea conditiilor de agrement.

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

450.000

- idee de proiect

27.

Pasarela pe drum neclasat peste raul Vedea

Consiliul Local Alexandria

Prioritatea 1/masura 1.1./1.1.2

- realizarea unei pasarele peste raul Vedea, in amonte 2,3 km de podul de pe E 70.

- diminuarea blocajelor din zonele cu risc de accidente cauzate de intensitatea traficului.

Municipiul Alexandria,

judetul Teleorman

300.000

P.T.

 

Municipiul Rosiorii de Vede

 

 

 

 

 

 

 

28.

Reamplasare Muzeului de istorie

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede

 

Prioritatea 3/ masura 3.1

- reamplasarea sediului muzeului de istorie intr-o alta cladire, deoarece vechea cladire a fost revendicata.

- protectia, conservarea si valorificarea patrimoniului istoric in zona.

Municipiul Rosiorii de Vede, judetul Teleorman

300.000

- idee de proiect

29.

Modernizare sens giratoriu  M.Eminescu - Calusari

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede

Prioritatea 1/ masura 1.1/1.1.2

- modernizarea sensului giratoriu dintre strazile M. Eminescu si Calusari

- eliminarea blocajelor din zonele cu trafic intens

Municipiul Rosiorii de Vede, judetul Teleorman

9.700

- idee de proiect

30.

Modernizare intersectie I.L.Caragiale – A.I Cuza

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede

Prioritatea 1/ masura 1.1/1.1.2

- modernizarea intersectiei dintre strazile I.L.Caragiale  si A. I. Cuza

- eliminarea blocajelor din zonele cu trafic intens

Municipiul Rosiorii de Vede, judetul Teleorman

 

9.700

PT

31.

Repararea, modernizarea si dotarea spitalului

,, Caritas”

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede, Unitatile Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

- reparare acoperis

- refacere tencuieli interioare si exterioare

- dotari cu echipamente specifice

-imbunatatirea capacitatii si calitatii asistentei medicale, sociale si de urgenta prin reabilitarea serviciilor la nivel local.

Municipiul Rosiorii de Vede, judetul Teleorman

7.000.000

- idée de proiect

32.

Repararea si modernizarea spitalului vechi

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede, Unitatile Sanitare

Prioritatea 1/masura 1.2./1.2.1

- reparatii generale;

- executat placari cu faianta, reparatii exterioare (hidroizolatie);

- reparatii atic si instalatie ape pluviale);

- dotari cu echipamente specifice

-imbunatatirea capacitatii si calitatii asistentei medicale, sociale si de urgenta prin reabilitarea serviciilor la nivel local.

Municipiul Rosiorii de Vede, judetul Teleorman

10.000.000

- idée de proiect

33.

Repararea, modernizarea scolii generale nr. 5

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3./1.3.1

- reparatii interioare si exterioare;

- instalatie sanitara

- cresterea calitatii invatamantului din scoli;

- desfasurarea activitatilor scolare in conformitate cu Standardele Europene.

Municipiul Rosiorii de Vede, judetul Teleorman

55.100

- idée de proiect

34.

Dotarea scolilor din oras cu calculatoare si echiparea salilor de clasa si bibliotecilor  scolare

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3./1.3.3/

1.3..1

- dotarea a 6 scoli cu aproximativ 10 calculatoare;

- dotarea cu mobilier scolar, corpuri de biblioteca;

- completarea fondului de carte pentru 6 scoli

- cresterea calitatii invatamantului din scoli;

- desfasurarea activitatilor scolare in conformitate cu Standardele Europene.

Municipiul Rosiorii de Vede, judetul Teleorman

100.000

- idée de proiect

35.

Renovarea cladirii primariei  municipiului Rosiorii de Vede

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede

Prioritatea 3/masura 3.1

 

- refacerea tencuielilor interioare si exterioare;

- revizuirea instalatiilor electrice si sanitare;

- camasuirea peretilor exteriori, transversali si longitudinali pe ambele fete

- desfasurarea in bune conditii a activitatilor  administratiei publice locale;

- punct de atractie turistica.

Municipiul Rosiorii de Vede, judetul Teleorman

1.100.000

S.F

36.

Retehnologizare statie epurare in municipiul Rosiorii de Vede

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede

Prioritatea 4/ masura 4.1

-retehnologizarea statiei de epurare prin introducerea in schema tehnologica a unor echipamente noi si utilaje

-cresterea capacitatii statiei de epurare si crearea premizelor de extindere a canalizarii municipiului;

- reducerea gradului de poluare a mediului

Municipiul Rosiorii de Vede

2.048.000

SPF

37.

Dezvoltarea alimentarii cu apa in municipiul Rosiorii de Vede

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede

Prioritatea 4/ masura 4.1

- dezvoltarea alimentarii cu apa in municipiul Rosiorii de Vede;

- retea distributie 25,5 km, 10 puturi de apa.

-cresterea cantitatii si calitatii apei livrate catre populatie, la standardele de mediu cu privire la calitatea apei potabile

Municipiul Rosiorii de Vede

3.356.700

PT+

DDE

38.

Extindere retea canalizare

( 54 km)

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede

Prioritatea 4/ masura 4.1

-realizarea a 54 km  retea canalizare;

 

- eliminarea gradului de poluare a solului si a panzei freatice

Municipiul Rosiorii de Vede

3.824.000

SPF

39.

Reabilitare si modernizare strazi in  municipiul Rosiorii de Vede

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- reabilitare si modernizare  strazi prin realizare de covor asfaltic pe o lungime de 30 km

- asigurarea parametrilor tehnici corespunzator categoriei drumului, cresterea sigurantei si confortului circulatiei

Municipiul Rosiorii de Vede

6.591.500

SPF

40.

Reabilitare si modernizare tronsoane de strazi principale in  municipiul Rosiorii de Vede

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- reabilitare si modernizare tronsoane strazi: Strada Dunarii, B-dul Comercial, Str. 1 Decembrie, Str. Izbiceanu, str. Oltului.

- realizarea de covor asfaltic pe fiecare strada, in total insumand 8,312 km

- asigurarea parametrilor tehnici corespunzator categoriei drumului, cresterea sigurantei si confortului circulatiei

 

Municipiul Rosiorii de Vede

3.002.274

-SF+ idée de proiect

41.

Reparatii Pod str. Belitori – Rosiorii de Vede

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede

 

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- lucrari de reparatii a podului

-Lungimea podului =20 m

- latimea podului = 13 m

- asigurarea traficului fluent si evitarea inundarii gospodariilor  din zona la ploi torentiale.

Municipiul Rosiorii de Vede

37..500

- PT+

DD

42.

Reparatii Pod str. Dunarii – Rosiorii de Vede

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- lucrari de reparatii a podului

-Lungimea podului =26 m

- latimea podului = 18 m

- imbunatatirea transportului public in municipiu;

- imbunatatirea mobilitatii populatiei.

Municipiul Rosiorii de Vede

29.000

- PT+

DDE

 

43.

Construirea de statii pentru transportul scolar si transportul public local (zona Obor)

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede

 

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.1

- amenajarea a 10 statii (schelet metalic, acoperis)

- imbunatatirea transportului public in municipiu;

- imbunatatirea conditiilor de asteptare a autovehiculelor in comun, in statii, de catre calatori.

Municipiul Rosiorii de Vede

55.100

- idée de proiect

44.

Centru expozitional si centru de afaceri in municipiul Rosiorii de Vede

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede

Prioritatea 2/ masura 2.3.

- construirea unui centru expozitional si a unui centru de afaceri care sa includa atat spatii de birouri cat si un incubator de afaceri

- imbunatatirea situatiei economice a municipiului si marirea veniturilor la buget;

- incurajarea inceperii de noi afaceri si imbunatatirea performantelor celor existente;

- incurajarea dezvoltarii activitatilor de tip industrial

Municipiul Rosiorii de Vede

3.384.019

SPF+

SF

45.

Amenajarea zonei de agrement Urlui

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede

Prioritatea 3/masura 3.1.

- amenajarea zonei de agrement Urlui prin: infrastructura de acces, parcare, camping, terasa

 

- dezvoltarea turismului in zona.

Extravilanmunicipiul Rosiorii de Vede

900.000

idee de proiect

46.

Amenajarea zonei de agrement Vedea

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede

Prioritatea 3/masura 3.1.

- amenajarea zonei de agrement Vedea prin: amenajare parc, amenajare maluri

- dezvoltarea turismului in zona.

Extravilan

municipiul Rosiorii de Vede

1.000.000

idee de proiect

47.

Reabilitare sistem iluminat public in municipiul Rosiorii de Vede

Primaria Municipiului  Rosiorii de Vede

Prioritatea 4/masura 4.2/ 4.2.2.

- extindere retea de iluminat public in oras;

- achizitionat si montat lampi pentru iluminat stradal;

 

- asigurarea unui confort sporit al cetatenilor din oras.

Municipiul Rosiorii de Vede, judetul Teleorman

350.000

 

48.

Refacerea Parcurilor din municipiul Rosiorii de Vede

Consiliul Local al municipiului Rosiorii de Vede

Prioritatea 3/ masura 3.1

- pavat alei cu pavele divers colorate (2100 mp) in Parcul Central;

- refacere imprejmuire cu gard din fier forjat, amenajare grupuri sanitare, achizitionat vase ornamentale din ceramica pentru Parcul Gradina Publica;

- reabilitare retea apa (montat hidranti), amenajat miniteren de fotbal, baschet si handball in Parcul Nicolae Balcescu;

- iluminat Parc Gara de Est – 7 stalpi ornamentali.

- punerea in valoare a cadrului natural;

- atragerea zonei in circuitul turistic;

- crearea unui spatiu propice de recreere a oamenilor , petrecerea timpului liber in liniste;

- loc de joaca si recreere pentru copii.

Municipiul Rosiorii de Vede, judetul Teleorman

100.000

- idée de proiect

 

Municipiul Turnu Magurele

 

 

 

 

 

 

 

49.

Amenajare drum de centura Turnu Magurele

Primaria Municipiului Turnu Magurele

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.2.

- cresterea economica a zonei;

- facilitarea transportului spre tari vecine

- imbunatatirea infrastructurii locale de transport

 Municipiul Turnu Magurele

3.100.000

- SF

50.

Reabilitarea portului Turnu Magurele

Primaria Municipiului Turnu Magurele

(proiectul va completa o alta investitie in derulare si poate fi realizat in oglinda cu parte bulgara)

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.3.

- intensificarea traficului in port;

- crearea de noi locuri de munca;

- dezvoltarea economica a zonei;

-

- modernizarea activitatilor portuare si transfrontalier

Municipiul Turnu Magurele

 

10.000.000

- idee de proiect

51.

Retea moderna de transport urban si extraurban in municipiul Turnu Magurele

 

Primaria Municipiului Turnu Magurele

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- mijloace de transport noi;

- stabilirea unor trasee avantajoase, eficiente;

- dezvoltarea societatilor de profil prin crearea de venituri suplimentare

- asigurarea unor conditii de transport modern

Municipiul Turnu Magurele

7.000.000

- idee de proiect

52.

Demolare si consolidare corp cladire spital vechi

Primaria municipiului Turnu Magurele,

Consiliul Judetean,

Unitati Spitalicesti

Prioritatea 1/masura 1.2/1.2.1.

- Conditii sigure de cazare pentru pacienti;

- comportare corespunzatoare la eventualele seisme a cladirii

- Siguranta in functionarea corpului de cladire reabilitat

Municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman

55.000

-idee de proiect

53.

Centru de zi pentru copii prescolari

Primaria Municipiului Turnu Magurele

Prioritatea 1/masura 1.2./1.2.3

- realizarea a cel putin 25 locuri pentru copii;

- asigurarea personalului de lucru

- sustinerea familiilor defavorizate

Municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman

350.000

- idee de proiect

54.

Completarea dotarilor si extinderea activitatii centrului de gazduire pentru copii si adulti

Primaria Municipiului Turnu Magurele

Prioritatea 1/masura 1.2./1.2.3

- un numar mai mare de locuri de cazare;

- conditii optime de viata

- sprijinirea persoanelor aflate in dificultate

Municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman

15.000

- idee de proiect

55.

Consolidare imobile scoli: Colegiul National Unirea, Liceul Teoretic Marin Preda, Grup Scolar Sf. Haralambie 

Primaria Municipiului Turnu Magurele,

Inspectoratul Scolar

Prioritatea

 1/ masura 1.3./1.3.1

- consolidarea structurii de rezistenta;

- refacerea planseelor;

- reparare sarpanta si invelitoare;

- refaceri pardoseli;

- refaceri instalatii sanitare

- imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului instructiv- educativ;

- imbunatatirea capacitatii de rezistenta a cladirii;

- cresterea sigurantei in exploatare

Municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman

1.200.000

- idee de proiect

56.

Reabilitare strazi

Primaria Municipiului Turnu Magurele

Prioritatea 2/ masura 2.1.

- cresterea sigurantei circulatiei;

- amenajarea trotuarelor si aleilor pietonale;

- amenajarea locurilor de parcare.

 

- realizarea unei infrastructuri moderne care sa stimuleze dezvoltarea afacerilor

Municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman

800.000

SPF

57.

Sursa alternativa de apa potabila si aductiune in municipiul Turnu Magurele

Primaria Municipiului Turnu Magurele

Prioritatea 2/ masura 2.1.

- cresterea calitatii vietii pentru locuitori;

- racordarea tuturor locuitorilor la reteaua de alimentare cu apa.

 

-imbunatatirea calitatii apei potabile si asigurarea unor debite de consum corespunzatoare

Municipiul Turnu Magurele

5.200.000

-S.P.F

58.

Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila in municipiul Turnu Magurele

 

Primaria Municipiului Turnu Magurele

Prioritatea 4/ masura 4.2/4.2.2

- modernizarea retelei de distributie existenta;

- extinderea retelelor  catre cartierele Odaia si Magurele.

- racordarea la aceasta utilitate a tuturor locuitorilor din municipiu

Municipiul Turnu Magurele

3.200.000

- S.P.F.

59.

Reabilitare si extindere retele de canalizare mun. Turnu Magurele

Primaria Municipiului Turnu Magurele

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- modernizarea retelei de  

  canalizare existente;

- extinderea retelei;

-racordarea tuturor locuintelor.

 

 - realizarea unui sistem centralizat complet de canalizare

Municipiul Turnu Magurele

3.000.000

S.P.F.

60.

Extinderea si modernizarea statiei de epurare – treapta a  II – a ,municipiul Turnu Magurele

Primaria Municipiului Turnu Magurele

Prioritatatea 2/ masura 2.1.

- realizarea unei trepte biologice de epurare;

- cresterea capacitatii statiei de epurare.

 

- epurarea corespunzatoare a apelor uzate si protejarea fluviului Dunarea

Municipiul Turnu Magurele

5.700.000

S.P.F.

61.

Reconstructia suprafetei ocupate de cenusa de pirita la S.C.UVCP S.A

 

in municipiul Turnu Magurele

Primaria Municipiului Turnu Magurele

Prioritatea 2/ masura 2.1.

- recuperarea terenurilor pentru agricultura;

 

- protejarea florei si faunei

din zona;

- eliminarea efectelor daunatoare pentru locuintele din apropiere;

- reducerea poluarii zonei adiacente

- protejarea suprafetelor de teren fata de actiunea nociva a deseurilor de pirita

Municipiul Turnu Magurele

  11.000.000

 

 

- idee de proiect

62.

Reabilitarea cetatii medievale ,,Turris” din municipiul Turnu Magurele si a drumului de acces

Primaria Municipiului Turnu Magurele

Prioritatea 3/masura 3.1.

- valorificarea din punct de vedere architectural a cetatii;

- reintegrarea monumentului in lantul cetatilor medievale din lunca Dunarii

- redarea circuitului turistic a unui monument istoric din epoca medievala

Municipiul Turnu Magurele

  5.000.000

- idee de proiect

63.

Reabilitarea bisericii ,, Cuvioasa Parascheva)

Primaria Municipiului Turnu Magurele

Prioritatea 3/masura 3.1.

- consolidare cladire

- refaceri picturi bisericesti

- restaurare icoane bisericesti

- conservarea picturilor murale bisericesti interioare si exterioare

Municipiul Turnu Magurele

130.000

- idee de proiect

64.

Amenajare baza de agrement – zona Olt – Dunare

 

Primaria Municipiului Turnu Magurele

Prioritatea 3/ masura 3.2.

- realizare spatii de cazare si de agrement;

- atragerea de turisti din judetele invecinate si alte zone

- valorificarea potentialului turistic al luncii Oltului si Dunarii

Municipiul Turnu Magurele

10.000.000

- SPF

65.

Centru de afaceri  - Turnu Magurele

Primaria Municipiului Turnu Magurele (proiectul poate fi realizat in oglinda cu partea bulgara)

Prioritatea 2/ masura 2.1

- valorificarea unor spatii deja existente;

- asigurarea de consultanta pentru micii intreprinzatori din zona

- realizarea infrastructurii de afaceri si consultanta;

- imbunatatirea situatiei economice a municipiului si marirea veniturilor la buget;

 

Municipiul Turnu Magurele

3.500.000

- idee de proiect

66.

Amenajare Parc Municipal – municipiul Turnu Magurele

Primaria Municipiului Turnu Magurele

Prioritatea 3/ masura 3.1

- refacere alei pietonale;

- refacere fantana arteziana;

- reabilitare Statuie

,, Monumentul Independentei “

- iluminat public parc.

- punerea in valoare a cadrului natural;

- atragerea zonei in circuitul turistic;

- crearea unui spatiu propice de recreere a oamenilor , petrecerea timpului liber in liniste;

- loc de joaca si recreere pentru copii.

Municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman

80.000

- idée de proiect

 

Orasul Videle

 

 

 

 

 

 

 

67.

Modernizare Strada Plantelor (2,00 Km)

Primaria Orasului Videle

 Prioritatea 4/4.2./4.2.2

- modernizarea si dezvoltarea infrastructurii locale de transport si a activitatilor de suport pentru transport

- imbunatatirea conditiilor de trafic in zona;

- dezvoltarea afacerilor in zona si atragerea de numerosi investitori

Orasul Videle

500.000

- idee de proiect

68.

Modernizare Strada Florilor (1,40 km)

Primaria Orasului Videle

Prioritatea 4/4.2./4.2.2

- modernizarea si dezvoltarea infrastructurii locale de transport si a activitatilor de suport pentru transport

- imbunatatirea conditiilor de trafic in zona;

- dezvoltarea afacerilor in zona si atragerea de numerosi investitori

Orasul Videle

300.000

- idee de proiect

69.

Modernizare  drum acces zona sere

(0,385 km)

Primaria Orasului Videle

Prioritatea 1/masura 1.1./1.1.2

- realizarea unei fundatii din balast – 25 cm;

- strat de piatra sparta – 15 cm

- strat de binder – 8 cm

- strat de uzura – 4 cm

- realizarea unui drum de acces in zona unde se vor construi case pentru familiile afectate de inundatiile  din iulie 2005

Orasul Videle

65.000

SPF

70.

Reabilitare dispensar  medical uman cartier Tamasesti

Primaria Orasului Videle, Unitatile Sanitare

Prioritatea 1/masura 1.2./1.2.1

-reabilitare dispensar  medical uman 

- asigurarea conditiilor corespunzatoare desfasurarii activitatii celor 3 cadre medicale si in mod deosebit celor 1638 de locuitori ai cartierului

Orasul Videle

Cartierul Tamasesti

27.000

SPF

71.

Refacerea canalelor de colectare a apelor pluviale

Primaria Orasului Videle

Prioritatea 4/ masura 4.2/4.2.2

- refacerea canalelor de colectare a apelor pluviale, deteriorate  datorita acumularilor de apa provenind din precipitatiile anului 2005, pe o lungime de 340 ml pe strada Postei.

- eliminarea riscului de inundatii.

Orasul Videle

Cartierul Tamasesti

13.000

- idée de proiect

72.

Consolidarea malurilor raului Glavacioc si Sericu si reconstructia si modernizarea sistemului de protectie impotriva inundatiilor in orasul Videle

Primaria Orasului Videle

Prioritatea 4/ masura 4.2/4.2.2

- eliminarea riscului de inundatii prin:

a. refacerea tuturor canalelor

b. taluzarea canalelor

c. executarea de podete

- refacerea canalelor  de colectare a apelor pluviale pe o lungime de 4,600 km in vederea eliminarii riscurilor de inundatii in zonele cu risc ridicat de acumulare a apelor pluviale

Orasul Videle

1.000.000

- idee de proiect

73.

Realizarea unui centru de ingrijire temporara a persoanelor varstnice

Primaria Orasului Videle

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.3

- crearea unui asezamant care sa contribuie la coeziunea sociala in cadrul colectivitatii umane

- asigurarea asistentei sociale persoanelor varstnice aflate in nevoie, identificate in comunitate

Orasul Videle

500.000

-SPF

74.

Modernizare si extindere retele de alimentare cu apa a orasului si extinderea retelei de canalizare in orasul Videle

Primaria orasului Videle

Prioritatea 4/ masura 4.2/ 4.2.2

- dezvoltarea alimentarii cu apa in orasul Videle;

- modernizarea retelei de  

  canalizare existente;

- extinderea retelei;

-racordarea tuturor locuintelor;

- laborator de analize fizico-chimice.

- realizarea unui sistem centralizat complet de canalizare;

- eliminarea gradului de poluare a solului si a panzei freatice;

-cresterea cantitatii si calitatii apei livrate catre populatie, la standardele de mediu cu privire la calitatea apei potabile

Orasul Videle

2.700.000

- SF

75.

Modernizare Centrala Termica ,, Stejarul” si Retele termice

Primaria orasului Videle

 Prioritatea 4/ masura 4.2/ 4.2.2

 

- asigurarea cantitativa si calitativa a deservirii cu caldura si apa calda menajera a populatiei si a celorlalti consumatori la nivelul de exigenta actual

- moderizarea a  3,700 km de retea;

- cresterea randamentului de functionare;

- reducerea concentratiilor de poluanti din zona

- scaderea pretului de cost al caldurii produse de centrala prin reducerea cheltuielilor anuale;

- reducerea pierderilor de caldura si de agent termic pe retea datorita modernizarii acesteia;

- asigurarea parametrilor optimi ai agentului termic;

 

Orasul Videle, judetul Teleorman

2.400.000

SPF

76.

Conservarea, restaurarea si punerea in valoare a Bisericii de lemn ,, Cuvioasa Paraschiva”

Primaria orasului Videle

Prioritatea 3/ masura 3.1

- punerea in valoare a bisericii din lemn si zidarie

 ,, Cuvioasa Paraschiva” cu localizare in str. Luncii, cart. Cartojanca, avand datarea – anul 1782, monument istoric de valoare nationala, fiind singurul monument istoric al orasului Videle

- exploatarea acesteia ca atractie turistica in zona.

Orasul Videle, judetul Teleorman

70.000

- idée de proiect

 

Orasul Zimnicea

 

 

 

 

 

 

 

77.

Sistem de trecere a Dunarii cu bacul Zimnicea (Romania)- Svishtov (Bulgaria)

- proiect in parteneriat

Primaria orasului Zimnicea (Romania) si Primaria orasului Svishtov (Bulgaria)

Prioritatea 1/ masura 1.1/1.1.3

- Dezvoltarea punctelor de frontiera si vamale existente pentru preluarea traficului rutier transfrontalier

- revitalizarea economiei locale prin crearea unui coridor de transport rutier transfrontalier combinat  cu un racord feroviar si de transport fluvial

- Orasul Zimnicea

- Orasul

Svishtov

5.500.000

(numai partea romana)

SPF

78.

Program turistic comun

- proiect in parteneriat

 ,, Asociatia Dunav Yug” in parteneriat cu ,, Asociatia Dunarea de Sud”

Primaria orasului Zimnicea (Romania) si Primaria orasului Svishtov (Bulgaria), alte ONG-uri

Prioritatea 3/masura 3.2.

- oferirea unor conditii si atractii turistice astfel incat sa petreaca in mod placut timpul liber in zon Zimnicea – Svishtov

- imbunatatirea calitatii serviciilor turistice oferite;

- editarea unor brosuri commune care sa includa o harta detaliata a Euroregiunii;

- o descriere completa a itinerariilor culturale din orasele Zimnicea si Svishtov, hoteluri, restaurante cu specific romanesc, respective bulgaresc, posibilitati de petrecere a timpului liber

- Orasul Zimnicea

- Orasul

Svishtov

300.000

SPF

79.

Programul de reabilitare a sistemului de alimentare cu energie termica, apa, canalizare

 Primaria orasului Zimnicea  in parteneriat cu SC Urbana SA

Prioritatea 4/ masura 4.2/ 4.2.2

- reabilitarea retelei de energie termica la blocurile de locuinte

- eliminarea impactului negativ asupra mediului (reabilitarea retelei de apa si canalizare din subsolurile blocurilor);

- repararea bazinului de 5000 mc apa potabila, asigurarea presiunii apei potabile pentru acoperirea necesitatilor orasului Zimnicea prin achizitionarea unor pompe cu o capacitate marita;

- retea distributie apa potabila apa – 32 km ;

- retea canalizare – 18 km;

- reabilitare statie epurare si uzina de apa.

- cresterea eficientei tehnice si economice a sistemului de alimentare cu apa si canalizare a orasului Zimnicea;

- imbunatatirea conditiilor de salubrizare;

- imbunatatirea calitatii apei si implicit a mediului;

 

- Orasul Zimnicea

3.414.000

SPF

80.

,, Ei sunt viitorul nostru”

Primaria orasului Zimnicea, Inspectoratul Scolar, Scoala Nr. 3 Zimnicea

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1

- reabilitarea termica a cladirii scolii Nr. 3 – Zimnicea, prin inlocuirea usilor si ferestrelor;

- imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare prin inlocuirea pardoselii si a instalatiilor sanitare;

- cresterea gradului de securitate prin inlocuirea instalatiei electrice

- cresterea eficientei invatamantului primar si gimnazial

Orasul Zimnicea, Judetul Teleorman

120.000

- idée de proiect

81.

Centrul pentru persoane varstnice ,, Sfantul Ioan”

Primaria orasului Zimnicea in parteneriat cu Spitalul orasenesc Zimnicea

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.3

- centru de gazduire pentru personae varstnice.

- imbunatatirea calitatii vietii, starii de sanatate, cresterea accesului la sistemul asigurarilor sociale pentru persoanele varstnice

Orasul Zimnicea, Judetul Teleorman

150.000

- idée de proiect

82.

Retele distributie gaze naturale  in orasul Zimnicea

Primaria orasului Zimnicea

Prioritatea 4/ masura 4.2/4.2.2

- infiintare retele de distributie gaze naturale in orasul Zimnicea pe o lungime de 48,050 km

-cresterea nivelului de trai al populatiei;

- oferirea unui prêt de cost mai scazut pentru incalzirea locuintelor si a institutiilor.

 

Orasul Zimnicea, judetul Teleorman

3.150.000

SPF

83.

Reabilitare si modernizare tronsoane de strazi in orasul Zimnicea, inclusiv strada Portului

Consiliul Local al orasului Zimnicea

Prioritatea  4/ masura 4.2/ 4.2.2

- reabilitare si modernizare tronsoane de strazi : Str. Vlad Tepes, Romana, Imparat Traian, Mihai Viteazul, Trandafirilor, Eroilor, Cuza Voda si strada Portului  in lungime totala de 8,250 km

- asigurarea parametrilor tehnici corespunzator categoriei drumului, cresterea sigurantei si confortului circulatiei.

Orasul Zimnicea, judetul Teleorman

490.000

- idée de proiect

84.

Modernizare Parc Central – orasul Zimnicea

Consiliul Local al orasului Zimnicea

Prioritatea 3/ masura 3.1

- modernizare Parc Central (imprejmuire, refacere alei, reconditionare monument parc).

-  punerea in valoare a cadrului natural;

- atragerea zonei in circuitul turistic;

- crearea unui spatiu propice de recreere a oamenilor , petrecerea timpului liber in liniste;

- loc de joaca si recreere pentru copii.

Orasul Zimnicea, judetul Teleorman

140.000

- idée de proiect

85.

Amenajari exterioare Sala de Sport (imprejmuire, parcari, zona verde)

Consiliul Local al orasului Zimnicea

Prioritatea

4/masura 4.2/4.2.3

- imprejmuire sala de sport, parcari, zona verde.

- modernizarea zonei

Orasul Zimnicea, judetul Teleorman

55.000

- idée de proiect

 

Comuna Balaci

 

 

 

 

 

 

 

86.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Balaci

Consiliul Local al comunei Balaci

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de refacere prin pietruire, podete si santuri dalate pe o  lungime de 61,0 km (45 km cu conexiune pentru atelaje si 16 km cu conexiune la DJ);

- lucrari de reparatii la 4 poduri.

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Balaci, judetul Teleorman

3.700.000

- idée de proiect

87.

Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Balaci

Consiliul Local al comunei Balaci

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 47 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- protectia zonelor verzi;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Balaci, judetul Teleorman

 1.700.000

 - idée de proiect

88.

Extindere retea alimentare cu apa in comuna Balaci

Consiliul Local al comunei Balaci

Prioritatea 4/masura 4.2/ 4.2.2

-gospodarie de apa;

- rezervor de inmagazinare;

-retea de distributie pe o lungime de 20,0 km (5 km in satul Balaci, 5 km in satul Tecuci si 10 km in satul Burdeni);

- statie de tratare.

- cresterea potentialului economic al zonei;

- asigurarea unei surse de apa potabila pentru totii locuitorii din comuna.

Comuna Balaci, judetul Teleorman

750.000

- idée de proiect

 

Comuna Babaita

 

 

 

 

 

 

 

89.

Reabilitarea drumurilor locale din  comuna Babaita

Consiliul Local al comunei Babaita

Prioritatea 1/ masura 1.1/ 1.1.1

- reabilitarea drumurilor din comuna prin lucrari de pietruire, desfundarea, repararea sau construirea de podete, pe o lungime totala de 43 km;  cu conexiune la DJ si drumuri pentru atelaje

- asigurarea unor conditii normale de transport;

- dezvoltarea relatiilor de cooperare cu localitatile invecinate;

 

Comuna Babaita, judetul Teleorman

1.800.000

 - idée de proiect

 

Comuna Blejesti

 

 

 

 

 

 

 

90.

Reabilitarea drumurilor locale din  comuna Blejesti

Consiliul Local al comunei Blejesti

Prioritatea 1/ masura 1.1/ 1.1.1

- reabilitarea drumurilor din comuna prin lucrari de pietruire, desfundarea, repararea sau construirea de podete, pe o lungime totala de 28,5 km;  cu conexiune la DJ si la zonele economice

- asigurarea unor conditii normale de transport;

- dezvoltarea relatiilor de cooperare cu localitatile invecinate;

 

Comuna Blejesti, judetul Teleorman

1.350.000

 - idée de proiect

91.

Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna

Consiliul Local al comunei Blejesti

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 28 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- protectia zonelor verzi;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Blejesti, judetul Teleorman

 1.300.000

 - idée de proiect

 

Comuna Bujoreni

 

 

 

 

 

 

 

92.

Reabilitarea drumurilor locale din  comuna Bujoreni

Consiliul Local al comunei Bujoreni

Prioritatea 1/ masura 1.1/ 1.1.1

- reabilitarea drumurilor din comuna prin lucrari de pietruire, desfundarea, repararea sau construirea de podete, pe o lungime totala de 21,30 km;  cu conexiune la DN si la zonele economice

- asigurarea unor conditii normale de transport;

- dezvoltarea relatiilor de cooperare cu localitatile invecinate;

 

Comuna Bujoreni, judetul Teleorman

1.200.000

 - idée de proiect

93.

Alimentare cu gaze naturale in comuna Bujoreni

Consiliul Local al comunei Bujoreni

Prioritatea 4/masura 4.2./4.2.2

- infiintare retea distributie gaze naturale pe o lungime de 25,30 km

- oferirea unui pret de cost mai scazut pentru incalzirea locuintelor si a institutiilor;

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor

Comuna Bujoreni, judetul Teleorman

900.000

-idee de proiect

94.

Reabilitare Scoala Generala de 8 clase -  comuna Bujoreni

Consiliul Local al comunei Bujoreni, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/ 1.3.3

- modernizarea grupurilor sanitare;

- constructie centrala termica proprie pe gaze naturale;

- alimentare cu apa;

- iluminat electric;

- lucrari de consolidare a cladirii, reparatii acoperis, zugraveli;

- dotarea cu echipamente IT si conectarea la Internet.

- imbunatatirea infrastructurii si modernizarea cladirii, imbunatatirea conditiilor de desfasurare a actului de invatamant

Comuna Bujoreni, judetul Teleorman

35.000

- idée de proiect

 

Comuna Beciu

 

 

 

 

 

 

 

95.

Reabilitare Scoala Generala cu cls. I-VIII- comuna Beciu

Consiliul Local Beciu, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1

- modernizarea grupurilor sanitarea;

- constructie centrala termica proprie;

- alimentare cu apa;

- iluminat electric

- imbunatatirea infrastructurii si modernizarea cladirii, imbunatatirea conditiilor de desfasurare a actului de invatamant

Comuna Beciu, judetul Teleorman

30.000

- idée de proiect

96.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Beciu

Consiliul Local al comunei Beciu

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de refacere prin pietruire, podete si santuri dalate pe o  lungime de 8 km km, in satul Beciu, din care 1,8 km cu conexiune la DJ

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Beciu, judetul Teleorman

380.000

 - idée de proiect

 

Comuna Beuca

 

 

 

 

 

 

 

97.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Beuca

Primaria comunei Beuca

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de refacere prin pietruire, podete si santuri dalate pe o  lungime de 4,905 km, in satul Beuca

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Beuca, judetul Teleorman

415.000

 S.F.

98.

Construire centru de permanenta si cantina sociala

Primaria comunei Beuca

Prioritatea 1/masura 1.2./1.2.3

- construire cladire, dotari pentru azil batrani si cantina sociala destinat persoanelor fara posibilitati de trai

- cresterea calitatii serviciilor de sistenta sociala;

- masuri active a varstnicilor cu risc de marginalizare sociala.

Comuna Beuca

220.000

 -idee de proiect

99.

Construirea unei scoli in satul Plopi, comuna Beuca

Primaria comunei Beuca

Prioritatea 1/masura 1.3./1..3.2.

- construirea unei cladiri scolare;

- construirea sistemului de incalzire centrala si a facilitatilor sanitare;

- echiparea salilor de clasa si a bibliotecilor;

- dotarea cu echipamente IT si infrastructura de conectare a TIC

- imbunatatirea activitatii in invatamantul rural

Satul Plopi, comuna Beuca, judetul Teleorman

350.000

-idee de proiect

100.

Dezvoltarea infrastructurii informationale si de telecomunicatii si facilitarea accesului la serviciile IT

Primaria comunei Beuca

Prioritatea 1/masura 1.3./1.3.3

- conectare sistem informational si facilitarea accesului la serviciile IT: primaria, unitatile de invatamant, politie, dispensar uman si veterinar

- instruire personal

- imbunatatirea potentialului IT in unitatile de administratie publica;

- dezvoltarea administratiei publice la nivel local.

Comuna Beuca, judetul Teleorman

17.000

-idee de proiect

101.

Alimentare cu gaze naturale in comuna Beuca

Primaria comunei Beuca

Prioritatea 4/masura 4.2./4.2.2

- infiintare retea distributie gaze naturale pe o lungime de 9,0 km

- oferirea unui pret de cost mai scazut pentru incalzirea locuintelor si a institutiilor;

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor

Comuna Beuca, judetul Teleorman

860.000

-idee de proiect

 

Comuna Botoroaga

 

 

 

 

 

 

 

102.

Reabilitarea Scolii cu cls. I-VIII Botoroaga

Consiliul Local Botoroaga, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3./ 1.3.1

- extinderea localului scolii cu un atelier scolar, dotari, imprejmuire curte scoala;

- racordarea la reteaua electrica in regim trifazat;

- racordarea la reteaua de alimentare cu apa

- imbunatatirea calitatii procesului instructiv– educativ prescolar;

- cresterea gradului de pregatire profesionala, formarea aptitudinilor si asigurarea orientarii profesionale

Comuna Botoroaga, judetul Teleorman

55.000

- idée de proiect

103.

Construire Local Gradinita in satul Botoroaga, comuna Botoroaga

Consiliul Local Botoroaga, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3./ 1.3.1

- construirea unui local pentru gradinita de copii in satul Botoroaga;

-  racordarea la reteaua electrica in regim trifazat;

- racordarea la reteaua de alimentare cu apa;

- incalzirea prin sobe cu combustibil solid din teracota;

- construire magazie combustibil pentru foc;

- utilitati sanitare

-  imbunatatirea calitatii procesului instructiv– educativ prescolar;

- cresterea gradului de educatie, formare si comportament a copiilor;

- realizarea definitiva a problemei localului gradinitei care nu exista in prezent

Comuna Botoroaga, judetul Teleorman

50.000

- idée de proiect

104.

Construire Local Gradinita in satul Tirnava, comuna Botoroaga

Consiliul Local Botoroaga, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3./ 1.3.1

- construirea unui local pentru gradinita de copii in satul Tirnava;

-  racordarea la reteaua electrica in regim trifazat;

- racordarea la reteaua de alimentare cu apa;

- incalzirea prin sobe cu combustibil solid din teracota;

- construire magazie combustibil pentru foc;

- utilitati sanitare

-  imbunatatirea calitatii procesului instructiv– educativ prescolar;

- cresterea gradului de educatie, formare si comportament a copiilor;

- realizarea definitiva a problemei localului gradinitei care functioneaza in present intr-un local vechi, impropriu, situat la 1 m de cimitirul satesc, cu care are vecinatati pe doua laturi.

Comuna Botoroaga, judetul Teleorman

40.000

- idée de proiect

105.

Reabilitarea Gradinitei din satul Valea Ciresului

Consiliul Local Botoroaga, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3./ 1.3.1

- lucrari de consolidare a peretilor interiori si exteriori;

- inlocuit acoperis, tamplarie, instalatie electrica;

- construirea unei magazii cu doua camere pentru combustibil de foc si materiale, utilitati sanitare si imprejmuirea curtii gradinitei cu gard dinfier cu plasa de sarma;

- dotarea gradinitei cu mobilier si material didactic si jucarii.

- - imbunatatirea procesului instructiv – educativ prin sporirea nivelului de cunostinte si dobandirea de aptitudinii practice

Comuna Botoroaga, judetul Teleorman

 25.000

- idée de proiect

106.

Reabilitarea Scolilor din comuna Botoroaga

Consiliul Local Botoroaga, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3./ 1.3.1

- imprejmuirea curtilor aferente Scolilor din satele: Botoroaga, Calugaru, Tirnava si Valea Ciresului;

- dotarea cu un microbuz pentru elevii din comuna pentru a putea face naveta la Scoala din satul Botoroaga;

- dotarea laboratoarelor de fizica si chimie din aceste scoli cu materialele necesare;

- dotarea bibliotecilor din scoli cu carti;

- dotarea fiecarei scoli cu  un retroproiector si cate un copiator 

- imbunatatirea procesului instructiv – educativ, sporirea bagajului de cunostinte teoretice si practice, asigurarea pazei bunurilor si a protectiei elevilor.

Comuna Botoroaga, judetul Teleorman

40.000

- idée de proiect

107.

Construire Local Biblioteca Comunala

Consiliul Local Botoroaga, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3./ 1.3.1

-construirea unei biblioteci cu o sala, deposit carte, birou si magazie pentru combustibil foc;

- racoradrea la reteaua electirca;

- utilitati sanitare;

- imprejmuirea curtii cu gard din cadre de fier;

- dotarea bibliotecii cu mobilier, rafturi, aparatura electronica de specialitate si fond de carte noua

- imbunatatirea nivelului de cunostinte si crestere a gradului de cultura, educatie si comportament a tinerilor si elevilor;

- petrecerea timpului liber in mod util si placut prin organizarea unor actiuni si concursuri specifice muncii cu cartea;

- asigurarea unui punct de documentare bine dotat.

Comuna Botoroaga, judetul Teleorman

42.000

- idée de proiect

108.

Construire Camin Cultural in satul Botoroaga

Consiliul Local Botoroaga

Prioritatea 1/masura 1.3./ 1.3.1

- construire local Camin Cultural, in curtea actualului camin ce urmeaza a fi demolat existand aprobare pentru casare

- constructia va avea o sala de spectacole, prevazuta cu scena, culise si cabina de proiectie, camera pentru actori, birou si depozit de materiale;

- racordarea la reteaua electrica si si reteaua de alimentare cu apa;

- utilitati sanitare, imprejmuirea curtii, dotarea cu mobilier corespunzator.

- cresterea gradului de cultura, educatie, si comportament a tinerilor din comuna prin antrenarea la catiuni de petrecere a timpului liber in cadru organizat si civilizat;

- asigurarea unui cadru corespunzator pentru intalniri cu cetatenii pe diferite teme si actiuni de interes obstesc general;

- reorganizarea unor formatii de amatori, reinviind traditia culturala atat de bogata a comunei;

- organizarea unor concursuri sportive.

Comuna Botoroaga, judetul Teleorman

60.000

- idée de proiect

109.

Reabilitarea Localului Fostei Primarii Tirnava

Consiliul Local Botoroaga

Prioritatea 2/ masura 2.1

- renovarea localului fostei primarii Tirnava si extinderea acesteia cu inca 2 camere;

- un sediu administrativ pentru rezolvarea  mai rapida a problemelor cetatenilor din satele Tirnava si Tunari

Comuna Botoroaga, judetul Teleorman

30.000

- idée de proiect

110.

Reabilitare cladire Dispensar Veterinar

Consiliul Local Botoroaga

Prioritatea 1/masura 1.2/ 1.2.1

- lucrari de consolidare a cladirii, schimbarea tamplariei, refacerea pardoselilor si inlocuirea dusumelelor;

- inlocuit instalatii electrice, construit sobe, utilitati sanitare, dotarea dispensarului cu mobilier, aparatura si ustensile de specialitate si substante si medicamente de interventie in caz de urgente;

- imprejmuirea curtii cu gard, amenajat rampa pentru consultarea animalelor

- realizarea tuturor actiunilor sanitar-veterinare in conditii optime, operative si eficiente care sa asigure sanatatea efectivelor de animale si pasari prin prevenirea si combaterea bolilor.

Comuna Botoroaga, judetul Teleorman

45.000

- idée de proiect

111.

Reabilitarea drumurilor aflate in gestiunea comunei Botoroaga

Consiliul Local Botoroaga

Prioritatea 1/ masura 1.1/ 1.1.1

- reabilitarea drumurilor din comuna prin lucrari de pietruire, desfundarea, repararea sau construirea de podete, pe o lungime totala de 65 km, din care 32,5 km cu conexiune la DJ, iar  32,5 km cu conexiune la zonele economice

- asigurarea unor conditii normale de transport;

- dezvoltarea relatiilor de cooperare cu localitatile invecinate;

 

Comuna Botoroaga, judetul Teleorman

3.200.000

 - idée de proiect

112.

Infiintare retea distributie gaze naturale

Consiliul Local Botoroaga

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 28,5 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- protectia zonelor verzi;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Botoroaga, judetul Teleorman

 1.100.000

 - idée de proiect

 

Comuna Bragadiru

 

 

 

 

 

 

 

113.

Reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII ,, Sf. Voievozi “ si a Gradinitei Bragadiru

Consiliul Local Bragadiru, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/ 1.3.2/1.3.3

- reconstruirea si extinderea cladirilor scolare;

- reabilitare si intretinere gradinita;

- construirea sistemului de incalzire centrala si a facilitatilor sanitare;

- modernizarea utilitatilor si a serviciilor auxiliare;

- echiparea salilor de clasa si a bibliotecilor;

- dotarea cu echipamente IT si infrastructura de conectare a TIC

- imbunatatirea activitatii in invatamantul rural

Comuna Bragadiru, judetul Teleorman

230.000

 - idée de proiect

114.

Reabilitare dispensar uman comuna Bragadiru

Consiliul Local Bragadiru, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2./ 1.2.1

- Lucrari de renovare a unitatii sanitare;

- dotarea cu echipamente medicale specializate;

- modernizarea unitatii prin dotarea cu aer conditionat si mobilier.

- eficientizarea activitatii in domeniul sanitar

Comuna Bragadiru, judetul Teleorman

100.000

- idée de proiect

115.

Reabilitare drumuri laterale – comuna Bragadiru

Consiliul Local Bragadiru

Prioritatea 1/ masura 1.1/1.1.1

- reabilitare retele interne de strazi prin pietruire pe o lungime totala de 72 km, din care 8 km drumuri cu acces la zonele economice si 64 km cu acces la DJ

- imbunatatirea structurilor de sprijinire a afacerilor din mediul rural

Comuna Bragadiru, judetul Teleorman

2.900.000

- idée de proiect

116.

Dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor in comuna Bragadiru

Consiliul Local Bragadiru, Companii Private

Prioritatea 2/ masura 2.3

- sisteme de baze de date si alte tipuri de informatii statistice pentru afaceri, servicii care conecteaza business-ul la rezultatele inovarii

- modernizarea in domeniul afacerilor

Comuna Bragadiru, judetul Teleorman

100.000

- idée de proiect

 

Comuna Brinceni

 

 

 

 

 

 

 

117.

Reabilitarea drumurilor locale din  comuna Brinceni

Consiliul Local al comunei Brinceni

Prioritatea 1/ masura 1.1/ 1.1.1

- reabilitarea drumurilor din comuna prin lucrari de pietruire, desfundarea, repararea sau construirea de podete, pe o lungime totala de 23 km din care cu conexiune la DN(17 km) si drumuri pentru atelaje (6km)

- asigurarea unor conditii normale de transport;

- dezvoltarea relatiilor de cooperare cu localitatile invecinate;

 

Comuna Brinceni, judetul Teleorman

1.300.000

 - idée de proiect

 

Comuna Bujoru

 

 

 

 

 

 

 

118.

Reabilitare drumuri de interes local in comuna Bujoru

Consiliul Local al comunei Bujoru

Prioritatea 1/ masura 1.1./ 1.1.1

- amenajarea tuturor drumurilor comunei cu acces la  DN si spre exploatatiile agricole, prin lucrari de pietruire prin balastare , pe o lungime totala de 14,6 km;

- rigole pentru scurgerea apelor ;

- podete tubulare si dalate.

- imbunatatirea circulatiei in zona in orice anotimp cat si facilitarea accesului la exploatatiile agroindustriale din zona.

Comuna Bujoru, judetul Teleorman

700.000

- idée de proiect

119.

Reabilitarea si modernizarea Scolii cu clasele I-VIII Bujoru

Consiliul Local al comunei Bujoru, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/1.3.3

- lucrari de consolidare a scolii, construire si dotare cu utilitati a grupurilor sanitare, inlocuit pardoseala cu parchet in salile de clasa, amenajare teren de sport;

- centrala termica proprie, aer conditionat, dotarea cu mobilier si materiale didactice.

- imbunatatirea infrastructurii si modernizarea cladirii scolii;

- imbunatatirea conditiilor de desfasurare a actului de invatamant.

Comuna Bujoru, judetul Teleorman

90.000

-idee de proiect

120.

Infiintare retea gaze naturale – comuna Bujoru

Consiliul Local al comunei Bujoru

Prioritatea 4/masura 4.2/4.2.2.

- constructie retea de distributie pe o distanta de 15,0 km;

- achizitionarea contoarelor de gaze naturale.

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor;

- oferirea unui pret de cost mai scazut pentru incalzirea locuintelor si a institutiilor

 

Comuna Bujoru, judetul Teleorman

540.000

-idee de proiect

 

Comuna Buzescu

 

 

 

 

 

 

 

121.

Reabilitare drumuri de interes local in comuna Buzescu

Consiliul Local al comunei Buzescu

Prioritatea 1/ masura 1.1./ 1.1.1

- amenajarea drumurilor de exploatatie, aflate in extravilanul comunei Buzescu si care deservesc accesul la exploatatiile agricole, amenajarea tuturor drumurilor din interiorul comunei cu acces la DJ si DN, prin lucrari de pietruire prin balastare , pe o lungime totala de 60 km;

- rigole pentru scurgerea apelor ;

- podete tubulare si dalate.

- imbunatatirea circulatiei in zona in orice anotimp cat si facilitarea accesului la exploatatiile agroindustriale din zona.

Comuna Buzescu, judetul Teleorman

2.800.000

- idée de proiect

122.

Reabilitarea Dispensarului Uman

Consiliul Local al comunei Buzescu, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

- refacerea structurii de rezistenta, dotarea cu utilitati a grupurilor sanitare, achizitionarea de mobilier, utilitati clinice, aer conditionat;

- tencuieli interioare si exterioare.

- imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii dispensarului uman;

- imbunatatirea conditiilor de viata si a standardelor de sanatate a populatiei in spatial rural.

Comuna Buzescu, judetul Teleorman

60.000

-idée de proiect

123.

Reabilitarea si modernizarea Scolii cu clasele I-VIII Buzescu

Consiliul Local al comunei Buzescu, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1

- lucrari de consolidare a scolii, construire si dotare cu utilitati a grupurilor sanitare, inlocuit pardoseala cu parchet in salile de clasa, amenajare teren de sport;

- centrala termica proprie, aer conditionat, dotarea cu mobilier si materiale didactice

- imbunatatirea infrastructurii si modernizarea cladirii scolii;

- imbunatatirea conditiilor de desfasurare a actului de invatamant.

Comuna Buzescu, judetul Teleorman

90.000

-idee de proiect

124.

Dezvoltarea administratiei la nivel local

Consiliul Local al comunei Buzescu

Prioritatea 2/masura 2.1.

- instruire functionari in domeniul informaticii;

- creare retele utilitati, proiectare site oficial al Primariei;

- infrastructura pentru tehnologii informationale, achizitie Tehnologii Informare;

- dezvoltarea administratiei la nivel local

Comuna Buzescu, judetul Teleorman

50.000

- idée de proiect

125.

Reabilitare si modernizare infrastructura la Caminul Cultural din comuna Buzescu

Consiliul Local al comunei Buzescu

Prioritatea 4/masura 4.1.

- reabilitarea si modernizarea Caminului Cultural :

- constructie si dotare cu utilitati a grupurilor sanitare;

inlocuit tamplarie ferestre si usi;

- reparatie acoperis, zugraveli interioare si exterioare;

- centrala termica, scena pentru spectacole etc.

- valorificarea potentialului uman prin activitatea socio-culturala;

- participarea cetatenilor la viata culturala a comunitatii

Comuna Buzescu, judetul Teleorman

300.000

- idée de proiect

126.

Infiintare retea gaze naturale – comuna Buzescu

Consiliul Local al comunei Buzescu

Prioritatea 4/masura 4.2/4.2.2.

- constructie retea de distributie pe o distanta de 60 km;

- achizitionarea a 1500 de contoare de gaze naturale.

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor;

- oferirea unui pret de cost mai scazut pentru incalzirea locuintelor si a institutiilor

 

Comuna Buzescu, judetul Teleorman

2.100.000

-idee de proiect

127.

Reabilitare iluminat public in comuna Buzescu

Consiliul Local al comunei Buzescu

Prioritatea 4/masura 4.2/4.2.2.

- reabilitare instalatie electrica stradala ;

- achizitionat si montat 600 lampi, 20 tablouri automatizate cu fotocelula zi si noapte;

- 60 km lungime.

- confort sporit al cetatenilor din comuna

Comuna Buzescu, judetul Teleorman

40.000

idee de proiect

 

Comuna Calinesti

 

 

 

 

 

 

 

128.

Infiintare retea distributie gaze naturale – comuna Calinesti

Consiliul Local Calinesti

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 20,5 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- protectia zonelor verzi;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Calinesti, judetul Teleorman

750.000

 SF

129.

Reabilitarea drumurilor satesti – comuna Calinesti

Consiliul Local Calinesti

Prioritatea 1/ masura 1.1/1.1.1

- reabilitare retele interne de strazi prin pietruire pe o lungime totala de 21,2 km 

- imbunatatirea structurilor de sprijinire a afacerilor din mediul rural

Comuna Calinesti, Judetul Teleorman

1.100.000

 

130.

Reabilitarea Scolii Generale cu cls. I-VIII Calinesti si a Gradinitei Calinesti

Consiliul Local Calinesti

Prioritatea 1/ masura 1.3/ 1.3.1

- dotarea cu mobilier, aparatura si carti a Scolii Generale Calinesti si a Gradinitei;

- realizarea unei centrale termice proprii  si modernizarea grupurilor sanitare;

- achizitionarea unui microbuz pentru transportul elevilor  din satele componente ale comunei la scoala de centru

- imbunatatirea conditiilor de pregatire a elevilor;

- imbunatatirea conditiilor de lucru in sistemul de invatamant din comuna;

-imbunatatirea conditiilor de transport a elevilor.

Comuna Calinesti, judetul Teleorman

85.000

- idée de proiect

 

Comuna Calmatuiu

 

 

 

 

 

 

 

131.

Reabilitare drumuri locale de pe raza comunei Calmatuiu

Consiliul Local Calmatuiu

Prioritatea 1/ masura 1.1/1.1.1

- reabilitarea drumurilor locale din interiorul comunei Calmatuiu prin lucrari de pietruire pe o lungime de 10 km

-imbunatatirea conditiilor de trafic, fluidizarea circulatiei catre DJ, reducerea consumului de combustibil;

 

Comuna Calmatuiu, judetul Teleorman

540.000

- idée de proiect

132.

Reabilitarea Scolilor si Gradinitelor din comuna

Consiliul Local Calmatuiu, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3./1.3.1

- consolidarea Scolii Generale din satul Nicolae Balcescu, reparatii acoperis;

- imbunatatirea sistemului de incalzire, alimentare cu apa si a facilitatilor sanitare;

- echiparea si dotarea salilor de clasa si a bibliotecilor cu carti si echipamente IT;

- construirea unei sali de sport la nivel de comuna.

- cresterea nivelului de pregatire profesionala al elevilor;

- imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului de invatamant pentru scolari si prescolari.

Comuna Calmatuiu, judetul Teleorman

500.000

- idée de proiect

 

Comuna Cervenia

 

 

 

 

 

 

 

133.

Reabilitarea drumurilor satesti – comuna Cervenia

Consiliul Local al comunei Cervenia

Prioritatea 1/ masura 1.1./1.1.1

- lucrari de refacere prin pietruire a drumurilor, podete si santuri dalate pe o  lungime de 20 km, din care 10 km drumuri pentru atelaje si 10 km drumuri cu conexiune la DJ

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Cervenia, judetul Teleorman

1.000.000

- idée de proiect

134.

Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Cervenia

Consiliul Local al comunei Cervenia

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- infiintare retea distributie gaze naturale pe o lungime de 20,0 km

- oferirea unui pret de cost mai scazut pentru incalzirea locuintelor si a institutiilor;

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor

Comuna Cervenia, judetul Teleorman

720.000

- idée de proiect

 

Comuna Ciolanesti

 

 

 

 

 

 

 

135.

Reabilitarea drumurilor satesti – comuna Ciolanesti

Consiliul Local al comunei Ciolanesti

Prioritatea 1/ masura 1.1./1.1.1

- lucrari de refacere prin pietruire, podete si santuri dalate pe o  lungime de 6,0  km

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Ciolanesti, judetul Teleorman

300.000

- idée de proiect

136.

Reabilitare Dispensar Uman – comuna Ciolanesti

Primaria comunei Ciolanesti, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

-  lucrari de renovare a cladirii Dispensarului Uman din localitatea;

- dotarea cu echipamente medicale specializate si modernizarea utilitatilor;

- incalzire centrala si aer conditionat.

- renovarea cladirii in care se desfasoara activitatea medicala la nivelul localitatii Ciolanesti

Comuna Ciolanesti, judetul Teleorman

25.000

- idée de proiect

137.

Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de baza si a dotarii Scolilor din cadrul comunei Ciolanesti

Primaria comunei Ciolanesti, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3./1.31

- reconstruirea si extinderea cladirilor celor trei scoli din comuna;

- construirea unei gradinite in satul Ciolanesti Deal si intretinerea celorlalte gradinite ;

- racordarea scolilor si gradinitelor din satele Ciolanestii Deal si Ciolanesti Vale la reteaua de apa existenta in comuna;

- realizarea de grupuri sanitare, realizarea unui sistem de incalzire centrala, echiparea salilor de clasa cu mobilier nou, dotarea cu 30 calculatoare. 

- crearea de conditii optime prescolarilor si scolarilor;

- ridicarea la standardele cerute azi.

Comuna Ciolanesti, judetul Teleorman

400.000

- idée de  proiect

 

Comuna Contesti

 

 

 

 

 

 

 

138.

Reabilitarea drumurilor satesti – comuna Contesti

Consiliul Local Contesti

Prioritatea 1/ masura 1.1./1.1.1

- lucrari de refacere prin pietruire, podete si santuri dalate pe o  lungime de 7,5 km de drumuri cu conexiune la DJ

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Contesti, judetul Teleorman

310.000

- idée de proiect

 

Comuna Crevenicu

 

 

 

 

 

 

 

139.

Extindere retea alimentare cu apa in comuna Crevenicu

Consiliul Local al comunei Crevenicu

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- extinderea  retelei  existente de distributie apa potabila in comuna, 6 km in satul Crevenicu si 10 km in satul Radulesti;

- asigurarea sursei de apa potabila pentru toata populatia din comuna;

- cresterea nivelului de trai al populatiei

Comuna Crevenicu, judetul Teleorman

600.000

- idée de proiect

140.

Reabilitarea drumurilor satesti – comuna Crevenicu

Consiliul Local Crevenicu

Prioritatea 1/ masura 1.1./1.1.1

- lucrari de refacere prin pietruire, podete si santuri dalate pe o  lungime de 16,0 km de drumuri cu conexiune la DJ

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Crevenicu, judetul Teleorman

880.000

- idée de proiect

141.

Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Crevenicu

Consiliul Local Crevenicu

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- infiintare retea distributie gaze naturale pe o lungime de 25,0 km

- oferirea unui pret de cost mai scazut pentru incalzirea locuintelor si a institutiilor;

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor

Comuna Crevenicu, judetul Teleorman

900.000

idée de proiect

 

Comuna Cringeni

 

 

 

 

 

 

 

142.

Reabilitarea drumurilor satesti – comuna Cringeni

Consiliul Local Cringeni

Prioritatea 1/ masura 1.1./1.1.1

- lucrari de refacere prin pietruire, podete si santuri dalate pe o  lungime de 23,5 km

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Cringeni, judetul Teleorman

1.100.000

- idée de proiect

143.

Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Cringeni

Consiliul Local Cringeni

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- infiintare retea distributie gaze naturale pe o lungime de 46,0 km

- oferirea unui pret de cost mai scazut pentru incalzirea locuintelor si a institutiilor;

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor

Comuna Cringeni, judetul Teleorman

1.640.000

idée de proiect

144.

Reabilitare Centru de Permanenta Cringeni

Consiliul Local Cringeni, Unitati Sanitare

Prioritatea 1 / masura 1.2./1.2.1

- dotarea cu echipamente specializate a Centrului de Permanenta si a cabinetului medical individual;

- modernizarea Centrului prin dotarea cu mobilier nou, unitati clinice, aer conditionat

- imbunatatirea conditiilor de viata si a standardelor de sanatate a populatiei din mediul rural

Comuna Cringeni, judetul Teleorman

15.000

- idée de proiect

145.

Reabilitarea si dotarea cu echipamente specializate a unui camin de batrani

Consiliul Local Cringeni, Unitati Sanitare

Prioritatea 1 / masura 1.2./1.2.1

- reabilitarea si dotarea cu echipamente specifice  unui camin de batrani, intr-o cladire a fostului CAP Crangeni;

- sprijinirea persoanelor defavorizate si a celor varstnici

Comuna Cringeni, judetul Teleorman

14.000

- idée de proiect

146.

Reabilitare Gradinite si Scoli din localitatea Cringeni

Consiliul Local Cringeni,

Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1 / masura 1.3./1.3.1

- Reabilitarea si intretinerea celor 4 gradinite si a scolilor care functioneaza pe teritoriul comunei Cringeni;

- imbunatatirea sistemului de incalzire cu centrale termice pe combustibil solid;

- modernizarea grupurilor sanitare conform normelor sanitare in vigoare;

- echiparea salilor de clasa si a bibliotecilor corespunzator;

- achizitionare mijloc de transport pentru elevii Scolilor Balta Sarata si Cringeni;

- dotarea scolilor cu calculatoare si conectarea lor la Internet

- desfasurarea  invatamantului in bune conditii, conform normelor europene

Comuna Cringeni, judetul Teleorman

35.000

- idée de proiect

 

Comuna Didesti

 

 

 

 

 

 

 

147.

Reabilitarea drumurilor laterale – comuna Didesti

Primaria comunei Didesti

Prioritatea 1/ masura 1.1/1.1.1

- reabilitarea prin pietruire a drumurilor laterale de acces catre prestatorii de servicii – moara malai, societati comerciale si pentru atelaje - pe o lungime de 21km;

-realizarea de covor asfaltic  pe o lungime de 6 km pe drumurile cu acces la DN 65 A

- facilitarea accesului mai usor catre prestatorii de servicii si catre drumul national

Comuna Didesti, judetul Teleorman

1.726.000

- idée de proiect

148.

Reabilitare Dispensar Uman – comuna Didesti

Primaria comunei Didesti, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

-  lucrari de renovare a cladirii Dispensarului Uman din localitatea Didesti;

- dotarea cu echipamente medicale specializate si modernizarea utilitatilor

- renovarea cladirii in care se desfasoara activitatea medicala la nivelul localitatii Didesti

Comuna Didesti, judetul Teleorman

28.000

- idée de proiect

149.

Construire cabinet medical in satul Insuratei, comuna Didesti

Primaria comunei Didesti, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

- realizarea unui cabinet nou in satul Insuratei;

- dotarea cu echipamente medicale specializate si modernizarea utilitatilor

Inlesnirea locuitorilor  satului Insuratei catre serviciile medicale oferite de medical de familie, avand in vedere ponderea populatiei cu varsta peste 60 ani si distanta mare de parcurs pana la Dispensarul Uman Didesti

Comuna Didesti, judetul Teleorman

58.000

- idée de proiect

150.

Reabilitare si extindere Scoala Generala in localitatea Didesti

Primaria comunei Didesti, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/1.3.3

-consolidarea structurii de rezistenta a cladirii scolare, refacerea acoperisului, extinderea acesteia cu o sala de sport in localitatea Didesti;

- introducerea de apa curenta;

- realizarea unui sistem de incalzire centrala si modernizarea grupurilor sanitare;

- amenajarea unei Sali de lectura ;

- dotarea salilor de clasa si a laboratoarelor cu mobilier scolar modern;

- dotarea cu echipamente IT-calculatoare;

-achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din satul Insuratei la Scoala Generala Didesti

- reabilitarea cladirii pentru desfasurarea in conditii normale si la un nivel ridicat a procesului de invatamant;

- atragerea catre lectura a elevilor;

- frecventa mai buna la cursuri a elevilor din satul Insuratei

Comuna Didesti, judetul Teleorman

460.000

-idée de proiect

151.

Construirea unei cladiri pentru Gradinita de Copii in satul Insuratei, comuna Didesti

Primaria comunei Didesti, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1

- construirea unei cladiri in care sa se desfasoare activitatile Gradinitei de copii din satul Insuratei;

- crearea de facilitati pentru copiii de varsta prescolara din satul Insuratei

- reducerea distantei de parcurs de catre copiii de varsta prescolara pana la Gradinita din satul Didesti-

- modernizarea si cresterea calitatii invatamantului prescolar

Comuna Didesti, judetul Teleorman

100.000

- idée de proiect

152.

Reabilitarea Gradinitei din localitatea Didesti

Primaria comunei Didesti, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/

1.3.3

- reabilitarea cladirii Gradinitei;

- realizarea unui sistem de incalzire centrala si modernizarea grupurilor sanitare;

- dotarea salilor de clasa cu mobilier modern;

- dotarea cu echipamente IT-calculatoare

- modernizarea si cresterea calitatii invatamantului prescolar

Comuna Didesti, judetul Teleorman

65.000

- idée de proiect

153.

Reabilitarea Scolii cu clasele I-IV din satul Insuratei, comuna Didesti

Primaria comunei Didesti, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/

1.3.3

- consolidareastructurii de rezistenta cladirii scolii, refacere acoperis

 - introducerea de apa curenta;

- realizarea unui sistem de incalzire centrala si modernizarea grupurilor sanitare;

- dotarea salilor de clasa cu mobilier scolar modern;

- dotarea cu echipamente IT-calculatoare

- modernizarea si cresterea calitatii invatamantului primar;

- asigurarea unor conditii mai bune pentru desfasurarea orelor de curs, inlocuirea mobilierului depasit cu unul modern,

- atragerea catre lectura a elevilor.

Comuna Didesti, judetul Teleorman

85.000

- idée de proiect

154.

Protejarea si conservarea Schitului Didesti, refacerea picturii din interiorul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Didesti

Primaria comunei Didesti

Prioritatea 3/ masura 3.1/3.1.1

- refacerea picturii din interiorul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Didesti- monument istoric;

- imprejmuirea ruinelor Schitului Didesti

- valorificarea patrimoniului istoric de pe raza comunei Didesti

Comuna Didesti, judetul Teleorman

14.000

- idée de proiect

155.

Infiintare retea distributie gaze naturale

Primaria comunei Didesti

Prioritatea 4/ masura 4.2/4.2.2

- infiintare retea distributie gaze pe o lungime de 27 km

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor;

- reducerea cheltuielilor pentru combustibil solid.

Comuna Didesti, judetul Teleorman

965.000

- idée de proiect

 

Comuna Dobrotesti

 

 

 

 

 

 

 

156.

Reabilitare drum comunal Dobrotesti, judetul Teleorman – Ghimpeteni, judetul Olt

Primaria comunei Dobrotesti

Prioritatea 1/ masura 1.1./1.1.1

- asfaltarea drumului pe o lungime de 7,5 km

- imbunatatirea conditiilor de trafic, fluidizarea circulatiei, reducerea consumului de combustibil

Comuna Dobrotesti, judetul Teleorman

720.000

- idée de proiect

157.

Dotarea cu echipament a   ,,Caminului de Batrani “      

Dobrotesti