BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

  

privind: aprobarea numarului de personal, a organigramei si a statului de functii ale institutiilor publice

 din subordinea Consiliului Judetean Teleorman

                       

 

            Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta extraordinara, conform art. 106 alin (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata,

            Avand in vedere:

          - expunerea de motive nr. 2057 din 10 aprilie 2006 a Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman si raportul de specialitate nr. 2056 din 10 aprilie 2006  al Directiei economice, buget-finante privind necesitatea aprobarii numarului de personal, a organigramei si a statului de functii ale institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean Teleorman;

- avizul Comisiei de studii si prognoze economico- sociale, buget- finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala;

- avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 424 din 27 martie 2006 pentru functiile publice din Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Judetului Teleorman;

- avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 443  din 03 aprilie 2006 pentru functiile publice din cadrul Directiei Generale  de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – Teleorman;

- prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata, ale art. 47 alin (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Teleorman, modificat si completat.

In temeiul art. 109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata,

 

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba numarul de personal, organigrama si statul de functii ale institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean Teleorman, conform anexelor nr. 1- 24.

            Art.2 Presedintele Consiliului Judetean Teleorman, prin Directia economica, buget- finante va urmari aducerea la ;ndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.3 Anexele 1-24 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Secretarul general al judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autoritatilor si institutiilor interesate in termenul prevazut de lege.

 

 

 

 

 

P R E S E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 CONTRASEMNEAZ|

 Secretar general al judetului

 

 jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 38 din 20 aprilie 2006

 

 

 

ANEXE

 

Anexa 1.pdf

Anexa 2.pdf

Anexa 3.pdf

Anexa 4.pdf

Anexa 5.pdf

Anexa 6.pdf

Anexa 7.pdf

Anexa 8.pdf

Anexa 9.pdf

Anexa 10.pdf

Anexa 11.pdf

Anexa 12.pdf

Anexa 13.pdf

Anexa 14.pdf

Anexa 15.pdf

Anexa 16.pdf

Anexa 17.pdf

Anexa 18.pdf

Anexa 19.pdf

Anexa 20.pdf

Anexa 21.pdf

Anexa 22.pdf

Anexa 23.pdf

Anexa 24.pdf