BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

  

privind : aprobarea Contractului colectiv de muncă al salariaţilor din cadrul

                aparatului propriu al Consiliului Judeţean Teleorman

 

          Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţa ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată şi completată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 2345 din 30 martie 2006 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Putineanu Ion şi raportul de specialitate nr. 2344 din 30 martie 2006 al Direcţiei Economică, Buget–Finanţe privind necesitatea aprobarea Contractului colectiv de muncă al salariaţilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Teleorman ;

- avizele Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate organizate la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman;

          - prevederile Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, modificată şi completată;

         - prevederile art.236–246 din Legea nr. 53/2003–Codul muncii;

                   - prevederile  art. 61 şi art. 93 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată ulterior,

          - prevederile art.15 alin.(2) şi art.32 alin.(1) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată şi completată    

    

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Contractul colectiv de muncă al salariaţilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Teleorman, conform anexei nr.1.

 

Art. 2. Contractul colectiv de muncă intră în vigoare la data de 01 mai a.c. după înregistrarea la Direcţia de Muncă  Solidaritate Socială şi Familie a judeţului Teleorman şi este valabil 12 luni.

 

Art.3. Pentru anul 2006, drepturile suplimentare prognozate şi cuvenite salariaţilor din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Teleorman sunt în sumă de 200 mii lei şi se vor achita din venituri proprii, prin utilizarea în condiţiile legii a Fondului de rezervă bugetară.

 

Art.4. Bugetul propriu al judeţului Teleorman pe anul 2006 se rectifică conform anexei nr.2.

 

Art.5. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman să semneze, pentru Consiliul Judeţean Teleorman, Contractul colectiv de muncă.

 

Art.7. Înregistrarea Contractului colectiv de muncă la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Teleorman se va face prin grija Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman.

 

Art.8.   (1) Orice altă modificare a Contractului colectiv de muncă va fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman, cu excepţia prelungirii de drept a acestuia.

(2) Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman să semneze prelungirea Contractului colectiv de muncă.

 

Art.9. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Putineanu Ion prin Direcţia Economică, Buget-Finanţe, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.10. Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ autorităţilor şi persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                       

 

 

 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

           Jr. Rodica Vrabie

                                                                     Jr. Rodica VRABIE

 

 

Alexandria

Nr. 32  din 6 aprilie 2006

 

 

    ANEXA NR.1

      la hotărârea nr.32 din 6 aprilie 2006

 

Consiliul JudeŢean                                                                      Sindicatul "Omega"

          teleorman                                                                                    al C. J. Teleorman

 

 

 

CONTRACT  COLECTIV  DE  MUNCĂ

 

 

PĂRŢILE  CONTRACTANTE

 

          În temeiul art. 22, alin (1) din Legea nr. 130/1996 modificată şi completată prin Legea nr. 143/1997, Legii nr. 53/2003 şi Legii nr. 188/1999 republicată se încheie prezentul contract colectiv de muncă între următoarele părţi :

          A/. Consiliul Judeţean Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 178, reprezentat prin domnul Liviu Nicolae Dragnea în calitate de preşedinte, pe de o parte, denumit în continuare “angajator”

          şi

          B/. Funcţionarii publici şi salariaţii Consiliului Judeţean Teleorman, numiţi în continuare “salariaţi”, reprezentaţi prin Sindicatul "Omega" al funcţionarilor publici şi salariaţilor de la Consiliul Judeţean Teleorman–lider Petru Nicolae SĂVUŞCĂ, funcţionar public în aparatul propriu al Consiliului Judeţean Teleorman.

         

SCOPUL ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Prezentul contract colectiv de muncă are ca scop promovarea unor relaţii de muncă echitabile şi echilibrate, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor, desfăşurarea corespunzătoare a activităţii angajatorului, eliminarea conflictelor de muncă şi să preîntâmpine grevele, obiectul acestuia fiind stabilirea măsurilor referitoare la constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, sănătatea şi securitatea în muncă, programul zilnic de lucru, perfecţionarea profesională, precum şi măsuri referitoare la protecţia celor aleşi în organele de conducere ale organizaţiei sindicale

 

CAPITOLUL  1

 

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.         Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncă  la nivel de instituţie şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

Art. 2.         (1) Prezentul contract colectiv de muncă se încheie pe durata de un an, iar prevederile acestuia se aplică de la data înregistrării, conform prevederilor legale.

                   (2) Dacă niciuna din părţi nu denunţă contractul cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

Art. 3.         (1) Orice solicitare de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.

                   (2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă celeilalte părţi, în scris, cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.

                               (3) Cererile de modificare a contractului vor fi comunicate între părţi.

                   (4) Modificările aduse contractului produc efecte de la data stabilită de părţi şi numai pentru viitor.

Art. 4.         Suspendarea sau încetarea contractului au loc potrivit legii.

Art. 5.         (1) Drepturile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale, care se vor stabili prin contracte colective de muncă încheiate la nivelul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţia Publică Locală (F.N.S.A.P.L).

                   (2) În problemele care privesc drepturile colective sau individuale ale personalului, angajatorul se va consulta cu conducerea Sindicatului “Omega”.

                   (3) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din contractul colectiv de muncă, intervin ulterior reglementări legale mai favorabile, acestea vor face obiectul cererilor de modificare prevăzute la art. 3.

 

CAPITOLUL  2

 

2.1 timpul de muncĂ Şi repaus

Art. 6.         (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână.

                              (2) La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii, nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, varianta ce urmează a fi stabilită adoptându-se cu consultarea sindicatului. Angajatorul va repartiza sarcinile de serviciu în aşa fel încât acestea să poată fi aduse la îndeplinire de către fiecare salariat în timpul programului de lucru, situaţiile în care salariatul poate fi solicitat să presteze ore suplimentare constituind excepţii bine motivate.

Art. 7.         (1) Orele prestate la solicitarea preşedintelui Consiliului Judeţean peste programul de lucru stabilit în instituţie sunt ore suplimentare. Orele suplimentare vor fi compensate cu timp liber corespunzător sau vor fi plătite conform legii. Timpul liber corespunzător orelor suplimentare se va acorda în curs de 30 zile de la data efectuării acestora.

                               (2) Salariaţii pot fi chemaţi să presteze ore suplimentare numai cu consimţământul lor.

                             (3) În cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră, sau pentru preîntâmpinarea neîndeplinirii atribuţiilor stabilite Consiliului Judeţean prin reglementările legale în vigoare, salariaţii au obligaţia de a presta munca suplimentară cerută de preşedinte.

Art. 8.         (1) Orele de începere şi terminare a programului de lucru vor fi stabilite prin regulamentul de ordine interioară.

                  (2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, preşedintele Consiliului Judeţean şi liderul sindicatului vor purta negocieri pentru a stabili un program flexibil de lucru şi modalităţi de aplicare a acestuia. Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.

                             (3) Angajatorul va repartiza sarcinile de serviciu în aşa fel încât acestea să poată fi aduse la îndeplinire de către fiecare salariat în timpul programului de lucru, situaţiile în care salariatul poate fi solicitat să presteze ore suplimentare constituind excepţii bine motivate.

 

2.2 MUNCA ÎN TIMPUL NOPŢII

 

Art. 9.         (1) Se va considera muncă în timpul nopţii activitatea prestată potrivit reglementărilor legale.

                                (2) Munca prestată în timpul nopţii se plăteşte cu  sporurile prevăzute de lege.

 

2.3 DURATA REDUSĂ DE LUCRU

 

Art. 10.       (1) Salariaţii pot beneficia de reducerea timpului zilnic de muncă în condiţiile prevăzute de lege.

                   (2) În conformitate cu art. 35 din Legea nr. 54/2003, membrii aleşi în conducerea sindicatului au dreptul, în condiţiile stabilite de comun acord cu conducerea instituţiei, la reducerea programului lunar de lucru, pentru activităţi sindicale, cu 3 zile lunar.

 

2.4 ZILELE DE SĂRBĂTOARE

 

Art. 11.       (1) Se consideră sărbători legale şi sunt zile de repaus următoarele :

§ Anul Nou                               – 2 zile (1 şi 2 ianuarie);

§ Sf. Paşti                                 – 1 zi (lunea de după duminica Sf. Paşti);

§ Ziua Internaţională a Muncii    – 1 zi (1 mai);

§ Ziua Naţională                        – 1 zi ( 1 decembrie);

§ Crăciunul                               – 2 zile (25 şi 26 decembrie).

          (2) Preşedintele Consiliului Judeţean poate să stabilească program redus în zilele de 1 şi 8 martie (pentru salariate), precum şi în alte zile (pentru toţi salariaţii).

          (3) Pentru persoanele care se află în concediu de odihnă, zilele în cauză nu se iau în calculul concediului de odihnă.

          (4) Pentru realizarea unor punţi în ajunul sărbătorilor, se poate hotărî de comun acord să se lucreze în sâmbetele sau duminicile premergătoare sărbătorilor respective, munca nefiind considerată muncă suplimentară.

 

2.5 CONCEDIUL DE ODIHNĂ

 

Art. 12.       (1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la concediu de odihnă plătit, în condiţiile legii.

                   (2) Durata, efectuarea, întreruperea şi reprogramarea concediului anual de odihnă, precum şi drepturile la compensaţii sunt cele prevăzute de lege.

                   (3) În cazul în care ambii soţi lucrează în Consiliul Judeţean, au dreptul la programarea concediului de odihnă la aceeaşi dată.

                   (4) În cazul în care salariatul are bilet de tratament, va beneficia de concediu în perioada când are bilet, indiferent de programare.

                   (5) Salariaţii care lucrează pe PC între 25 şi 50 % din timpul zilnic normal de lucru beneficiază de 2 zile de concediu suplimentar, iar cei care lucrează pe PC peste 50 % din timpul zilnic normal de lucru beneficiază de 3 zile de concediu de odihnă suplimentar. Beneficiarii vor fi nominalizaţi prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean, pe  baza propunerilor şefilor compartimentelor funcţionale din care aceştia fac parte.

 

2.6 CONCEDIUL FĂRĂ PLATĂ, ÎNVOIRI

 

Art. 13.       Orice salariat are dreptul la concediu fără plată, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 14.       La cererea salariatului se acordă ore de învoire, până la 1 zi, cu posibilitatea de recuperare ulterioară a timpului de lucru. În caz de nerecuperare, salariul se plăteşte pentru timpul efectiv lucrat.

 

CAPITOLUL  3

 

3.1 salarizare, indemnizaŢii, sporuri, PREMII

 

Art. 15.       (1) Pentru munca prestată, salariaţii Consiliului Judeţean au dreptul la un salariu în lei corespunzător gradului sau funcţiei pe care o ocupă, conform prevederilor legale.

                   (2) La salariul stabilit se vor aplica toate majorările, indexările, compensările stabilite prin lege.

                   (3) Salariaţii cu funcţii de conducere vor beneficia de indemnizaţii de conducere, conform legii.

                   (4) Salariaţii Consiliului Judeţean vor beneficia şi de alte indemnizaţii, potrivit legii :

a). indemnizaţie în cazul detaşării şi/sau delegării;

b). indemnizaţii în caz de deces, căsătorie, potrivit prevederilor legale.

                   (5) Salariaţii Consiliului Judeţean vor beneficia de spor de vechime în funcţie de vechimea în muncă, şi de alte sporuri prevăzute de actele normative în vigoare, potrivit legii.

(6) Ordonatorul principal de credite va acorda, potrivit legii, premii

lunare pentru funcţionarii publici în limita a 10 % din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor respective şi din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, iar personalului contractual premii lunare în limita a 2 % din cheltuielile cu salariile aferente acestui personalul şi din reducerea cheltuielilor cu salariile. Premiile individuale se pot acorda proporţional cu salariul individual şi cu timpul efectiv lucrat ori se stabilesc de către ordonatorul principal de credite pentru rezultate valoroase, potrivit legii.

                   (7) Pentru rezultatele obţinute în activitate, conducerea Consiliului Judeţean va acorda funcţionarilor publici şi personalului contractual salarii de merit lunare de până la 15 % din salariul de bază, potrivit legii.

                   (8) Salariaţii, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, pot beneficia în condiţiile legii de :

a). indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;

b). concediu şi indemnizaţie pentru carantină.

 

 

 

3.2 ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA,

SUSPENDAREA şi încetarea  contractului  individual  de  muncă

 

Art. 16.       În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face potrivit legii.

 

 

3.3 angajarea şi încadrarea personalului

 

Art. 17        (1) Angajarea se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, pe baza aptitudinilor şi competenţei profesionale, fără discriminări pe criteriu de naţionalitate, sex, convingeri politice sau religioase etc., ca urmare a concursului, examenului, interviului, potrivit normelor legale în vigoare şi a cerinţelor specifice postului care urmează să fie ocupat.

                   (2) Poate ocupa o funcţie publică în cadrul Consiliului Judeţean Teleorman  persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

3.4 promovarea şi transferul

Art. 18.       (1) Promovarea în funcţii a salariaţilor se face potrivit reglementărilor legale în vigoare.

                             (2) Fiecărui salariat i se întocmeşte un dosar profesional, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Este interzis ca în dosarul profesional să se facă referire la opiniile sau activităţile politice, sindicale sau religioase ale celui în cauză.

                   (3) Salariatul are dreptul să cunoască dosarul său profesional, instituţia având obligaţia de a-i asigura exercitarea nestingherită a acestui drept.

(4) Delegarea unui funcţionar pe o funcţie superioară se face cu

acceptul acestuia şi va fi retribuit corespunzător funcţiei pe care o ocupă.

Art. 19.       Modificarea şi încetarea contractului individual de muncă se fac în conformitate cu Statutul funcţionarilor publici (Legea nr. 188/1999) şi cu Codul Muncii.

 

3.5 NOTAREA SALARIAŢILOR

 

Art. 20.       (1) Şefii ierarhici întocmesc anual rapoarte de evaluare pentru  funcţionarii publici şi fişe de apreciere pentru personalul contractual, în care propun notarea profesională a acestora pe baza aprecierii activităţii, profesionalismului şi comportării la serviciu, în conformitate cu prevederile legale.

                             (2) Notarea salariaţilor se face anual, are caracter confidenţial şi se aduce la cunoştinţa acestora sub semnătură. Calificativele şi propunerile de notare anuală se examinează şi se aprobă de conducătorul unităţii.

 

 

CAPITOLUL  4

 

4.1 CONDIŢII DE MUNCĂ, PROTECŢIA MUNCII

 

Art. 21.       Părţile se obligă să depună orice efort va fi necesar pentru instituţionalizarea unui sistem organizat, având drept scop ameliorarea condiţiilor de muncă.

Art. 22.       (1) Angajatorul va asigura organizarea raţională a activităţii pentru fiecare loc de muncă, stabilind numărul optim de personal necesar pentru fiecare compartiment funcţional. Sindicatul “Omega” va fi consultat la modificarea structurii organizatorice.

                   (2) În funcţie de numărul de personal stabilit conform alineatului (1), angajatorul va asigura bunurile şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii fiecărui salariat.

                   (3) Angajatorul va asigura creşterea permanentă a eficienţei activităţii desfăşurate de salariaţi, prin dotarea cu mobilierul, aparatura şi materialele necesare fiecărui loc de muncă.

Art. 23.       (1) Angajatorul va asigura, prin buget, sumele necesare procurării dotărilor şi echipamentelor de protecţia muncii, conform normelor republicane şi departamentale.

                             (2) Salariaţii au următoarele obligaţii :

a).-şi însuşească şi să respecte regulile şi intrucţiunile de protecţia muncii specifice activităţii prestate;

b). să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole sau să deranjeze activitatea altor salariaţi;

c). să utilizeze mijloacele individuale de protecţia muncii cu care au fost dotaţi, corespunzător scopului pentru care au fost acordate  şi să le întreţină într-o perfectă stare de utilizare.

- 7 -

 

4.2 SĂNĂTATE, SECURITATEA MUNCII, PROTECŢIE SOCIALĂ

 

Art. 24.       Angajatorul se va îngriji ca mediul în care îşi desfăşoară activitatea salariaţii să fie unul sănătos şi sigur, preîntâmpinând orice factori de agresiune fizică şi psihică ce s-ar putea îndrepta împotriva salariaţilor.

Art.25.        În vederea preîntâmpinării factorilor de agresiune fizică ce s-ar putea îndrepta împotriva salariaţilor în timpul orelor de muncă angajatorul va asigura, prin organele de pază şi ordine publică, supravegherea incintei instituţiei şi protecţia salariaţilor împotriva ameninţărilor şi acţiunilor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta. De asemenea, le va asigura asistenţă juridică prin specialiştii din aparatul propriu.

Art.26.        Pentru diminuarea factorilor de stres psihic specifici domeniului de activitate al instituţiei, angajatorul, cu consultarea sindicatului, va asigura un program de lucru cu publicul menit să deservească interesul cetăţeanului şi să conducă la preîntâmpinarea factorilor de stres generaţi de o activitate prelungită cu publicul şi de o aglomerare a funcţionarilor.

Art. 27.       Angajatorul va asigura condiţii normale de muncă în birouri (temperatură şi lumină corespunzătoare) şi va dispune întreţinerea permanentă în bună stare de utilizare a instalaţiilor electrice şi de încălzire.

Art.28.        Pentru asigurarea condiţiilor de igienă la locul de muncă, angajatorul va asigura ca grupurile sanitare să fie dotate corespunzător cu materiale specifice igienizante, precum şi funcţionalitatea instalaţiilor din dotarea grupurilor sanitare.

Art.29.        Angajatorul va deconta în limita a 1.000 lei (RON)/persoană anual, cheltuielile efectuate de salariaţi pentru refacerea stării de sănătate afectată de boli determinate de specificul locului de muncă. În categoria cheltuielilor pentru refacerea stării de sănătate afectată de boli determinate de specificul locului de muncă se include costul medicamentelor (inclusiv vaccin antigripal), al dispozitivelor medicale (ochelari, proteze etc.), al procedurilor fizio–terapeutice, al analizelor medicale clinice şi de laborator precum şi al costurilor de recuperare în staţiuni balneo–climaterice. Aceste cheltuieli se fac la recomandarea medicului specialist sau a medicului de familie şi se decontează pe bază de factură fiscală şi chitanţă sau bon fiscal.

Art. 30.       (1) Angajatorul are obligaţia să asigure salariaţilor facilităţile şi prevederile în domeniul protecţiei sociale, reglementate prin actele normative în vigoare.

                   (2) Consiliul Judeţean va suporta contravaloarea abonamentului lunar de transport al salariaţilor navetişti, pe baza documentelor prezentate în condiţiile legii.

                   (3) Repartizarea spaţiilor de locuit, indiferent de natura lor, se va face de către conducerea Consiliului Judeţean, cu consultarea conducerii Sindicatului "Omega".

                   (4) Salariaţii şi membrii familiilor lor pot beneficia de bilete de tratament şi odihnă recuperatorie în staţiuni balneoclimaterice şi turistice, iar repartizarea acestora se va face de conducerea sindicatului, potrivit criteriilor aprobate.

(5) Angajatorul va aloca fondurile necesare organizării în instituţie a

Pomului de Crăciun şi a Zilei Internaţionale a Copilului.

 

4.3 munca Şi protecŢia femeilor

 

Art. 31.       (1) Femeile au dreptul, conform legislaţiei române şi convenţiilor internaţionale, la tratament egal cu bărbaţii în situaţii egale sau similare.

                             (2) Este interzisă conceperea unor clauze discriminatorii pentru femei.

(3) La angajare, femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.

                   (4) Încadrarea pe post şi salariul se vor stabili numai în funcţie de pregătire şi competenţă, criteriul sexului neputând fi o piedică la promovare.

Art. 32.       În situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, femeile beneficiază de program de lucru redus şi de toate drepturile prevăzute de lege.

Art. 33.       Femeile gravide beneficiază de drepturile prevăzute de lege.

Art. 34.       (1) Femeile au dreptul la concediu prenatal şi postnatal plătit, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, precum şi la concedii pentru creşterea copiilor, în condiţiile legii.

Art. 35.       (1) Încadrarea femeilor după încetarea perioadei de întrerupere pentru creşterea copilului se va face în aceeaşi funcţie sau într-una echivalentă ca salariu.

                   (2) Conducerea Consiliului Judeţean şi conducerea sindicatului pot să hotărască asupra sărbătoririi zilelor de 1 şi 8 martie.

Art. 36.       (1) Este interzisă concedierea femeilor în perioada îmbolnăvirilor, gravidităţii, maternităţii şi în alte cazuri prevăzute de lege.

                   (2) Femeile cu copii în întreţinere exclusivă, precum şi cele cu probleme sociale deosebite, vor fi protejate –la competenţă egală– în cazul în care se propune reducerea de personal.

 

CAPITOLUL  5

 

5.1 obligaŢii GENERALE ALE ANGAJATORULUI. constituirea şi folosirea fondurilor destinate ÎmbunĂtĂŢirii condiŢiilor la locul de muncĂ

 

Art. 37.       Angajatorul are în principal următoarele obligaţii:

(1)   să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi a elementelor

care privesc relaţiile de muncă şi de serviciu;

(2)   să prevadă în buget (inclusiv în rectificările de buget) toate sumele

necesare respectării prevederilor contractului colectiv de muncă;

(3)   să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din con-

tractul individual de muncă sau din raportul de serviciu şi din contractul colectiv de muncă;

(4)   să comunice semestrial sindicatului situaţia economică şi financiară

a instituţiei;

(5)   să consulte sindicatul în probleme susceptibile să afecteze drep-

turile şi interesele salariaţilor, legate de modificarea structurii organizatorice;

(6)   să prevadă în buget sumele necesare pentru realizarea programelor

 de perfecţionare a salariaţilor, în conformitate cu prevederile legale care reglementează pregătirea şi formarea profesională;

(7)   să iniţieze în timp util puneri de acord şi consultări cu sindicatul,

referitoare la metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi afectaţi şi de atenuare a efectelor acestor concedieri.

Art. 38.       În vederea îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, angajatorul îşi asumă obligaţia de a constitui fonduri îndestulătoare, cuprinse în bugetul public al instituţiei, menite să asigure :

          a). dotarea fiecărui salariat cu mijloace materiale suficiente în vederea desfăşurării activităţii la locul de muncă, proprii fiecărui loc de muncă, precum şi asigurarea achiziţionării ţinutei de lucru decente;

b). asigurarea unui microclimat firesc şi natural, în funcţie de factorii meteorologici, menit să asigure confortul fizic al salariaţilor în orice anotimp;

c). asigurarea unui mediu la locul de muncă, propice concentrării în vederea elaborării şi finalizării atribuţiilor de serviciu repartizate fiecărui salariat;

d). asigurarea transportului în cazul delegărilor în alte localităţi, cu mijloacele auto ale angajatorului.

Art. 39.       Din fondurile constituite în conformitate cu prevederile art. 38, pentru asigurarea ţinutei decente, conform cerinţelor impuse de codul de conduită al funcţionarului public şi al personalului contractual, salariaţii vor beneficia trimestrial (până la data de 6 a primei luni din trimestru), de o “sumă de reprezentare” în valoare de 200 RON, care se va justifica, de fiecare salariat, cu chitanţe fiscale. Aceste cheltuieli se vor suporta de la cap. 51.02 “Autorităţi executive” titlul II “bunuri şi servicii”, alin. 20.14 “protecţia muncii”.

Art. 40.       În vederea dotării fiecărui salariat cu mijloace materiale suficiente în vederea desfăşurării activităţii la locul de muncă, angajatorul va efectua trimestrial achiziţii publice de asemenea mijloace materiale, urmând ca acestea să fie distribuite tuturor salariaţilor în raport cu specificul postului ocupat de fiecare în parte.

Art. 41.       Pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii şi obţinerea unui randament cât mai ridicat la locul de muncă, funcţionarii publici şi personalul contractual beneficiază de drepturi pentru refacerea capacităţii de muncă, ce reprezintă acoperirea unei părţi a cheltuielilor făcute în acest scop. Angajatorul va asigura în fiecare zi lucrătoare, pentru fiecare salariat, o masă caldă servită în incinta instituţiei, în valoare de 10 lei RON/salariat/zi lucrătoare. În măsura în care această obligaţie nu va putea fi îndeplinită în natură, angajatorul va plăti fiecărui angajat, odată cu achitarea drepturilor salariale, suma de 10 RON pentru fiecare zi lucrată în cursul lunii anterioare. Contravaloarea mesei calde asigurată pentru fiecare zi lucrătoare tuturor salariaţilor va fi indexată trimestrial cu indicele de inflaţie. Aceste cheltuieli se vor suporta de la cap. 51.02 “Autorităţi executive” titlul II “bunuri şi servicii”, alin. 20.14 “protecţia muncii”.

Art. 42.       În timpul delegărilor salariaţilor în alte localităţi angajatorul va asigura transportul acestora cu mijloacele auto ale instituţiei, iar în caz de imposibilitate efectivă de realizare a acestei obligaţii, transportul va fi asigurat cu alte mijloace de transport – autoturismul salariatului sau mijloace de transport în comun, în funcţie de solicitarea salariatului.

 

5.2 obligaţii şi responsabilităţi ale salariaţilor

 

Art. 43.       (1) Salariaţii au datoria să-şi desfăşoare activitatea profesională pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit funcţiei încredinţate, în vederea realizării obiectivelor instituţiei.

(2) Salariaţii au obligaţia să respecte angajamentul de loialitate, confidenţialitate şi fidelitate faţă de angajator.

(3) Salariaţii sunt obligaţi să păstreze secretul de serviciu în condiţiileprevăzute de lege.

(4) Salariaţii trebuie să dea dovadă de discreţie profesională în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fără a împiedica accesul liber al publicului la informaţiile de interes public.

(5) Salariaţii sunt obligaţi să se abţină de la comiterea unor acte care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.

Art. 44.       Salariaţii Consiliului Judeţean trebuie să dea dovadă de rezervă în manifestarea opiniilor politice la locul de muncă, iar acestea nu trebuie să influenţeze imparţialitatea lor în exercitarea atribuţiunilor care le revin.

Art. 45.       (1) Orice angajat al Consiliului Judeţean răspunde de aducerea la îndeplinire a sarcinilor care îi revin. El este obligat să se conformeze dispoziţiilor şefilor ierarhici, cu excepţia cazurilor când acestea sunt vădit nelegale, ori de natură să prejudicieze un interes public sau să lezeze drepturile şi libertăţile individuale ale unei persoane. În această situaţie, angajatul are obligaţia să facă cunoscut în scris conducerii instituţiei motivul refuzului de a aduce la îndeplinire dispoziţia primită.

                             (2) Funcţionarii ierarhic superiori răspund, potrivit legii, de dispoziţiile pe care le dau personalului din subordine.

Art. 46.       Salariaţii Consiliului Judeţean sunt obligaţi să colaboreze pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor de serviciu şi să se suplinească, în cadrul specialităţii lor, potrivit dispoziţiilor şefului ierarhic.

Art. 47.       Prin întregul lor comportament şi prin ţinută (profesională, morală şi vestimentară), salariaţii Consiliului Judeţean sunt obligaţi să se arate demni de consideraţia şi încrederea pe care o impune poziţia lor oficială şi să se abţină de la orice acte de natură să compromită prestigiul funcţiei pe care o deţin.

Art. 48.       Este interzis salariaţilor Consiliului Judeţean ca, în considerarea situaţiei lor oficiale, să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alte persoane, orice recompense sau alte avantaje.

Art. 49.       La încetarea raporturilor de muncă salariaţii sunt obligaţi să restituie instituţiei toate  bunurile materiale pe care le au în primire în cadrul atribuţiilor de serviciu.

 

5.3 RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A SALARIAŢILOR

 

Art. 50.       Încălcarea de către salariaţii Consiliului Judeţean Teleorman a obligaţiilor de serviciu şi a regulamentului de ordine interioară angajează răspunderea lor disciplinară, materială sau penală, după caz. 

Art. 51.       (1) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi, indiferent de funcţia care o ocupă, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportament civilizat în instituţie, atrage sancţionarea disciplinară a acestora. Sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute de Legea nr. 188/1999, Legea nr. 7/2004–Codul Muncii şi H.G. nr. 1210/2003.

                   (2) Sancţiunea nu poate fi aplicată decât după efectuarea cercetării prealabile, audierea salariatului şi verificarea susţinerilor făcute de acesta în apărare, precum şi în conformitate cu prevederile legale.

 

5.4 perfectionarea profesionalĂ şi alte drepturi PENTRU salariaŢi

Art. 52.       (1) Fiecare salariat are datoria de a stărui în perfecţionarea cunoştinţelor necesare aducerii la îndeplinire a sarcinilor de serviciu. Salariaţii au dreptul şi obligaţia de a urmări elementele de noutate apărute în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, de a propune implementarea lor în desfăşurarea activităţilor curente, de a solicita angajatorului urmarea diverselor forme de instruire.

       (2) Angajatorul va asigura logistica necesară perfecţionării profesionale a angajaţilor, prin asigurarea accesului la baza materială de documentare.

                               (3) Angajatorul va suporta cheltuielile cu perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor, facilitându-le participarea la programe organizate de instituţii specializate. Dacă programele sunt organizate într-o altă localitate decât cea a sediului angajatorului, acesta va suporta cheltuielile ocazionate cu transportul şi cazarea salariaţilor, în mod similar cu acordarea drepturilor de delegare.

      (4) Salariaţii pot beneficia, în condiţiile legii, de concedii plătite pentru participarea la programe de formare profesională, la propunerea Consiliului Judeţean. Persoanele care beneficiază de concedii de studii plătite sau de programe/stagii de perfecţionare/specializare cu durata mai mare de 1 lună, plătite de Consiliul Judeţean, sunt obligate să se angajeze în scris că vor lucra în instituţie cel puţin 3 sau 5 ani, după caz, conform legii. În cazul încetării contractului de muncă din motive imputabile salariatului sau dacă survine demisia acestuia în termenul menţionat, salariatul va suporta cheltuielile făcute de instituţie proporţional cu timpul rămas până la îndeplinirea termenului.

Art. 53.       Angajatorul este obligat să despăgubească, în condiţiile legii, salariatul care a suferit un prejudiciu în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, De asemenea, salariatul în cauză va beneficia gratuit de asistenţă medicală şi de medicamente, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL  6

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 54.       Salariaţii Consiliului Judeţean au dreptul la asociere sindicală, la întruniri în şedinţe şi la organizarea de manifestări culturale cu ocazia sărbătorilor tradiţionale religioase sau a evenimentelor istorice şi comemorative. Manifestările culturale se organizează, de regulă, în afara programului de lucru, dar pot fi organizate şi

în timpul programului, pe baza aprobării conducerii Consiliului Judeţean. În toate cazurile participarea salariaţilor este benevolă, iar participarea în astfel de cazuri nu se consideră muncă prestată suplimentar.

Art. 55.       (1) Conducerea aleasă a Sindicatului “Omega” (lider, vicelider) se bucură de protecţia prevăzută de art. 10 şi 11 din Legea nr. 54/2003.

                   (2) În baza art. 13 ale Legii nr. 54/2003 nu se vor stabili pentru membrii Biroului Director al Sindicatului “Omega” atribuţii de serviciu sau sarcini care să-i împiedice să-şi exercite prerogativele funcţiilor din conducerea sindicatului, conform prevederilor legale.

Art. 56.       (1) Angajatorul va facilita participarea liderului sau reprezentantului Sindicatului “Omega” la întruniri sau şedinţe ale federaţiilor, confederaţiilor sau uniunilor teritoriale sindicale care au ca scop interesele salariaţilor sau buna desfăşurare a activităţii din instituţie.

                   (2) Cheltuielile (transport, cazare, masă) ocazionate de deplasările prevăzute la alin.(1) vor fi suportate de către instituţie, pe bază de delegaţie, conform legii.

Art. 51.       (1) Liderul Sindicatului “Omega” poate participa la şedinţele conducerii instituţiei, ca invitat, pentru documentare şi consultanţă.

                   (2) La şedinţele care privesc salariaţii instituţiei, cu privire la numărul de personal, organizare, salarizare, condiţiile şi programul de muncă, regulamentul de ordine interioară, liderul Sindicatului “Omega” va participa în mod obligatoriu.

Art. 52.       (1) Conducerea Consiliului Judeţean va pune la dispoziţia Sindicatului “Omega”, în funcţie de posibilităţi, o încăpere cu dotările minime necesare, în vederea amenajării unui birou în care să se desfăşoare activităţile specifice ale conducerii alese (şedinţele Biroului Director, redactarea, expedirea, primirea şi păstrarea documentelor de sindicat şi a corespondenţei etc.).

                   (2) Conducerea Consiliului Judeţean va stabili accesul la acele dotări existente în instituţie (PC, fax, telefon) care sunt necesare pentru realizarea de către conducerea Sindicatului “Omega” a activităţilor prevăzute de lege pentru sindicate (evidenţa membrilor, evidenţe contabile, documente, corespondenţă, comunicare  cu alte sindicate şi cu federaţia la care este afiliat etc.).

                   (3) De regulă, şedinţele de sindicat se vor ţine în afara programului de lucru, dar, conducerea Consiliului Judeţean va permite în mod excepţional participarea membrilor Biroului Director la desfăşurarea şedinţelor ordinare şi extraordinare în timpul programului de lucru, fără ca durata totală a acestora să depăşească ˝ oră/lună. Pentru a nu afecta activitatea instituţiei, liderul de sindicat va solicita aprobarea de participare cu anticipaţie de 3 zile, pentru toţi membrii Biroului Director.

                   (4) Conducerea Consiliului Judeţean Teleorman va permite în mod excepţional participarea membrilor Sindicatului “Omega” la desfăşurarea conferinţelor ordinare şi extraordinare în timpul programului de lucru, fără ca durata totală a tuturor acestora să depăşească 4 ore/an. Pentru a nu afecta programul instituţiei, participarea pentru toţi membrii este solicitată în scris de lider, cu anticipaţie de 7 zile.

Art. 53.       Prezentul Contract Colectiv de Muncă întră în vigoare de la data înregistrării la Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială a Judeţului Teleorman.

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman ,           Liderul Sindicatului “Omega”,

                    Liviu Nicolae DRAGNEA                            Petru Nicolae SĂVUŞCĂ