CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 
                     

                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                           H O T Ă R Â R E

 

          privind : stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare a centrelor de zi

                          pentru protecţia copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi

                          comunelor, precum şi stabilirea cotei-părţi de finanţare a acestora.

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor

art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.288 din 13 ianuarie 2006 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Putineanu Ion şi raportul de specialitate nr.287 din 13 ianuarie 2006 al Direcţiei economice, buget-finante privind necesitatea stabilirii cuantumului cheltuielilor de funcţionare a centrelor de zi pentru protecţia copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi stabilirea cotei-părţi de finanţare a acestora ;

          - proiectele de buget privind cheltuielile de funcţionare a centrelor de zi pentru protecţia copilului, de la nivelul municipiilor şi oraşelor şi al comunei Zâmbreasca ;

          - avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean ;

- prevederile art.111 alin.(1) şi (2) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” ultima teză din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificată şi completată şi ale art.47 alin.(1) litera ,,e” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat,

În temeiul prevederilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

          Art.1. Se stabileşte cuantumul cheltuielilor de funcţionare a centrelor de zi pentru protecţia copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor şi cota-parte de finanţare a acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2.  Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman prin Direcţia Economică, Buget-Finanţe va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            CONTRASEMNEAZ|,

                                                                                        Secretar general al jude]ului,

 

                                                                                                                                                    Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 6  din 1  februarie 2006

 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

ANEXA

 

 

 

 

la Hotararea nr.6 din 01 februarie 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

CHELTUIELILE DE FUNCTIONARE

 

ale centrelor de zi pentru protectia copilului, stabilite pentru anul 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - mii lei -

I n d i c a t o r u l

ALEXANDRIA

ROSIORII DE VEDE

TURNU MAGURELE

VIDELE

ZIMNICEA

ZAMBREASCA

TOTAL

CHELTUIELI TOTALE, din care :

83.65

51.60

65.00

49.20

45.00

60.00

354.45

 - cheltuieli de personal

51.94

32.00

32.37

37.20

20.00

30.00

203.51

 - bunuri si servicii

31.71

19.60

32.63

12.00

25.00

30.00

150.94

Cota-parte de finantare din bugetul propriu al judetului Teleorman

 

 

 

 

 

 

 

 - %

50%

50%

50%

50%

50%

80%

 

 - suma

41.83

25.80

32.50

24.60

22.50

48.00

195.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE

Liviu Nicolae Dragnea