BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

  

  privind: aprobarea numarului de personal, a organigramei si a statului de functii ale aparatului propriu al Consiliului Judetean Teleorman.

          

 

 

          Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, conform art. 106 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata,

          Avand in vedere:

          - expunerea de motive nr. 2055 din 21 martie 2006 a Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman si raportul de specialitate nr. 2054 din 21 martie 2006 al Directiei economice, buget- finante privind necesitatea aprobarii organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului propriu al Consiliului Judetean Teleorman ;

- avizul Comisiei de studii si prognoze economico- sociale, buget- finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala;

- avizul nr.450 din  5 aprilie 2006 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ;

- prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata, si ale art. 47 alin (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Teleorman, modificat si completat.

In temeiul art. 109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata,

 

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba numarul de personal,  organigrama si statul de functii ale aparatului propriu al Consiliului Judetean Teleorman, conform anexelor nr. 1 – 2, care  fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

            Art.2 Presedintele Consiliului Judetean Teleorman, prin Directia economica, buget- finante va urmarii aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Art.3 Secretarul general al judetului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autoritatilor si institutiilor interesate in termenul prevazut de lege.

 

 

 

 

PRESEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ,

 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

      Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 34  din  06  aprilie 2006