CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind : trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al

               judeţului   şi   atribuirea acestuia în folosinţă gratuită Companiei

               Naţionale de  Investiţii S.A.

 

          Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 9077 din 21 noiembrie 2006 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Putineanu Ion, şi raportul de specialitate nr. 9078 din 21 noiembrie 2006 al Direcţiei Tehnice;

- raportul de avizare al comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- prevederile art. 10 alin.(2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată;

- prevederile art.  3 alin (3) şi art.8, alin (1), din Ordonanţa nr. 25/2001, privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ,,C.N.I.” S.A. modificată şi completată;

- prevederile art. 46 alin (21) coroborat cu art. 110, şi art.104 alin (1), lit “f”  din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,          

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Teleorman a imobilului ,,Centru de Îngrijire şi Asistenţă Videle”, situat în oraşul Videle,  Şoseaua Piteşti, nr. 54, judeţul Teleorman, în suprafaţă construită de 1.140 mp şi terenul aferent de 8.800 mp,  în vederea transmiterii acestuia la Compania Naţională de Investiţii S.A.

 

Art.2. Se atribuie în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii S.A.,  imobilul prevăzut la art.1, pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică, pe durata executării acestora, pe bază de protocol, încheiat între părţi.

  Art. 3. Se aprobă Protocolul de atribuire în folosinţă gratuită  a imobilului, prevăzut în  Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 Art.4. După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de reabilitare termică,  Compania Naţională de Investiţii S.A., va preda Consiliului Judeţean imobilul, prin protocol.

 

 Art.5. Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.45 din 21 mai 2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Teleorman, se modifică în mod corespunzător.

 

          Art.6. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Putineanu Ion şi Secretarul judetului, prin Direcţia Tehnică  şi Serviciul Juridic şi Contencios, vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.7. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                       

 

                                                                                           Contrasemnează

                                                                                             Secretar al judeţului,

 

                                                                                              Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

           Alexandria,

 

Nr. 117 din 29 noiembrie 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                                                       Anexă

                                                                                                                                    la Hotărârea nr. 117 din           

                                                                                                                                     29 noiembrie 2006

Consiliul Judeţean Teleorman                                              Compania Naţională de Investiţii SA Bucureşti

  Nr………/………...                                                                                Nr………/………...                                                                                    

PROTOCOL

Încheiat astăzi…………….

 

1. Consiliul Judeţean Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 178, reprezentat prin Preşedinte Liviu Nicolae Dragnea în calitate de predator

şi

Compania Naţională de Investiţii – CNI S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, în calitate de primitor.

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr……./………, am procedat la predarea – primirea imobilului “Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Videle’’ din localitatea  Videle, str. Şoseaua Piteşti nr. 54, judeţul Teleorman şi a terenului aferent în suprafaţă de 8800 mp în scopul reabilitării termice.

 

2. Imobilul se predă Companiei Naţionale de Investiţii - CNI S.A. în folosinţă gratuită pe durata executarii lucrărilor de reabilitare termică.

 

3. Dacă în termen de 6 luni de la data preluării nu se încep lucrările de reabilitare, imobilele revin beneficiarului.

 

4. Consiliul Judeţean Teleorman se obligă să asigure suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului, precum şi utilităţile (apă, gaze, energie electrică, etc) aferente imobilului, acestea fiind necesare desfăşurării în condiţii optime a lucrărilor de reabilitare termică.

 

5. Consiliul Judeţean Teleorman prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, va fi pe deplin responsabil de asigurarea cazării locatarilor pe durata executării lucrărilor de reabilitare termică a imobilului mai sus menţionat.

 

6. Orice pretenţie/reclamaţie venită din partea părţilor, în legatură cu imobilul şi terenul aferent ce se transmite în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii, va fi soluţionată de către beneficiar, şi anume Consiliul Judeţean Teleorman.

 

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

                        Am predat                                                                         Am primit

    Consiliul Judeţean Teleorman                                Compania Naţională de Investiţii ,,CNI” SA

                  Preşedinte                                                                            Director General
    Liviu Nicolae Dragnea                                                             Vilmos Lukacs

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     Director Direcţia Generală de Asistenţă                                Director Programe Investiţii

    Socială şi Protecţia Copilului Teleorman                                                          

                                                                                                                  

                  Alesu Floarea                                                                         Ioan Simonca                                                                             

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea