ROMÂNIA 

 

 

 

 


hotărâre

 

privind : numirea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman  în consiliile consultative ale spitalelor publice care funcționează în spațiile aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 modificată și completată

 

          Având în vedere :

– expunerea de motive nr. 6981 din 13 septembrie 2006, a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ion Putineanu și raportul de specialitate nr. 6980 din 13 septembrie 2006 al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG , privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman  în consiliile consultative ale spitalelor publice care funcționează în spațiile aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman;

– rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activitățile agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

– prevederile art. 186, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

– prevederile art. 104, alin. (1), lit. f) și ale art. 110 raportat la art. 46 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată;

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 modificată și completată

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1 Se numesc reprezentanții  Consiliului Județean Teleorman în consiliile consultative ale spitalelor publice care funcționează în spațiile aflate în proprietatea publică a județului și în administrarea acestuia, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2 Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae DRAGNEA 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                         Secretar al județului

 

                                                                                           Jr. Vrabie Rodica

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 89 din 30 septembrie 2006