ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 
 

 

 

 

 

 


               

HOTĂRÂRE

 

privind: modificarea și completarea comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată

          Având în vedere:

          - expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 7024 din 14 septembrie 2006 și raportul de specialitate al Direcției administrație publică locală nr. 7025 din 14 septembrie 2006 privind necesitatea modificării și completării comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți;

-         raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-         avizul pentru conformitate al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 6553/2006;

-         prevederile art. 13 alin. (1) și (7) din O.G. nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap aprobată prin Legea nr. 239/2003 și modificată și completată prin O.G nr. 51 /2005;

-         prevederile  art. 104 alin. (1) litera ,,f” din Legea nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 47 alin (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului județean, modificat și completat.

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

Art.1. Se modifică și se completează comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2. Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 20 septembrie 2005 se modifică în mod corespunzător.

 

 

          Art.3.  Secretarul  județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                  

                                                                                     

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                         Secretar al județului

 

                                                                                           Jr. Vrabie Rodica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Alexandria

Nr. 90 din 30 septembrie  2006