hotărâre

 

privind : avizarea propunerilor de reorganizare și/sau restructurare a spitalelor publice care funcționează în spațiile aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 modificată și completată

 

          Având în vedere :

– expunerea de motive nr. 6979 din 13 septembrie 2006, întocmită de președintele Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr. 6978 din 13 septembrie 2006 al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG, privind avizarea propunerilor de reorganizare, restructurare a spitalelor publice care funcționează în spațiile aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman;

– rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activitățile agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

– prevederile art. 174, alin. (3) și ale art. 182, lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

– prevederile art. 104, alin. (1), litera d) și alin. (5), lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 modificată și completată

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 modificată și completată

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1 Se avizează propunerile de reorganizare și/sau restructurare a spitalelor publice care funcționează în spațiile aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, înaintate de managerii unităților respective, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Teleorman.

 

Art. 2 Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae DRAGNEA 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                         Secretar al județului

 

                                                                                           Jr. Vrabie Rodica

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 94 din 30  septembrie 2006