CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

H O T Ă R Â R E

 

 

privind : majorarea capitalului social la S.C. ,,EUROBAC” S.R.L.

Turnu Măgurele.

 

          Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr.286 din 13 ianuarie 2006 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Putineanu Ion  şi  raportul de specialitate al Direcţiei economice, buget-finanţe nr.8800 din 09 decembrie 2005 privind necesitatea majorării capitalului social la S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele ;

          - adresa nr.8800 din 7 decembrie 2005 a S.C.,,EUROBAC” S.R.L. Turnu Măgurele ;

          - avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială ;

- prevederile art.11 din actul constitutiv al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.13 din 17 februarie 2003;

- prevederile art.104 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată şi ale art.47 alin.(2)  din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat.

          În temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele cu suma de 302.286 lei (RON), ca aport în numerar al Consiliului Judeţean Teleorman.

 

Art.2. Suma prevăzută la art.1 va fi alocată în patru etape, după cum urmează:

- la data de 15.02.2006 - 75.572 lei (RON)

- la data de 30.06.2006 - 75.572 lei (RON)

- la data de 30.09.2006 - 75.571 lei (RON)

- la data de 30.11.2006 - 75.571 lei (RON)

 

Art.3. Se dă mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în A.G.A. a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele pentru majorarea capitalului social cu suma aprobată la art.1.

 

Art.4. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman Putineanu Ion prin Direcţia Economică, Buget-Finanţe, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5.  Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

                                                                                            CONTRASEMNEAZ|,

                                                                                        Secretar general al jude]ului,

 

                                                                                                                                                    Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 5  din  1  februarie 2006