CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind : atribuirea în folosinţă gratuită sau în administrare a unor bunuri imobile proprietatea publică a judeţului

 

            Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

            Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 8783 din 13 noiembrie 2006 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Putineanu Ion, şi raportul de specialitate nr. 8782 din 13 noiembrie 2006 al Direcţiei Tehnice;

- raportul de avizare al comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

- prevederile art.166 alin. (42) din Legea învăţământului nr. 84/1995 republicata, modificată şi completată;

- prevederile art. 12, alin (1), (2) şi (3) şi art.17 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată;

- prevederile art. 46 alin. (21) coroborat cu art. 110, art.104 alin (1), lit. “c”, alin (4), lit.,,a” şi art.126  din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,           

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se deleagă consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ special  de stat Şcoala Specială de Fete Alexandria şi Şcoala Specială de Băieţi Roşiorii de Vede administrarea terenurilor şi clădirilor  în care îşi desfăşoară activitatea, bunuri imobile aflate în proprietatea publică a judeţului, potrivit anexei nr.1

 

Art.2. Se atribuie în folosinţă gratuită pe o perioada de 3 ani, instituţiilor publice, bunurile  imobile aflate în  proprietatea publică a judeţului, prevăzute în anexa  nr.2.

 

Art.3. Se atribuie în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, imobilele proprietatea publică a judeţului, prevăzute în anexa  nr.3.

 

Art.4. Se atribuie în administrare pe o perioada de 3 ani Consiliului local Vîrtoape, bunul imobil aflat în proprietatea publică a judeţului, cu datele de identificare prevăzute în anexa  nr.4.

 

Art.5. Se atribuie în folosinţă gratuită până la data de 31 decembrie 2007,  Judecătoriei Zimnicea, bunul imobil aflat în proprietatea publică a judeţului, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr.5.

 

Art.6. Anexele nr. 1, 2, 3, 4  si 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.7. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Putineanu Ion şi Secretarul judeţului, prin Direcţia Tehnică  şi Serviciul Juridic şi Contencios, vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.8. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                                           Contrasemnează

                                                                                             Secretar al judeţului,

 

                                                                                              Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

      Alexandria,

 

Nr. 118 din 29 noiembrie 2006

 

 

 

 


 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                                                                                                  ANEXA NR.1            

                                                                                                                                                               la Hotărârea nr. 118 din 29 noiembrie 2006      

 

 

 

LISTA

 

         bunurilor imobile proprietatea publică a judeţului, a căror administrare urmează să se delege consiliilor de administraţie

 

 

Nr.

crt

Adresa bunului / Elemente de identificare

Consiliul de administraţie căruia i se deleagă administrarea bunului

Situaţia juridică a imobilului

Modul de folosinta

1.

Alexandria, strada Libertăţii, nr.1, bis, judeţul Teleorman

Suprafaţă utilă=940,42 mp

Suprafaţă teren = 2743,00 mp

Consiliul de administraţie  al Şcoalii Speciale de Fete Alexandria

Domeniul public al judeţului

Învăţământ

2.

Roşiorii de Vede, strada Oltului, nr.59, judeţul Teleorman

Suprafaţă utilă=2923,00 mp

Suprafaţă teren = 5470,00 mp

Consiliul de administraţie  al Şcoalii Speciale de Băieţi Roşiorii de Vede

Domeniul public al judeţului

Învăţământ

           

 

PREŞEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                                                                                                  ANEXA NR.2            

                                                                                                                                                               la Hotărârea nr. 118 din 29 noiembrie 2006      

 

 

LISTA

bunurilor imobile proprietatea publică a judeţului, ce urmează a fi date în folosinţă gratuită

 

Nr.

crt

Adresa bunului / Elemente de identificare

Nume comodatar

Termen de atribuire

Situaţia juridică a imobilului

Modul de folosinţă

1.

Alexandria, strada Dunării, nr.178, Palatul Administrativ, judeţul Teleorman

Camera 61

Suprafaţă utilă=52,78 mp

Asociaţia Euro-Teleorman

3 ani

Domeniul public al judeţului

Sediu

2.

Pădurea Schitu-Poenari,

comuna Vităneşti, judeţul Teleorman

CABANA GROSU

Suprafaţa construită = 130,63mp

ANEXE:

-şopron, suprafaţa construită =  50mp

-chioşc, suprafaţa construită = 24,57mp

-estrada, suprafaţa construită = 468,80mp

-teren de tenis,  suprafaţa construită = 533mp

-gard,  lungime = 67ml

-pistă biliard, suprafata = 37,50mp

-puţ alimentare cu apă + instalaţie electrică, suprafaţa construită = 12.017,475mp

Serviciul de Exploataţii Piscicole

3 ani

Domeniul public al judeţului

Sediu

           

 

PREŞEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                                                                                         ANEXA NR.5               

                                                                                                                                                               la Hotărârea nr. 118 din 29 noiembrie 2006      

 

 

 

 

 

Bunul imobil proprietatea publică a judeţului, ce urmează a fi dat în folosinţă gratuită Judecătoriei Zimnicea

 

 

Nr.

crt

Adresa bunului / Elemente de identificare

Nume comodatar

Termen de atribuire

Situaţia juridică a imobilului

Modul de folosinţă

1.

Zimnicea, strada Primăverii, nr.2, etaj 1, corp C, judeţul Teleorman

Suprafaţă construită=364,00 mp

Suprafaţă teren în indiviziune = 156,00 mp

Judecătoria Zimnicea

31 decembrie 2007

Domeniul public al judeţului

Sediu

           

 

PREŞEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                                                                                         ANEXA NR.4               

                                                                                                                                                               la Hotărârea nr. 118 din 29 noiembrie 2006      

 

 

 

Bunul imobil proprietatea publică a judeţului, ce urmează a fi dat în  administrare Consiliului local Virtoape

 

 

Nr.

crt

Adresa bunului / Elemente de identificare

Nume comodatar

Termen de atribuire

Situaţia juridică a imobilului

Modul de folosinta

1.

Comuna Vârtoape, judeţul Teleorman

Suprafaţă construită=276,00 mp

Suprafaţă teren = 700,00 mp

Consiliului local Virtoape

3 ani

Domeniul public al judeţului

 Invatamant

           

 

PREŞEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                                                                          ANEXĂ  NR. 3

                                                                                                                                             la Hotărârea nr. 118 din 29 noiembrie 2006

 

LISTA

bunurilor imobile care aparţin domeniului public al judeţului Teleorman,

ce urmează a fi atribuite în folosinţă gratuită Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

 

NR.

CRT.

DESTINAŢIA

ADRESA

1.

Centrul Teritorial Alexandria

Municipiul Alexandria, str.Dunării, bl.1613, scara B,etaj 2, apartament nr.22; 4 camere

2.

Centrul Teritorial Alexandria

Municipiul Alexandria, str.Dunării, bl.1613, scara C,etaj 3, apartament nr.39; 4 camere

3.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Alexandria

Municipiul Alexandria, str.Libertăţii, bl.M 16, scara A,etaj 1, apartament nr.5; 4 camere

4.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Alexandria

Municipiul Alexandria, str.Dunării, bl.M 16, scara A,etaj 2, apartament nr.8; 4 camere

5.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Alexandria

Municipiul Alexandria, str.Dunării, bl.M 16, scara B,etaj 2, apartament nr.22; 4 camere

6.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Alexandria

Municipiul Alexandria, str.Dunării, bl.M 16, scara B,etaj 3, apartament nr.25; 4 camere

7.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Alexandria

Municipiul Alexandria, str.Turnu Măgurele, bl.508, scara A,etaj 1, apartament nr.3; 4 camere

8.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Alexandria

Municipiul Alexandria, str.Turnu Măgurele, bl.508, scara A,etaj 3, apartament nr.11; 4 camere

9.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Alexandria

Municipiul Alexandria, str.Tunu Măgurele, bl.508, scara A, etaj 3, apartament nr.26; 4 camere

10.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Alexandria

Municipiul Alexandria, str.Turnu Măgurele, bl.613, scara A, parter, apartament nr.1; 4 camere

11.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Alexandria

Municipiul Alexandria, str.Turnu Măgurele, bl.614, scara A, parter, apartament nr.1; 4 camere

12.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Alexandria

Municipiul Alexandria, str.Dunării, bl.M 3, scara B,etaj 4, apartament nr.45; 4 camere

13.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Alexandria

Municipiul Alexandria, str.Turnu Măgurele, bl.508, scara A,etaj 2, apartament nr.7; 4 camere

14.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Alexandria, str.Dunării, bl.M 17, parter, apartament nr.31; 4 camere

15.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Alexandria, str.Bucureşti, bl.704B, scara A,etaj 3, apartament nr.8; 4 camere

16.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Alexandria, str.Bucureşti, bl. 704B, scara A,etaj 2, apartament nr.6; 4 camere

17.

Centrul de tip familial “Alexandra” pentru copilul cu nevoi speciale

Municipiul Alexandria, str.Negru Vodă, bl. 817, scara B, parter, apartament nr.22; 4 camere

18.

Case de tip familial “Ioana” şi “Maria” pentru copilul cu nevoi speciale

Municipiul Alexandria, str.1907, nr.129, 2 căsuţe

19.

Centrul de îngrijire de zi Alexandria

Municipiul Alexandria, str.Dunării, bl.B 6, scara A, etaj 7, apartament nr.38; 5 camere

20.

Centrul de primire în regim de urgenţă a copilului 7-14 ani

Municipiul Alexandria, str.T. Vladimirescu, bl.F 11, scara C, parter, apartament nr.30; 4 camere

21.

Serviciul de asistenţă şi sprijin a tinerilor de peste 18 ani care urmează o formă de educaţie şcolară

Municipiul Alexandria, str.Dunării, bl.100G, scara A, etaj 1, apartament nr.23; 1 cameră

22.

Serviciul de asistenţă şi sprijin a tinerilor de peste 18 ani care urmează o formă de educaţie şcolară

Municipiul Alexandria, str.Dunării, bl.100G, scara A, etaj 3, apartament nr.45; 1 cameră

23.

Serviciul de asistenţă şi sprijin a tinerilor de peste 18 ani care urmează o formă de educaţie şcolară

Municipiul Alexandria, str.Turnu Măgurele,bl.589, scara B, apartament nr.16; 1 cameră

24.

Centrul Teritorial Roşiorii de Vede

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Aleea CFR, bl.T3,  apartament nr.57; 5 camere

25.

Centrul Teritorial Alexandria

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Dunării, bl.L3, scara C, parter, apartament nr.2; 4 camere

26.

Centrul Teritorial Alexandria

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Dunării, bl.L3, scara C, etaj 2, apartament nr.8; 4 camere

27.

Centrul Teritorial Alexandria

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Rahovei, bl.L4, scara A, etaj 3, apartament nr.13; 4 camere

28.

Centrul Teritorial Alexandria

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Rahovei, bl.L4, scara A, etaj 4, apartament nr.17; 4 camere

29.

Centrul Teritorial Alexandria

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Dunării, bl.D12, scara C, etaj 3, apartament nr.11; 4 camere

30.

Centrul Teritorial Alexandria

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Dunării, bl.J114, scara A, etaj 3, apartament nr.11; 4 camere

31.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Sănătăţii, bl.302, scara D, etaj 1, apartament nr.7; 4 camere

32.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Sănătăţii, bl.302, scara D, etaj 2, apartament nr.11; 4 camere

33.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Sănătăţii, bl.302, scara D, etaj 3, apartament nr.15; 4 camere

34.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Sănătăţii, bl.303, scara B, etaj 3, apartament nr.15; 4 camere

35.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Sănătăţii, bl.303, scara B, etaj 2, apartament nr.11; 4 camere

36.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Sănătăţii, bl.Z1, scara A, parter, apartament nr.3; 4 camere

37.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Aleea CFR, bl.T924, scara 0, parter, apartament nr.3; 4 camere

38.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Aleea CFR, bl.T924, scara 0, etaj 1, apartament nr.6; 5 camere

39.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Carpaţi, bl.311, scara C, parter, apartament nr.3; 4 camere

40.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Carpaţi, bl.311, scara A, parter, apartament nr.3; 4 camere

41.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Carpaţi, bl.410, scara D, etaj 1, apartament nr.6; 4 camere

42.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Carpaţi, bl.410, scara D, etaj 3, apartament nr.12; 4 camere

43.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Sănătăţii, bl.411, scara A, parter, apartament nr.3; 4 camere

44.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Carpaţi, bl.311, scara B, parter, apartament nr.3; 4 camere

45.

Serviciul de asistenţă şi sprijin a tinerilor de peste 18 ani care urmează o formă de educaţie şcolară

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Aleea CFR,bl.T924, apartament nr.17; 1 cameră

46.

Serviciul de asistenţă şi sprijin a tinerilor de peste 18 ani care urmează o formă de educaţie şcolară

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Izbiceanu, bl.E2, scara A, parter, apartament nr.2; 2 camere

47.

Serviciul de asistenţă şi sprijin a tinerilor de peste 18 ani care urmează o formă de educaţie şcolară

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Izbiceanu, bl.G45, etaj 3, apartament nr.35; 1 cameră

48.

Serviciul de asistenţă şi sprijin a tinerilor de peste 18 ani care urmează o formă de educaţie şcolară

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Izbiceanu, bl.G45, etaj 3, apartament nr.36; 1 cameră

49.

Serviciul de asistenţă şi sprijin a tinerilor de peste 18 ani care urmează o formă de educaţie şcolară

Municipiul Roşiorii de Vede, str.Izbiceanu, bl.G45, etaj 1, apartament nr.10; 1 cameră

50.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Turnu Măgurele, str.1907, bl.A 10, scara B, etaj 2, apartament nr. 23; 4 camere

51.

Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Roşiorii de Vede

Municipiul Turnu Măgurele, str.1907, bl.A 10, scara B, parter, apartament nr. 17; 4 camere

52.

Centrul de îngrijire de zi Turnu Măgurele

Municipiul Turnu Măgurele, str.1 Mai, bl.P05, scara A, parter, apartament nr. 3; 4 camere

53.

Centrul de îngrijire de zi Videle

Oraşul Videle, str.Primăverii, bl.C5, scara C, etaj 2, apartament nr. 36; 4 camere

54.

Centrul de îngrijire de zi Zimnicea

Oraşul Zimnicea, str.Mihai Viteazul, bl.17B, scara C, etaj 3, apartament nr. 9; 2 camere

55.

Centrul de îngrijire de zi Zimnicea

Oraşul Zimnicea, str.Cuza Vodă, bl.17B, scara C, etaj 3, apartament nr. 6; 3 camere

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea