BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind : aprobarea   documentaţiei  tehnico –  economice  a  obiectivului  de

                investiţii  ,,  Reabilitare  drum  de   legătură  rutieră    între   oraşul

                Videle     şi    DN 61 (Milcovăţu)    prin      modernizarea    DJ 601D,      

                km 14+514 - 27+214, Mereni - Videle  şi DJ 612,  km 0+000 - 6+900,  

                Milcovăţu   (jud. Giurgiu)  -   Mereni ’’ în   faza proiect tehnic 

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţa extraordinară conform prevederilor art. 106, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 2837 din 14 aprilie 2006 a domnului vicepreşedinte Eugen Ovidiu Vlad şi raportul de specialitate nr. 2836  din 14 aprilie 2006 al Direcţiilor Dezvoltare Locală si Economică, Buget-Finanţe;

- avizele comisiilor de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi protecţie socială şi de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

- avizul C.T.E nr. 91 din 13 aprilie 2006;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2005, privind asocierea Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul local Videle şi Consiliul Judeţean Giurgiu în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes comun ,,Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61(Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601D, km 14+514-27+214, Mereni-Videle şi DJ 612, km 0+000-6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu)-Mereni ”;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 13 din 26 februarie 2005, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului mai sus amintit,  la faza studiu de fezabilitate;

- prevederile art. 40, alin. 1, din Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale aprobată prin Legea nr.108/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.104, alin. (2), din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (2), din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean, modificat şi completat;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

          Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico - economică a obiectivului de investiţii  ,, Reabilitare drum de legătură rutieră între  oraşul  Videle şi  DN 61(Milcovăţu)  prin modernizarea DJ 601D, km 14+514-27+214, Mereni -Videle şi  DJ 612, km 0+000 -6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu) – Mereni ” in faza proiect tehnic, conform anexei,cu urmatorii indicatori tehnico-economici:

          1. Valoarea totală                 - 6.543.459,30 Euro

              din care: C+M                      - 6.314.947,98 Euro

                   - cheltuieli eligibile:     - 6.314.947,98 Euro

                      din care:

                  -  Fonduri Phare              - 4.215.228,29 Euro

                  - Fondul Naţional            - 1.405.076,10 Euro

                  - Buget Local                -    694.643,59 Euro

                  - cheltuieli neeligibile:   -    228.511,32 Euro

                               din care:

                               - Buget Local                -    228.511,32 Euro

          2. Amplasament:

              Traseul actual al drumului judeţean DJ 601D, km 14+514  - 27+214,  

              Mereni – Videle şi al drumului DJ 612, km 0+000- 6+900, Milcovăţu  

              (jud. Giurgiu) – Mereni.

Art. 2. Se aprobă contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Teleorman la  realizarea investiţiei mentionată la art.1, în valoare de 775.819,38 Euro, plătibili în lei, reprezentand 84,04 % din contribuţia financiară totală a aplicantului, conform anexei, din care :

-         valoare eligibilă        –  583.778,47 Euro

-         valoare neeligibilă    -  192.040,91 Euro

Art. 3. Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Teleorman,  Eugen Ovidiu Vlad şi  Ion Putineanu prin Direcţia Dezvoltare Locală şi Direcţia Economică, Buget - Finanţe vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Secretarul General al judeţului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae DRAGNEA

 

 Contrasemnează,

Secretar General al judeţului,

 jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria,

Nr. 39 din 20 aprilie 2006

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

     Anexă

                                                                             la hotărârea nr. 39 din 20 aprilie 2006

 

DENUMIRE PROIECT

,, Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61(Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601D, km 14+514-27+214, Mereni-Videle şi DJ 612, km 0+000-6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu)-Mereni

 

 

I.          Indicatorii tehnico – economici ai investiţiei

· Valoarea totală          - 6.543.459,30  Euro

-din care C+M        - 6.314.947,98  Euro

· cheltuieli eligibile     – 6.314.947,98 Euro

· cheltuieli neeligibile –    228.511,32 Euro

 

               Amplasament:

Traseul actual al drumului judeţean DJ 601D, km 14+514 – 27+214, Mereni -Videle şi al drumului judeţean DJ 612, km 0+000 - 6+900,  Milcovăţu  (jud.Giurgiu) – Mereni.

Capacităţi:

-         lungime totală traseu                                       - 19,60   km

din care: - pe teritoriul judeţului Teleorman   - 18,488 km

  din care în oraşul Videle     -  2,016  km

                             - pe teritoriul judeţului Giurgiu       -  1,112  km

-         lăţime parte carosabilă  -      6,00 m

-         acostamente                  - 2x 0,75 m

-         benzi de încadrare        - 2x 0,25 m

 

Sistem rutier:

-    strat de uzură de 4 cm din beton asfaltic BA 16;

-         strat de binder cu criblură min 6 cm BAD25;

-         balast stabilizat 15 cm;

-         balast în fundaţie 30 cm;

 

Alte specificaţii:

-         şanţuri şi rigole din pământ şi beton pereat monolit;

-         podeţ tubular la km 3+900;

-         reabilitarea a 5 poduri situate pe traseul drumului;

-         amenajarea a 109 drumuri laterale pe o lungime de 10 m si 5,5 m laţime;

-         realizarea tuturor intrărilor în curţi, adiacente drumului.

 

II.  Defalcarea cheltuielilor totale

 

                                                                                          1 EUR = 3,6614 RON

Nr.

crt.

Specificaţie

Valoare

 

EURO

Procentaj din total

%

1.

SURSE DE FINANŢARE – Total valoare:

   din care:

 - Fonduri Phare

 - Fond Naţional

 - Contribuţie Locală

6.543.459,30

 

4.215.228,29

1.405.076,10

923.154,91

100

 

64,42

21,48

14,10

2.

Contribuţia financiară totală a aplicantului

      Din care:  Consiliul Judeţean Teleorman

 

a) Contribuţia financiară eligibilă a aplicantului

      Din care: Consiliul Judeţean Teleorman

 

b)Contribuţia financiară neeligibilă a aplicantului

      Din care: Consiliul Judeţean Teleorman            

923.154,91

775.819,38

 

694.643,59

583.778,47

 

228.511,32

192.040,91

100

(84,04)

 

100

(84,04)

 

100

(84,04)

 

 

          Nota:

-         Contribuţia PHARE, Fondul Naţional şi contribuţia eligibilă a aplicantului sunt scutite de TVA.

-         Procentele din paranteză sunt stabilite prin acordul de asociere nr. 622/1212/382/27.01.2005 şi reprezintă ponderea lungimii drumului din teritoriul administrativ în lungimea totală a drumului ce se reabilitează.

-         Valoarea totală eligibilă a aplicantului s-a determinat în conformitate cu Ghidul Utilizatorului pentru programul Phare 2004 – 2006 şi documentaţia aprobată atât la faza regională cât şi la faza naţională.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae DRAGNEA