CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

                   

 

H O T Ă R Â R E

 

privind : repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate  din taxa pe valoarea adaugata si a cotei de 75% din cota de 22% din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale  ale comunelor, oraselor si municipiilor din judet, pe anul 2006.

 

Consiliul Jude]ean Teleorman, întrunit în [edin]\ extraordinar\, conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificat\ [i completat\,

Având în vedere>

- expunerea de motive nr. 3 din 03 ianuarie 2006 a  vicepre[edintelui Consiliului Jude]ean Teleorman  Putineanu Ion [i raportul de specialitate nr. 2 din 03 ianuarie 2006  al Direc]iei Economice, Buget-Finante privind necesitatea  repartizarii pe unit\]i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate  din taxa pe valoarea adaugat\ [i a cotei de 75% din cota de 22% din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale  ale comunelor, ora[elor [i municipiilor din jude], pe anul 2006<

          - avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate<

- adresa Ministerului Finan]elor Publice nr. 124364/2005<

          - procesul-verbal al comisiei jude]ene din 06 ianuarie 2006 încheiat în [edin]a pentru consultarea primarilor<

- prevederile art. 29 alin. (3) [i (4) [i ale art. 35 alin. (2) din O.U.G. 45/2003 privind finan]ele publice locale  aprobat\ cu modificari si completari prin Legea nr.  108/2004<

- prevederile art. 13 lit. „f”, art. 14, alin. (6) [i anexelor nr. 8,9 din  Legea              nr.  379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006<

   - prevederile art.104 alin.(1) litera „e” ultima tez\ din Legea nr.215/2001  a administratiei publice locale, modificat\ [i completat\ [i ale art. 47 alin. (1) litera „e” ultima tez\ din Regulamentul de organizare [i func]ionare a Consiliului Jude]ean Teleorman, modificat [i completat.

          În temeiul prevederilor art.109 din Legea administra]iei publice locale nr.215/2001, modificat\ [i completat\,

 

 

H O T | R | { T E>

 

  Art.1. – Se  aprob\  repartizarea pe unit\]i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate  din taxa pe valoarea adaugat\ [i a cotei de 75% din cota de 22% din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale  ale comunelor, ora[elor [i municipiilor din jude] pe anul 2006 conform anexelor nr. 1 [i 2.

 

Art.2 Anexele nr. 1 [i 2  fac parte integrant\ din prezenta hot\r=re.

 

Art.3 Pre[edintele Consiliului Jude]ean Teleorman, prin Direc]ia Economic\, Buget-Finan]e, va urm\ri aducerea la ;ndeplinire a prevederilor prezentei hot\r=ri.

 

Art.4 – Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorit\]ilor [i institu]iilor interesate, în termenul prevazut de lege.

 

 

 

PRE{EDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                             CONTRASEMNEAZ|

                                                                                        Secretar general al jude]ului

            

                                                                                                                 Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.1 din 6 ianuarie 2006

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 1

 

la hotărârea nr.1 din 6 ianuarie 2006

REPARTIZAREA

PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE ALE COMUNELOR, ORAŞELOR ŞI MUNICIPIILOR DIN JUDEŢ, PE ANUL 2006

 

 

 

 

 - mii lei -

Nr. crt.

LOCALITATEA

Program                        2006

1

2

3

TOTAL JUDEŢ

32,532.00

1

ALEXANDRIA

630.12

2

ROSIORI DE VEDE

1,200.00

3

TURNU MAGURELE

1,246.41

4

VIDELE

1,120.00

5

ZIMNICEA

1,680.66

6

BALACI

350.16

7

BABAITA

199.00

8

BECIU

328.05

9

BEUCA

340.00

10

BLEJESTI

333.50

11

BOGDANA

197.39

12

BOTOROAGA

333.50

13

BRAGADIRU

333.50

14

BRANCENI

336.22

15

BUJORENI

238.95

16

BUJORU

290.00

17

BUZESCU

333.50

18

CALINESTI

347.82

19

CALMATUIU

194.30

20

CALMATUIU DE SUS

290.00

21

CERVENIA

340.00

22

CIOLANESTI

290.00

23

CIUPERCENI

250.47

24

CONTESTI

251.02

25

COSMESTI

240.22

26

CREVENICU

276.27

27

CRANGENI

251.73

28

CRANGU

321.29

29

DIDESTI

340.00

30

DOBROTESTI

188.66

31

DRACSENEI

290.00

32

DRAGANESTI DE VEDE

340.00

33

DRAGANESTI VLASCA

162.05

34

DRACEA

240.52

35

FANTANELE

358.72

36

FRASINET

324.57

37

FURCULESTI

290.00

38

FRUMOASA

373.23

39

GALATENI

315.31

40

GRATIA

320.37

41

ISLAZ

746.76

42

IZVOARELE

194.30

43

LISA

281.18

44

LITA

315.88

45

LUNCA

334.45

46

MAVRODIN

212.58

47

MAGURA

340.00

48

MALDAIENI

333.50

49

MERENI

290.00

50

MARZANESTI

340.00

51

MOSTENI

333.50

52

NANOV

69.27

53

NASTURELU

333.50

54

NECSESTI

194.30

55

NENCIULESTI

239.30

56

OLTENI

408.76

57

ORBEASCA

207.70

58

PERETU

333.50

59

PIATRA

198.54

60

PIETROSANI

333.50

61

PLOPII SLAVITESTI

360.20

62

PLOSCA

135.20

63

POENI

42.18

64

POROSCHIA

194.30

65

PUTINEIU

340.42

66

PURANI

376.54

67

RADOIESTI

255.25

68

RASMIRESTI

317.00

69

SALCIA

290.00

70

SACENI

226.97

71

SAELELE

644.20

72

SCRIOASTEA

290.00

73

SCURTU MARE

236.56

74

SEACA

202.18

75

SEGARCEA VALE

141.19

76

SFINTESTI

254.50

77

SILISTEA

190.57

78

SILISTEA NOUA

217.80

79

SARBENI

333.97

80

SLOBOZIA MANDRA

305.63

81

SMARDIOASA

333.50

82

STEJARU

230.67

83

SUHAIA

290.00

84

STOROBANEASA

340.00

85

TALPA

412.95

86

TATARASTII DE JOS

285.76

87

TATARASTII DE SUS

333.37

88

TRAIAN

194.30

89

TRIVALE MOSTENI

221.81

90

TROIAN

210.31

91

TIGANESTI

261.58

92

UDA CLOCOCIOV

737.06

93

VEDEA

213.48

94

VIISOARA

201.82

95

VITANESTI

195.62

96

VARTOAPE

333.50

97

ZAMBREASCA

253.58

 

 

 

PREŞEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 2

 

la Hotărârea nr.1 din 6 ianuarie 2006

REPARTIZAREA

PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A COTEI DE 75% DIN COTA DE 22% DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE ALE COMUNELOR, ORAŞELOR ŞI MUNICIPIILOR DIN JUDEŢ, PE ANUL 2006

 

 

 

 

 - mii lei -

Nr. crt.

LOCALITATEA

Sume alocate de consiliul judeţean din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006

1

2

3

TOTAL JUDEŢ

10,725.00

1

ALEXANDRIA

474.88

2

ROSIORI DE VEDE

400.00

3

TURNU MAGURELE

433.59

4

VIDELE

240.00

5

ZIMNICEA

243.34

6

BALACI

77.84

7

BABAITA

30.00

8

BECIU

79.95

9

BEUCA

106.65

10

BLEJESTI

104.20

11

BOGDANA

120.61

12

BOTOROAGA

104.20

13

BRAGADIRU

104.20

14

BRANCENI

90.78

15

BUJORENI

49.05

16

BUJORU

83.30

17

BUZESCU

104.20

18

CALINESTI

132.18

19

CALMATUIU

94.80

20

CALMATUIU DE SUS

83.30

21

CERVENIA

106.65

22

CIOLANESTI

83.30

23

CIUPERCENI

67.53

24

CONTESTI

118.98

25

COSMESTI

66.78

26

CREVENICU

50.73

27

CRANGENI

116.27

28

CRANGU

56.71

29

DIDESTI

106.65

30

DOBROTESTI

169.34

31

DRACSENEI

83.30

32

DRAGANESTI DE VEDE

106.65

33

DRAGANESTI VLASCA

125.95

34

DRACEA

77.48

35

FANTANELE

88.28

36

FRASINET

92.43

37

FURCULESTI

83.30

38

FRUMOASA

103.77

39

GALATENI

107.69

40

GRATIA

62.63

41

ISLAZ

209.24

42

IZVOARELE

94.80

43

LISA

96.82

44

LITA

92.12

45

LUNCA

77.55

46

MAVRODIN

97.42

47

MAGURA

106.65

48

MALDAIENI

104.20

49

MERENI

83.30

50

MARZANESTI

106.65

51

MOSTENI

104.20

52

NANOV

78.23

53

NASTURELU

104.20

54

NECSESTI

94.80

55

NENCIULESTI

88.70

56

OLTENI

71.24

57

ORBEASCA

330.30

58

PERETU

104.20

59

PIATRA

114.46

60

PIETROSANI

104.20

61

PLOPII SLAVITESTI

86.80

62

PLOSCA

182.80

63

POENI

57.82

64

POROSCHIA

94.80

65

PUTINEIU

116.58

66

PURANI

50.46

67

RADOIESTI

72.75

68

RASMIRESTI

76.65

69

SALCIA

83.30

70

SACENI

81.03

71

SAELELE

114.20

72

SCRIOASTEA

83.30

73

SCURTU MARE

61.44

74

SEACA

120.82

75

SEGARCEA VALE

136.81

76

SFINTESTI

63.50

77

SILISTEA

47.43

78

SILISTEA NOUA

90.20

79

SARBENI

49.03

80

SLOBOZIA MANDRA

72.37

81

SMARDIOASA

104.20

82

STEJARU

92.33

83

SUHAIA

83.30

84

STOROBANEASA

106.65

85

TALPA

52.05

86

TATARASTII DE JOS

132.24

87

TATARASTII DE SUS

94.63

88

TRAIAN

94.80

89

TRIVALE MOSTENI

116.19

90

TROIAN

108.69

91

TIGANESTI

146.42

92

UDA CLOCOCIOV

83.94

93

VEDEA

104.52

94

VIISOARA

75.18

95

VITANESTI

114.38

96

VARTOAPE

104.20

97

ZAMBREASCA

74.42

 

 

 

PREŞEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea