CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

     privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 16 din 9 august 2004

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

            Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 3619 din 17 mai 2006 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Ion Putineanu, şi raportul de specialitate nr. 3304 din 17 mai 2006 al Direcţiilor  Tehnică şi Economică, Buget-Finanţe;

- avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- Hotărârea Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;

- cererea nr.3304 din 4 mai 2006 a doamnei Dănilă Rodica, domiciliată în mun.Alexandria, str.Av. Alex. Colfescu  nr.95, judeţul Teleorman;

- procesul – verbal nr. 3640 din 17 mai 2006 încheiat între Consiliul Judeţean Teleorman şi Spitalul Judeţean Alexandria;

- prevederile art.104 alin.(1) lit.”f„ ,  art.121 şi art.110 coroborat cu art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 modificată şi completată,          

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la  Hotărârea nr. 16 din 09 august 2004 a Consiliului Judeţean Teleorman, privind concesionarea spaţiilor în care funcţionează cabinetele medicale înfiinţate conform O.G. nr. 124/1998,  în sensul că la poziţia nr.7 unde figurează dr. Dănilă Rodica, la coloana 3 suprafaţa ce se va înscrie este de 34,81 mp, iar la coloana 5 suprafaţa totală este  de 45,81 mp.

 

Art.2. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu, prin direcţiile de specialitate, va lua măsuri pentru modificarea în mod corespunzător  a contractului de concesiune existent.

            Art.3. Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor, instituţiilor  şi persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               Secretar general al judeţului,

 

                                                                                                       Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 50 din 19 mai 2006