BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind :  completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30

                 din 6 aprilie  2006  privind  Planul  Operaţional  Regional   al 

                 judeţului  Teleorman  pentru  perioada 2007-2013

  

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 2662 din 7 aprilie  2006, a vicepreşedintelui Eugen Ovidiu Vlad şi raportul de specialitate nr. 2661 din 7 aprilie 2006 al Direcţiilor Dezvoltare Locală şi Economică, Buget-Finanţe privind necesitatea completării  Planului Operaţional Regional 2007-2013 al judeţului Teleorman;

- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman;

- prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30 din 6 aprilie 2006;

-  prevederile pct. 4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1115/2004, privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare;

- prevederile art.104, alin. (1), litera c, din Legea administraţiei locale, nr.215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (1),  litera c,  din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean, modificat şi completat;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se  aprobă completarea  Hotărârii Consiliului Judeţean  Teleorman nr. 30

din 6 aprilie  2006  privind  Planul Operaţional Regional al judeţului  Teleorman  pentru  perioada 2007-2013, cu propunerile de proiecte prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman,  Eugen Ovidiu Vlad,  prin Direcţia Dezvoltare Locală şi Direcţia Economică, Buget – Finanţe va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

          Art. 3. Secretarul General al judeţului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

         Contrasemnează,

Secretar General al judetului

 

        jr. Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria,

Nr. 41 din 20 aprilie 2006

 

 

 

 

ANEXA

 la hotărârea nr. 41 din  20 aprilie 2006                                     

 

COMPLETARE  - PROPUNERI DE PROIECTE - P.O.R

                                                                                                    JUDEŢUL TELEORMAN

2007- 2013

 

Nr. crt.

Titlu proiect

Beneficiar

Domeniu/Masura

Obiective

Scop

Localizare

Valoare

proiect

(Euro)

Stadiu

 

 

Comuna Bogdana

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Bogdana

Consiliul Local al comunei Bogdana

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de  modernizare prin asfaltare a drumurilor satesti, cu conexiune la DN, santuri dalate, pe o lungime de 42 km

 

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna  Bogdana, judetul Teleorman

10.500.000

- idée de proiect

 

2.

Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Bogdana

Consiliul Local al comunei Bogdana

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 42 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- protectia zonelor verzi;

- crearea de locuri de munca.

Comuna

Bogdana, judetul Teleorman

1.500.000

- idée de proiect

 

3.

Reabilitarea dispensarului uman din sat Ulmeni si a celui din satul Urluiu,

comuna Bogdana

Consiliul Local al comunei Bogdana, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2./ 1.2.1

- Lucrari de renovare a unitatilor sanitare (Ulmeni si Urluiu)– refacere sarpanta si invelitoare, inlocuire tamplarie interior si exterior;

- refacere instalatie electrica;

- refacere pardoseli, zugraveli, vopsitorii;

-instalatie sanitara si canalizare, sistematizare verticala;

- dotarea cu echipamente medicale specializate;

- modernizarea unitatilor prin dotarea cu aparate de aer conditionat si mobilier specializat;

- reabilitare locuinta de serviciu pentru medicul din satul Ulmeni.

- eficientizarea activitatii in domeniul sanitar

Comuna Bogdana, satele Urluiu si Ulmeni, judetul Teleorman

350.000

- idée de proiect

 

4.

Reabilitarea Scolilor  Generale de 8 si 4 clase -  comuna Bogdana

Consiliul Local al comunei Bogdana, Inspectoratul Scolar Teleorman

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/ 1.3.3

- modernizarea scolii cu clasele I-VIII din satul Bogdana prin :

- refacere sarpanta si invelitoare, sistematizare verticala si amenajare de terenuri pentru activitati sportive;

- iluminat electric;

- modernizarea grupurilor sanitare;

- constructie centrala termica proprie pe gaze naturale;

- refacerea gardului de imprejmuire;

Scoala cu clasele I-IV din satul Ulmeni:

- modernizarea grupurilor sanitare;

- constructie centrala termica proprie pe gaze naturale;

- alimentare cu apa;

- iluminat electric;

- reparatie capitala a cladirii, reparatii acoperis, pardoseala, zugraveli, inlocuit tamplarie, refacerea gardului de imprejmuire;

- dotarea cu echipamente IT (25 calculatoare )si conectarea la Internet a scolilor.

- imbunatatirea infrastructurii si modernizarea cladirilor, imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului de invatamant.

Comuna Bogdana, satele Ulmeni si Bogdana, judetul Teleorman

300.000

- idée de proiect

 

5.

Construirea unui camin de batrani in satul Bogdana prin transformarea unei cladiri existente

Consiliul Local al comunei Bogdana

Prioritatea 1/masura 1.2/1.2.3

- amenajari interioare prin compartimentare, refacere acoperis, instalatie electrica, instalatie sanitara, grupuri sanitare, instalatie de canalizare;

- lucrari de tamplarie interioara si exterioara, pardoseli, zugraveli, vopsitorii.

-asigurarea asistentei sociale persoanelor varstnice, aflate in nevoie, identificate in comunitate.

Comuna Bogdana, satul Bogdana, judetul Teleorman

200.000

-idee de proiect

 

 

Comuna Calmatuiu de Sus

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Calmatuiu de Sus

Consiliul Local al comunei Calmatuiu de Sus

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de refacere prin pietruire si podete pe o  lungime de 7,55 km drumuri pentru atelaje si 15 km lucrari de modernizare a ulitelor comunale, cu conexiune la DJ);

 

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Calmatuiu de Sus, judetul Teleorman

3.200.000

- idée de proiect

 

7.

Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Calmatuiu de Sus

Consiliul Local al comunei Calmatuiu de Sus

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 31,10 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- protectia zonelor verzi;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Calmatuiu de Sus, judetul Teleorman

 1.200.000

 S.F.

 

 

Comuna Ciuperceni

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Ciuperceni

Consiliul Local al comunei Ciuperceni

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de  modernizare prin asfaltare a drumurilor satesti, cu conexiune la DN, santuri dalate, pe o lungime de 22,8 km

 

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna  Ciuperceni, judetul Teleorman

4.500.000

- idée de proiect

 

9.

Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Ciuperceni

Consiliul Local al comunei Ciuperceni

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 22 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- protectia zonelor verzi;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Ciuperceni, judetul Teleorman

800.000

 - idée de proiect

 

10.

Reabilitare sediu Primarie – comuna Ciuperceni

Consiliul Local al comunei Ciuperceni

Prioritatea 2/ masura 2.1

- reparatia capitala a cladirii.

- dotarea cu tehnica de calcul avansata.

- un sediu administrativ modern pentru  desfasurarea in conditii normale a activitatii din domeniul administratiei publice locale.

Comuna Ciuperceni, judetul Teleorman

30.000

- idée de proiect

 

11.

Reabilitare Dispensar Uman – comuna Ciuperceni

Consiliul Local al comunei  Ciuperceni, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

-  lucrari de renovare a cladirii Dispensarului Uman din localitatea Ciuperceni;

- dotarea cu echipamente medicale specializate si modernizarea utilitatilor.

- renovarea cladirii in care se desfasoara activitatea medicala la nivelul localitatii Ciuperceni.

Comuna Ciuperceni, judetul Teleorman

15.000

- idée de proiect

 

 

Comuna Cosmesti

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Cosmesti

Consiliul Local al comunei Cosmesti

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de modernizare prin asfaltare a ulitelor comunale, cu conexiune la DJ, pe o lungime totala de 28,8 km

 

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Cosmesti, judetul Teleorman

5.700.000

- idée de proiect

 

13.

Infiintare retele distributie gaze naturale in comuna Cosmesti

Consiliul Local al comunei Cosmesti

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 45 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- protectia zonelor verzi;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Cosmesti, judetul Teleorman

 1.620.000

- idée de proiect

 

14.

Reabilitare Dispensar Uman – comuna Cosmesti

Consiliul Local al comunei  Cosmesti, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

-  lucrari de renovare a cladirii Dispensarului Uman din localitatea Cosmesti;

- dotarea cu echipamente medicale specializate si modernizarea utilitatilor.

- desfasurarea in bune conditii a activitatii medicale la nivelul localitatii Cosmesti

Comuna Cosmesti, judetul Teleorman

150.000

- idée de proiect

 

15.

Reabilitarea Caminului Cultural din comuna Cosmesti

Consiliul Local al comunei Cosmesti

Prioritatea 4/masura 4.1.

- renovarea si modernizarea Caminului Cultural;

- constructie si dotare cu utilitati a grupurilor sanitare;

- reparatie acoperis, zugraveli interioare si exterioare;

- centrala termica, scena pentru spectacole etc.

- valorificarea potentialului uman prin activitatea socio-culturala;

- participarea cetatenilor la viata culturala a comunitatii

Comuna Cosmesti, judetul Teleorman

140.000

- idée de proiect

 

16.

Reabilitarea Scolilor  Generale Cosmesti si Ciuperceni -  comuna Cosmesti

Consiliul Local al comunei Cosmesti, Inspectoratul Scolar Teleorman

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/ 1.3.3

- modernizarea scolii generale   din satul Cosmesti  si a scolii generale din satul Ciuperceni prin : amenajare de terenuri pentru activitati sportive;

- iluminat electric;

- modernizarea grupurilor sanitare;

- constructie centrala termica proprie pe gaze naturale;

- refacerea gardului de imprejmuire;

- dotarea cu echipamente IT (10 calculatoare )si conectarea la Internet a scolilor.

- imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului de invatamant;

- minimum de cunostinte de operare cu calculatorul.

Comuna Cosmesti, satele Cosmesti si Ciuperceni, judetul Teleorman

200.000

- idée de proiect

 

17.

Reabilitare iluminat public in comuna Cosmesti

Consiliul Local al comunei Cosmesti

Prioritatea 4/masura 4.2/4.2.2.

- extindere retea publica de energie electrica;

- racordarea la reteaua publica de energie electrica a celor 32 de gospodarii neracordate;

- montarea de stalpi, cabluri electrice, contoare etc.

- confort sporit al cetatenilor din comuna

Comuna Buzescu, judetul Teleorman

100.000

idee de proiect

 

 

Comuna Cringu

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Cringu

Consiliul Local al comunei Cringu

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de modernizare prin asfaltare a ulitelor comunale din satele Cringu si Secara, cu conexiune la DN 52 pe o lungime totala de 101 km, santuri dalate, podete.

 

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Cringu , satele Cringu si Secara judetul Teleorman

20.200.000

- idée de proiect

 

19.

Reabilitare Dispensar Uman – comuna Cringu

Consiliul Local al comunei  Cringu, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

-  lucrari de renovare a cladirii Dispensarului Uman din localitatea Cringu;

- pardoseli, tamplarie interioara si exterioara;

- alimentare cu apa si canalizare;

- centrala termica proprie

- dotarea cu echipamente medicale specializate si modernizarea utilitatilor;

- desfasurarea in bune conditii a activitatii medicale la nivelul localitatii Cringu.

Comuna Cringu, judetul Teleorman

190.000

- idée de proiect

 

20.

Construirea unui ,, punct sanitar ” in satul Secara – comuna Cringu

Consiliul Local al comunei  Cringu, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

- construirea unui punct sanitar  in satul Secara;  

- dotarea cu echipamente medicale specializate;

- dotarea cu mobilier si utilitati clinice

 - imbunatatirea asistentei sanitare in mediul rural.

Comuna Cringu, satul Secara,

judetul Teleorman

140.000

- idée de proiect

 

21.

Construirea unei gradinite in satul Cringu, comuna Cringu

Consiliul Local al comunei Cringu, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura 1.3./1..3.1

- constructie imobil gradinita;

- echiparea salilor de clasa;

- amenajare teren de joaca.

- cresterea calitatii institutiilor de invatamant si a ratei de scolarizare a copiilor din comuna prin construirea si echiparea gradinitei.

Comuna Cringu, satul Cringu, judetul Teleorman

150.000

- idée de proiect

 

22.

Reabilitarea Scolii Generale din satul Secara,   comuna Cringu

Consiliul Local al comunei Cringu, Inspectoratul Scolar Teleorman

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/ 1.3.3

- modernizarea scolii generale din satul Secara;

- reparatii acoperis, inlocuit tamplarie;

- amenajare de terenu pentru activitati sportive;

- iluminat electric;

- modernizarea grupurilor sanitare;

- zugraveli interioare si exterioare, apa curenta si canalizare;

- constructie centrala termica proprie pe gaze naturale;

- refacerea gardului de imprejmuire;

- dotarea cu echipamente IT si conectarea la Internet a celor doua scoli din comuna .

- imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului de invatamant;

- minimum de cunostinte de operare cu calculatorul.

Comuna Cringu, satul Secara, judetul Teleorman

140.000

- idée de proiect

 

23.

Reabilitarea celor doua  Camine Culturale din comuna Cringu

Consiliul Local al comunei Cringu

Prioritatea 4/masura 4.1.

- renovarea si modernizarea Caminului Cultural din satul Cringu si a celui din satul Secara;

- constructie si dotare cu utilitati a grupurilor sanitare;

- reparatie acoperis, zugraveli interioare si exterioare, pardoseli;

- centrala termica, scena pentru spectacole, dotarea cu mobilier;

- canalizare.

- valorificarea potentialului uman prin activitatea socio-culturala;

- participarea cetatenilor la viata culturala a comunitatii

Comuna Cringu, satele Cringu si Secara, judetul Teleorman

300.000

- idée de proiect

 

 

Comuna Draganesti de Vede

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Draganesti de Vede

Consiliul Local al comunei Draganesti de Vede

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de modernizare prin asfaltare a ulitelor comunale, cu conexiune la DJ si a celor pentru atelaje, pe o lungime totala de 18,4 km

 

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Draganesti de Vede, judetul Teleorman

3.680.000

- idée de proiect

 

25.

Infiintare retele distributie gaze naturale in comuna Draganesti de Vede

Consiliul Local al comunei Draganesti de Vede

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 16,4 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Draganesti de Vede, judetul Teleorman

1.312.000

 - idée de proiect

 

 

Comuna Galateni

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Reabilitarea drumurilor locale cu acces la drumurile judetene DJ506 si DJ 601C - comuna Galateni

Consiliul Local al comunei Galateni

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de modernizare prin asfaltare a ulitelor comunale, cu conexiune la DJ 506 si DJ601C, din satele Galateni, Biscoveni si Gradisteanca, pe o lungime totala de 5 km;

- podete si santuri dalate;

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Galateni, judetul Teleorman

19.000.000

- idée de proiect

 

27.

Reabilitarea Dispensarului Uman  din satul Biscoveni -  comuna Galateni

Consiliul Local al comunei  Galateni, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

-  lucrari de renovare a cladirii Dispensarului Uman din localitatea Biscoveni;

- inlocuire acoperis, tencuieli interioare si exterioare, inlocuire tamplarie interioara si exterioara, pardoseli;

- dotarea cu echipamente medicale specializate si dotarea cu mobilier si utilitati clinice (mobilier tip);

- alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, energie termica;

 

- desfasurarea in bune conditii a activitatii medicale la nivelul localitatii Biscoveni

Comuna Galateni, satul Biscoveni,

judetul Teleorman

75.000

- idée de proiect

 

28.

Infiintare ,, punct sanitar” in satul Galateni -  comuna Galateni

Consiliul Local al comunei  Galateni, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

-  construirea unei cladiri

 ,, punct sanitar” in satul Galateni;

- dotarea cu echipamente medicale specializate si dotarea cu mobilier si utilitati clinice (mobilier tip);

- alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, energie termica;

 

- imbunatatirea asistentei sociale la nivelul localitatii Galateni.

Comuna Galateni,

judetul Teleorman

105.000

- idée de proiect

 

29.

Reabilitarea Scolilor Generale Nr.1 si Nr.2 din satul Galateni si a Scolii Generale din satul Biscoveni - comuna Galateni

Consiliul Local al comunei Galateni, Inspectoratul Scolar Teleorman

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/ 1.3.3

- modernizarea scolilor generale din comuna  prin :

- reparare sarpanta si invelitoare, tavane, tencuieli si zugraveli interioare si exterioare, pardoseli, tamplarie interioara si exterioara;

- amenajare de terenuri pentru activitati sportive;

- instalatie electrica;

- modernizarea grupurilor sanitare;

- constructie centrala termica proprie pe gaze naturale;

- dotarea cu echipamente IT si conectarea la Internet a scolilor;

- instalatie apa curenta;

- dotarea cu mobilier pentru salile de clasa, dotarea cu carti a bibliotecilor;

- dotarea cu un mijloc de transport pentru copiii din localitatile comunei la scoala de resedinta (microbuz scolar)

- imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului de invatamant;

- minimum de cunostinte de operare cu calculatorul;

- asigurarea conditiilor optime de transport pentru elevi la scoala.

Comuna Galateni, satele Biscoveni si Galateni, judetul Teleorman

360.000

- idée de proiect

 

30.

Construire sediu Gradinita in satul Galateni - comuna Galateni

Consiliul Local al comunei Galateni, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura

1.3/1..3.1

 

- construirea unui sediu nou de gradinita in  care sa se desfasoare activitatea educationala pentru copiii prescolari;

- realizarea imprejmuirii;

- dotarea cu mobilier si utilitati a cladirii.

- modernizarea si cresterea calitatii invatamantului  prescolar;

- asigurarea desfasurarii procesului de educare a prescolarilor in conditii normale.

Comuna Galateni, satul Galateni, Judetul Teleorman

400.000

- idee de proiect

 

 

Comuna Islaz

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Islaz

Consiliul Local al comunei Islaz

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de modernizare prin asfaltare a ulitelor comunale, cu conexiune la DJ si DN, pe

o lungime totala de 55 km

 

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Islaz, judetul Teleorman

11.000.000

- idée de proiect

 

32.

Infiintare retele distributie gaze naturale in comuna Islaz

Consiliul Local al comunei Islaz

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 55 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Islaz, judetul Teleorman

2.000.000

 - idée de proiect

 

33.

Reabilitarea Scolilor Generale Nr.1 si Nr.2 din satul Islaz si a Scolii Generale din satul Moldoveni,  comuna Islaz

Consiliul Local al comunei Islaz, Inspectoratul Scolar Teleorman

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/ 1.3.3

- modernizarea scolilor generale  nr.1 si nr.2 din satul Islaz si a scolii din Moldoveni: 

- consolidarea cladirilor;

- reparatii acoperis;

- amenajare de terenuri pentru activitati sportive;

- iluminat electric;

- modernizarea grupurilor 

sanitare;

- constructie centrala termica proprie pe gaze naturale;

- refacerea gardului de imprejmuire;

- dotarea cu echipamente IT si conectarea la Internet a scolilor.

- imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului de invatamant;

- minimum de cunostinte de operare cu calculatorul.

Comuna Islaz, judetul Teleorman

250.000

- idée de proiect

 

34.

Reabilitarea celor doua  Camine Culturale din comuna Islaz

Consiliul Local al comunei Islaz

Prioritatea 4/masura 4.1.

- renovarea si modernizarea Caminului Cultural din satul Moldoveni si a celui din satul Islaz;

- constructie si dotare cu utilitati a grupurilor sanitare;

- reparatie acoperis, zugraveli interioare si exterioare;

- centrala termica, scena pentru spectacole, dotarea cu mobilier, subzidire, tencuieli etc.

- valorificarea potentialului uman prin activitatea socio-culturala;

- participarea cetatenilor la viata culturala a comunitatii

Comuna Islaz, judetul Teleorman

100.000

- idée de proiect

 

35.

Refacere pod la trecerea in punctul ,, GERAI”, comuna Islaz

Consiliul Local al comunei Islaz

Prioritatea

1/ masura 1.1./1.1.1

- lucrari de refacere a podului din beton cu lungimea de  20 m si latimea de 6 m si extinderea acestuia;

- parapeti metalici.

- asigura accesul atat a locuitorilor comunei  cat si a animalelor la pasunea din comuna, fondul forestier si piscicultura.

Comuna Islaz, judetul Teleorman

150.000

- idée de proiect

 

 

Comuna Lisa

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Reabilitarea drumurilor satesti din  comuna Lisa

Consiliul Local al comunei Lisa

Prioritatea 1/ masura 1.1/ 1.1.1

- reabilitarea drumurilor din comuna prin lucrari de asfaltare, desfundarea, repararea sau construirea de podete, pe o lungime totala de 22 km;  cu conexiune la DN;

- dalare santuri.

- asigurarea unor conditii normale de transport;

- dezvoltarea relatiilor de cooperare cu localitatile invecinate;

 

Comuna Lisa, judetul Teleorman

4.300.000

 - idée de proiect

 

37.

Infiintare retele de canalizare si statii de epurare pentru satele Lisa si Vinatori , comuna Lisa

Consiliul Local al comunei Lisa

Prioritatea 4/ masura 4.2/ 4.2.2

- eliminarea gradului de poluare a solului si a panzei freatice;

 - realizarea de statii de epurare;

- infiintare retele de canalizare pe o lungime de 22 km

- racordarea principalelor institutii publice la reteaua de canalizare ;

- imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

- protectia mediului prin eliminarea metodelor empirice de evacuare a apelor uzate de la utilizatorii casnici;

- realizarea unui sistem centralizat complet de canalizare

Comuna Lisa, satele Lisa si Vinatori,

Judetul Teleorman

1.250.000

-idee de proiect

 

38.

Infiintare retele distributie gaze naturale in comuna Lisa

Consiliul Local al comunei Lisa

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 22 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Lisa, judetul Teleorman

800.000

 - idée de proiect

 

39.

Reabilitarea Caminelor Culturale din satele Lisa si Vanatori, comuna Lisa

Consiliul Local al comunei Lisa

Prioritatea 4/masura 4.1.

- consolidarea, renovarea si modernizarea Caminelor Culturale din cele doua sate ale comunei, S= 300 mp;

- inlocuire tamplarie;

- constructie si dotare cu utilitati a grupurilor sanitare;

- reparatie acoperis, zugraveli interioare si exterioare;

- centrala termica, scena pentru spectacole etc.

- valorificarea potentialului uman prin activitatea socio-culturala;

- participarea cetatenilor la viata culturala a comunitatii

Comuna Lisa, satele Lisa si Vanatori judetul Teleorman

150.000

- idée de proiect

 

40.

Reabilitarea Scolilor Generale din satele Lisa si Vinatori,   comuna Lisa

Consiliul Local al comunei Lisa, Inspectoratul Scolar Teleorman

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/ 1.3.3

- modernizarea scolii generale din satul Lisa si a scolii generale din satul Vinatori;   

- consolidarea cladirilor;

- reparatii acoperis;

- amenajare de terenuri pentru activitati sportive;

- iluminat electric;

- modernizarea grupurilor sanitare;

- constructie centrala termica proprie pe gaze naturale;

- refacerea gardului de imprejmuire;

- dotarea cu echipamente IT si conectarea la Internet a scolilor.

- imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului de invatamant;

- cunostinte de operare cu calculatorul.

Comuna Lisa, satele Lisa si Vinatori, judetul Teleorman

300.000

- idée de proiect

 

 

Comuna Nenciulesti

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Nenciulesti

Consiliul Local al comunei Nenciulesti

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de modernizare prin asfaltare a ulitelor comunale, cu conexiune la DJ si DN , pe o lungime totala de 25 km;

- amenajare trotuare, amenajare borduri, santuri si acostamente.

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Nenciulesti, judetul Teleorman

5.000.000

- idée de proiect

 

42

Infiintare retele distributie gaze naturale in comuna Nenciulesti

Consiliul Local al comunei Nenciulesti

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 25 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Nenciulesti, judetul Teleorman

900.000

 - idée de proiect

 

43.

Reabilitare si reamenajare camin cultural din  comuna Nenciulesti

Consiliul Local al comunei Nenciulesti

Prioritatea 4/masura 4.1.

- reabilitarea infrastructurii;

- compartimentari noi;

- inlocuire tamplarie;

- constructie si dotare cu utilitati a grupurilor sanitare;

- reparatie acoperis, zugraveli interioare si exterioare;

- centrala termica, echipare si refacere scena pentru spectacole etc.

- valorificarea potentialului uman prin activitatea socio-culturala;

- participarea cetatenilor la viata culturala a comunitatii

Comuna Nenciulesti,

judetul Teleorman

50.000

- idée de proiect

 

44.

Infiintare statii  autobuze in comuna Nenciulesti

Consiliul Local al comunei Nenciulesti

Prioritatea 4/masura 4.2.1.

- construirea a 5 statii de autobuz in satele Nenciulesti si Paru -Rotund;

- achizitionarea unor sisteme de control.

- dezvoltarea unei retele eficiente de transport public local, pentru imbunatatirea mobilitatii populatiei din comuna.

Comuna Nenciulesti,

judetul Teleorman

10.000

- idée de proiect

 

45.

Reabilitare Dispensar Uman – comuna Nenciulesti

Consiliul Local al comunei  Nenciulesti, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

-  lucrari de renovare a cladirii Dispensarului Uman din localitatea Nenciulesti;

- extindere infrastructura;

- dotarea cu echipamente medicale specializate si modernizarea utilitatilor;

- zugraveli interioare si exterioare, inclusiv tencuieli.

- desfasurarea in bune conditii a activitatii medicale la nivelul localitatii Nenciulesti

Comuna Nenciulesti, judetul Teleorman

30.000

- idée de proiect

 

46.

Reabilitarea Scolilor Generale din satele Nenciulesti si Paru - Rotund, comuna Nenciulesti

Consiliul Local al comunei Nenciulesti, Inspectoratul Scolar Teleorman

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/ 1.3.3

- modernizarea scolii generale din satul Nenciulesti si a scolii generale din satul

Paru-Rotund;   

- reabilitarea tamplariei, a pardoselilor, zugraveli interioare si exterioare si a tencuielilor;

- reparatii acoperis;

- amenajare de terenuri pentru activitati sportive;

- iluminat electric;

- modernizarea grupurilor sanitare;

- constructie centrala termica proprie pe gaze naturale;

- refacerea gardului de imprejmuire;

- dotarea cu echipamente IT si conectarea la Internet a scolilor;

echiparea salilor de clasa si a fondului bibliotecii;

- construire sala de sport.

- imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului de invatamant;

- cunostinte de operare cu calculatorul.

Comuna Nenciulesti, satele Nenciulesti si Paru-Rotund, judetul Teleorman

150.000

- idée de proiect

 

 

Comuna Poroschia

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Poroschia

Consiliul Local al comunei Poroschia

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de modernizare prin asfaltare a ulitelor comunale din satele Poroschia si  Calomfiresti  cu conexiune la  DN, pe o lungime totala de 79 km, inclusiv santuri dalate, podete tubulare.

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Poroschia, judetul Teleorman

15.800.000

- idée de proiect

 

48.

Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Poroschia

Consiliul Local al comunei Poroschia

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 80 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Poroschia, judetul Teleorman

3.200.000

 - idée de proiect

 

49.

Reabilitarea Scolilor Generale si a Gradinitelor din comuna  Poroschia

Consiliul Local al comunei Poroschia, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura

1.3/1..3.1/

1.3.3.

- reabilitarea scolii generale si a gradinitei din satul  Poroschia  si a scolii generale  si gradinitei din satul Calomfiresti prin:

- inlocuit instalatie electrica;

- inlocuit tamplarie interioara si exterioara, pardoseli;

- dotarea laboratoarelor de informatica;

- reabilitarea si dotarea cu echipamente sportive a salilor de sport;

- reabilitarea grupurilor sanitare;

- echiparea si dotarea salilor de clasa cu echipamente educationale si mobilier;

- dotarea cu carti a bibliotecilor scolare;

- retele proprii de alimentare cu apa si canalizare;

- dotarea cu echipamente IT a scolii din Poroschia.

- conditii adecvate de studiu pentru elevi;

- modernizarea si cresterea calitatii invatamantului scolar primar, gimnazial si prescolar.

Comuna Poroschia, satele Poroschia si Calomfiresti,

Judetul TTeleorman

150.000

- idee de proiect

 

50.

Reabilitare Dispensar Uman in satul Calomfiresti, comuna Poroschia

Consiliul Local al comunei Poroschia  , Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

-  lucrari de renovare a cladirii Dispensarului Uman din satul Calomfiresti;

- dotarea cu mobilier si  echipamente medicale specializate si modernizarea utilitatilor;

- zugraveli interioare si exterioare, inclusiv tencuieli;

- refacere grupuri sanitare;

- refacere sarpanta si invelitoare;

- inlocuit tamplarie interioara si exterioara, pardoseli;

- sistematizare verticala.

- desfasurarea in bune conditii a activitatii medicale la nivelul localitatii Poroschia

Comuna Poroschia, satul Calomfiresti judetul Teleorman

110.000

- idée de proiect

 

51.

Construire cantina sociala pentru batrani si persoane defavorizate in comuna Poroschia

Consiliul Local al comunei Poroschia, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, alte institutii de stat sau ONG

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.3

- construirea unei cantine sociale de care sa beneficieze batranii si persoanele defavorizate din comuna

- ajutorarea persoanelor varstnice si defavorizate din comuna.

Comuna Poroschia,  judetul Teleorman

100.000

- idée de proiect

 

 

Comuna Putineiu

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

Reabilitarea Centrului de Permanenta  din comuna Putineiu

Consiliul Local al comunei  Putineiu, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

-  lucrari de renovare a cladirii  Centrului de Permanenta din localitatea Putineiu;

- dotarea cu echipamente medicale specializate si modernizarea utilitatilor (mobilier, utilitati clinice, aer conditionat);

- zugraveli interioare si exterioare, inclusiv tencuieli;

- imprejmuire gard, refacere sarpanta si invelitoare;

- inlocuire tamplarie interioara si exterioara, refacere pardoseli;

- alimentare cu apa si canalizare, centrala termica;

- reabilitarea punctului sanitar din satul Baduleasa.

- asigurarea conditiilor necesare de acordare a asistentei medicale de urgenta a locuitorilor localitatii Putineiu,

  - ridicarea starii de sanatate a locuitorilor comunei;

 

Comuna Putineiu, judetul Teleorman

158.000

- idée de proiect

 

53.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Putineiu

Consiliul Local al comunei Putineiu

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de modernizare prin asfaltare a ulitelor comunale din satele Putineiu, Carlomanu si Baduleasa, cu conexiune la DJ si DN, pe o lungime totala de 118 km, inclusiv santuri dalate, podete.

 

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Putineiu, judetul Teleorman

23.600.000

- idée de proiect

 

54.

Infiintare retele distributie gaze naturale in comuna Putineiu

Consiliul Local al comunei Putineiu

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 118 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Putineiu, judetul Teleorman

4.200.000

 - idée de proiect

 

55.

Reabilitarea Scolilor Generale din comuna  Putineiu

Consiliul Local al comunei Putineiu, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura

1.3/1..3.1/

1.3.3.

- reabilitarea scolilor : nr.1 si nr. 2 din satul Putineiu, scoala din Carlomanu si scoala din Baduleasa;

- inlocuire acoperis, tencuieli interioare si exterioare, zugraveli;

- inlocuit instalatie electrica;

- dotarea cu 3 centrale termice;

- dotarea laboratoarelor de informatica;

- reabilitarea si dotarea cu echipamente sportive a celor 4 salii de sport;

- reabilitarea grupurilor sanitare;

- echiparea si dotarea salilor de clasa cu echipamente educationale;

- dotarea cu carti a bibliotecii scolare;

- retele proprii de alimentare cu apa;

- dotare cu calculatoare;

- dotarea cu mobilier si material didactic necesar;

- dotare cu un mijloc de transport scolar.

- imbunatatirea infrastructurii de baza si a dotarii scolilor din localitatile rurale;

- conditii adecvate de studiu pentru elevi;

- modernizarea si cresterea calitatii invatamantului scolar.

Comuna Putineiu, satele: Putineiu, Carlomanu si Baduleasa,Judetul Teleorman

1.238.000

- idee de proiect

 

56.

Reabilitarea caminului cultural din comuna Putineiu

Consiliul Local al comunei Putineiu

Prioritatea 4/masura 4.1.

- renovarea si modernizarea caminului cultural din comuna;

- constructie si dotare cu utilitati a grupurilor sanitare;

- inlocuire instalatie electrica;

- inlocuire acoperis, zugraveli interioare si exterioare;

- inlocuit tamplarie din lemn cu PVC;

- centrala termica, scena pentru spectacole, dotari, mobilier, canalizare etc.

- valorificarea potentialului uman prin activitatea socio-culturala;

- participarea cetatenilor la viata culturala a comunitatii

Comuna Putineiu, judetul Teleorman

150.000

- idée de proiect

 

 

Comuna Scrioastea

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Scrioastea

Consiliul Local al comunei Scrioastea

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de modernizare prin asfaltare a ulitelor comunale, cu conexiune la  DN 65A, pe o lungime totala de 49 km, inclusiv santuri dalate si refacerea podetelor.

 

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Scrioastea, judetul Teleorman

9.800.000

- idée de proiect

 

58.

Construire pod peste raul Vedea, comuna Scrioastea

Consiliul Local al comunei Scrioastea

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- construirea unui pod  din beton armat peste raul Vedea la Scrioastea, care sa asigure accesul populatiei din comuna catre zonele agricole in suprafata de 3000 ha;

Caracteristicile podului :

L = 100 m, l = 7,80 m,

 nr. deschideri =3

 

- facilitarea accesului populatiei din comuna catre zonele agricole.

Comuna Scrioastea, judetul Teleorman

3.000.000

- idée de proiect

 

59.

Infiintare retele distributie gaze naturale in comuna Scrioastea

Consiliul Local al comunei Scrioastea

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 55 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Scrioastea, judetul Teleorman

2.000.000

 - idée de proiect

 

60.

Reabilitarea Scolilor Generale si a Gradinitelor din comuna  Scrioastea

Consiliul Local al comunei Scrioastea, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura

1.3/1..3.1/

1.3.3.

- reabilitarea cladirilor scolilor generale si a gradinitelor din satele: Scrioastea, Cucuieti si Brebina;

- inlocuire acoperis, tencuieli interioare si exterioare, zugraveli;

- inlocuit instalatie electrica;

- dotarea cu 3 centrale termice;

- dotarea laboratoarelor de informatica;

- reabilitarea si dotarea cu echipamente sportive a celor 3 salii de sport;

- reabilitarea grupurilor sanitare;

- echiparea si dotarea salilor de clasa cu echipamente educationale;

- dotarea cu carti a bibliotecii scolare;

- retele proprii de alimentare cu apa;

- dotarea cu mobilier si material didactic necesar pentru gradinite.

- imbunatatirea infrastructurii de baza si a dotarii scolilor din localitatile rurale;

- conditii adecvate de studiu pentru elevi;

- modernizarea si cresterea calitatii invatamantului scolar si prescolar.

Comuna Scrioastea,satele Scrioastea, Cucuieti si Brebina, Judetul Teleorman

150.000

- idee de proiect

 

61.

Reabilitarea celor doua camine culturale din comuna Scrioastea

Consiliul Local al comunei Scrioastea

Prioritatea 4/masura 4.1.

- consolidarea si modernizarea caminului cultural din satul Scrioastea si a celui din satul Cucuieti;

- constructie si dotare cu utilitati a grupurilor sanitare;

- inlocuire instalatie electrica;

- inlocuire acoperis, zugraveli interioare si exterioare;

- inlocuit tamplarie din lemn cu PVC;

- centrala termica, scena pentru spectacole etc.

- valorificarea potentialului uman prin activitatea socio-culturala;

- participarea cetatenilor la viata culturala a comunitatii

Comuna Scrioastea,satele Scrioastea si Cucuieti, judetul Teleorman

300.000

- idée de proiect

 

62.

Reabilitare iluminat public in comuna Scrioastea

Consiliul Local al comunei Scrioastea

Prioritatea 4/masura 4.2/4.2.2.

- inlocuire instalatie electrica stradala in satele : Scrioastea, Brebina si Cucuieti ( pe o lungime de 75 km);

- montarea de stalpi, cabluri electrice, contori electrici etc.

- confort sporit al cetatenilor din comuna

Comuna Scrioastea, judetul Teleorman

50.000

idee de proiect

 

63.

Reabilitare sediu Primarie – comuna Scrioastea

Consiliul Local al comunei Scrioastea

Prioritatea 2/ masura 2.1

- refacere acoperis – tip sarpanta;

-tencuieli interioare si exterioare si zugraveli;

- incalzire centrala;

- dotarea cu mobilier,

-inlocuire instalatie electrica, refacere grupuri sanitare;

- dotarea  cu tehnica de calcul avansata;

- un sediu administrativ modern pentru  desfasurarea in conditii normale a activitatii din domeniul administratiei publice locale.

Comuna Scrioastea, judetul Teleorman

60.000

- idée de proiect

 

 

Comuna Silistea

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Silistea

Consiliul Local al comunei Silistea

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de modernizare prin asfaltare a ulitelor comunale, cu conexiune la  DJ 503 si DJ 701 pe o lungime totala de 38 km, inclusiv santuri dalate si refacerea a 2 podete.

 

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Silistea, judetul Teleorman

7.600.000

- idée de proiect

 

65.

Refacerea a doua poduri, comuna Silistea

Consiliul Local al comunei Silistea

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- reabilitarea podului de trecere in punctul ,,CIMITIR”, ce asigura trecerea cetatenilor din sat spre cimitir si spre terenurile agricole din extravilan, in satul Silistea, prin lucrari de refacere din beton armat cu lungimea de 30 m si latimea de 6 m;

- lucrari de refacere a podului din beton armat, cu lungimea de 15 m si latimea de 6 m, a podului de trecere in punctul

 ,, C.A.P”, ce asigura trecerea cetatenilor din sat spre terenurile arabile si vii, din extravilan, in satul Butesti.

 

 

 

- accesul cetatenilor catre zonele economice;

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Silistea, judetul Teleorman

260.000

- idée de proiect

 

66.

Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Silistea

Consiliul Local al comunei Silistea

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 50 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Silistea, judetul Teleorman

1.800.000

 - idée de proiect

 

67.

Reabilitarea Scolilor din  comuna Silistea

Consiliul Local al comunei Silistea, Inspectoratul Scolar Teleorman

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/ 1.3.3

- lucrari de reparatii interioare si exterioare, inlocuire usi si ferestre la scolile din satele Butesti, Silistea si Silistea Mica;

- reparatii acoperis;

- amenajare de terenuri pentru activitati sportive;

- iluminat electric;

- modernizarea grupurilor sanitare la fiecare scoala;

- constructie centrala termica proprie pe gaze naturale la fiecare scoala;

- alimentarea cu apa potabila (forarea unui put propriu);

- dotarea cu echipamente IT si conectarea la Internet a scolilor.

- imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului de invatamant;

- modernizarea si cresterea calitatii invatamantului;

 

Comuna Silistea, judetul Teleorman

50.000

- idée de proiect

 

68.

Reabilitare iluminat public in comuna Silistea

Consiliul Local al comunei Silistea

Prioritatea 4/masura 4.2/4.2.2.

-reabilitare retea publica de energie electrica in satele Silistea, Silistea Mica si Butesti

- achizitionat si montat 400 lampi, 15 tablouri automatizate cu fotocelula zi si noapte.

- confort sporit al cetatenilor din comuna.

Comuna Silistea, judetul Teleorman

25.000

idee de proiect

 

 

Comuna Slobozia Mandra

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

Extindere retele de alimentare cu apa in comuna Slobozia Mandra

Consiliul Local al comunei Slobozia Mandra

 Prioritatea 4/ masura 4.2/ 4.2.2

- extinderea retelei de alimentare cu apa existenta pe o lungime de 4 km.

 

 

- cresterea starii de sanatate a populatiei din zona;

- cresterea potentialului economic al zonei ;

- cresterea nivelului de trai al populatiei;

- asigurarea unei surse de apa potabila la capacitate a populatiei din mediul rural

 

Comuna Slobozia Mandra, judetul Teleorman

150.000

-idee de proiect

 

70.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Slobozia Mandra

Consiliul Local al comunei Slobozia Mandra

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de modernizare prin asfaltare a ulitelor comunale, cu conexiune la DJ  pe o lungime totala de 18 km, inclusiv santuri dalate, podete.

 

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Slobozia Mandra, judetul Teleorman

3.600.000

- idée de proiect

 

71.

Reabilitarea unui drum de interes comunal in comuna Slobozia Mandra

Consiliul Local al comunei Slobozia Mandra

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de modernizare prin asfaltare a drumului de interes comunal, ce asigura legatura intre judete, pe o lungime totala de 3,420 km ,inclusiv santuri dalate pe ambele parti ale drumului, podete, realizarea acostamentelor

(latimea drumului este de 12,0 m).

- facilitarea accesului intre comuna Slobozia Mandra, judetul Teleorman si comuna Rusanesti, judetul Olt; Totodata se realizeaza o legatura intre reteaua de drumuri din cele doua judete invecinate respectiv Teleorman si Olt;

- realizarea proiectului ar crea premisele unei dezvoltari din punct de vedere economic si social a comunitatilor  locale.

Comuna Slobozia Mandra, judetul Teleorman

800.000

- idée de proiect

 

72.

Modernizare drumuri de acces in zona terenurilor agricole din terasa (rusti), comuna Slobozia Mandra

Consiliul Local al comunei Slobozia Mandra

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- modernizare cale rutiera;

- consolidare maluri, captare ape pluviale din zona inalta prin santuri dalate, pe o lungime de 6,0 km

- asigurarea in conditii de siguranta a accesului la terenurile agricole din terasa.

Comuna Slobozia Mandra, judetul Teleorman

1.200.000

- idée de proiect

 

73.

Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Slobozia Mandra

Consiliul Local al comunei Slobozia Mandra

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 18 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- protectia zonelor verzi;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Slobozia Mandra, judetul Teleorman

650.000

 - idée de proiect

 

74.

Reabilitarea Centrului de Permanenta Sanitara din comuna Slobozia Mandra

Consiliul Local al comunei  Slobozia Mandra, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

-  lucrari de renovare a cladirii  Centrului de Permanenta din localitatea Slobozia Mandra;

- consolidarea constructiei;

- dotarea cu echipamente medicale specializate si modernizarea utilitatilor;

- zugraveli interioare si exterioare, inclusiv tencuieli;

- inlocuit tamplarie interioara si exterioara.

- asigurarea conditiilor necesare de acordare a asistentei medicale de urgenta a locuitorilor localitatii Slobozia Mandra, avand in vedere distanta de 25 km fata de cea mai apropiata unitate medicala care asigura permanenta;

- ridicarea starii de sanatate a locuitorilor comunei;

 

Comuna Slobozia Mandra, judetul Teleorman

400.000

- idée de proiect

 

75.

Construire sediu Gradinita in comuna Slobozia Mandra

Consiliul Local al comunei Scrioastea, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura

1.3/1..3.1

 

- construirea unui sediu in suprafata de 400 mp, in care sa se desfasoare activitatea educationala in conditii bune, deoarece in prezent activitatea gradinitei se desfasoara in Caminul Cultural Slobozia Mandra;

- realizarea imprejmuirii;

- dotarea cu mobilier.

- modernizarea si cresterea calitatii invatamantului  prescolar;

- asigurarea desfasurarii procesului de educare a prescolarilor in conditii normale.

Comuna Slobozia Mandra, Judetul Teleorman

200.000

- idee de proiect

 

76.

Reabilitarea Scolii  Generale de 8 clase si a Scolii de Arte si meserii - comuna Slobozia Mandra

 

Consiliul Local al comunei Slobozia Mandra, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/ 1.3.3

- lucrari de consolidare a cladirilor, inlocuire acoperis, zugraveli, reparatii interioare si exterioare, inlocuit tamplarie, pardoseli;

- modernizarea grupurilor sanitare;

- centrala termica  pe gaze naturale;

- alimentare cu apa;

- iluminat electric;

- dotarea  cu mobilier si  echipamente IT  (20 calculatoare) si conectarea la Internet.

- imbunatatirea infrastructurii si modernizarea cladirilor, imbunatatirea conditiilor de desfasurare a actului de invatamant;

- imbunatatirea accesului la informatie la nivelul comunitatii locale;

- folosirea aplicatiilor innovative si tehnologice.

Comuna Slobozia Mandra, judetul Teleorman

500.000

- idée de proiect

 

77.

Reabilitare Dispensar Uman – comuna Slobozia Mandra

Consiliul Local al comunei  Slobozia Mandra, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

-  lucrari de consolidare a cladirii Dispensarului Uman din localitatea Slobozia Mandra;

- dotarea cu mobilier si  echipamente medicale specializate si modernizarea utilitatilor;

- zugraveli interioare si exterioare, inclusiv tencuieli;

- refacere grupuri sanitare;

- refacere sarpanta si invelitoare;

- inlocuit tamplarie si pardoseala.

- desfasurarea in bune conditii a activitatii medicale la nivelul localitatii Slobozia Mandra

Comuna Slobozia Mandra, judetul Teleorman

350.000

- idée de proiect

 

78.

Reabilitarea Bisericii

,, SF. Nicolae”, comuna Slobozia Mandra

Consiliul Local al comunei Slobozia Mandra, Episcopia Teleorman

Prioritatea 3/ masura 3.1

- consolidare cladire;

refaceri picturi bisericesti;

- restaurare icoane bisericesti

- conservarea picturilor murale bisericesti interioare si exterioare.

Comuna Slobozia Mandra, Judetul Teleorman

150.000

- idée de proiect

 

79.

Amenajarea Parcului din comuna Slobozia Mandra

Consiliul Local al comunei Slobozia Mandra

Prioritatea 3/ masura 3.1

- construire alei pietonale;

- construire fantana arteziana;

- reabilitare monument

,, General Bunoaica Ion”;

- iluminat public parc.

- punerea in valoare a cadrului natural;

- atragerea zonei in circuitul turistic.

Comuna Slobozia Mandra, Judetul Teleorman

40.000

- idée de proiect

 

80.

Reabilitare iluminat public in comuna Slobozia Mandra

Consiliul Local al comunei Slobozia Mandra

Prioritatea 4/masura 4.2/4.2.2.

-reabilitare retea publica de energie electrica in comuna;

- achizitionat si montat 250 lampi, 8 tablouri automatizate cu fotocelula zi si noapte.

- confort sporit al cetatenilor din comuna.

Comuna Slobozia Mandra, judetul Teleorman

50.000

- idee de proiect

 

81.

Reabilitare Camin Cultural, comuna Slobozia Mandra

Consiliul Local al comunei Slobozia Mandra

Prioritatea 4/masura 4.1.

- consolidarea, renovarea si modernizarea Caminului Cultural din comuna ;

- inlocuire tamplarie, pardoseala;

- constructie si dotare cu utilitati a grupurilor sanitare;

- reparatie acoperis, zugraveli interioare si exterioare;

-.dotarea cu mobilier adecvat;

- alimentare cu apa.

- valorificarea potentialului uman prin activitatea socio-culturala;

- participarea cetatenilor la viata culturala a comunitatii

Comuna Slobozia Mandra,

judetul Teleorman

400.000

- idée de proiect

 

82.

Construirea unui camin de batrani in comuna  Slobozia Mandra

Consiliul Local al comunei Slobozia Mandra

Prioritatea 1/masura 1.2/1.2.3

- realizarea unei cladiri in suprafata de 600 mp;

- instalatie electrica, instalatie sanitara, grupuri sanitare, instalatie de canalizare;

- lucrari de tamplarie interioara si exterioara, pardoseli, zugraveli, vopsitorii;

- realizare imprejmuire;

- dotarea cu mobilier si echipamente necesare.

-asigurarea asistentei sociale persoanelor varstnice, aflate in nevoie, identificate in comunitate;

- asigurarea unui trai decent pentru persoanele varstnice singure.

Comuna Slobozia Mandra , judetul Teleorman

500.000

-idee de proiect

 

83.

Reabilitare Helesteu in comuna Slobozia Mandra

Consiliul Local al comunei Slobozia Mandra

Prioritatea 3/masura 3.1.

- realizare baraj;

- consolidare maluri;

- plantarea cu vegetatie forestiera a zonei adiacente.

- pescuit sportiv si recreativ

Comuna Slobozia Mandra,

judetul Teleorman

300.000

- idée de proiect

 

84.

Construirea a 4 poduri peste raul Sîi, comuna Slobozia Mandra

Consiliul Local al comunei Slobozia Mandra

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- construirea a  4  poduri  din beton armat peste raul Sii la Slobozia Mandra, care sa asigure accesul populatiei din comuna catre zonele agricole, fiecare avand  L= 30 m si

l= 6 m.

- facilitarea accesului populatiei din zona catre zonele agricole.

Comuna Slobozia Mandra, judetul Teleorman

1.000.000

- idée de proiect

 

 

Comuna Tiganesti

 

 

 

 

 

 

 

 

85.

Reabilitare drumuri satesti care faciliteaza accesul catre DN51

Consiliul Local al comunei Tiganesti

Prioritatea 1/masura 1.1./1.1.1.

Modernizarea prin asfaltare a drumurilor din interiorul comunei pe o lungime de 25 km

- imbunatatirea circulatiei pentru autovehicule cu tractiune mecanica si animala pe drumurile comunale

Comuna Tiganesti, judetul Teleorman

5.000.000

-idee de proiect

86.

Reabilitarea dispensarului medical uman si a dispensarului veterinar din comuna Tiganesti

Consiliul Local al comunei Tiganesti

Prioritatea 1/masura 1.2./1.2.1

- renovarea dispensarului uman, dotarea cu echipamente medicale specializate (ecograf), aparat de aer conditionat si mobilier;

- consolidare cladire dispensar veterinar, reparatii acoperis.

 

-imbunatatirea serviciilor de sanatate si asistenta sociala pentru oameni si animale.

Comuna Tiganesti, judetul Teleorman

140.000

- idée de proiect

87.

Infiintare retea distributie gaze naturale, comuna Tiganesti

Consiliul Local al comunei Tiganesti

Prioritatea 4/ masura 4.2/ 4.2.2. 

- infiintare retea distributie gaze naturale pe o lungime de 25,0  km;

- achizitionare de contoare de gaze naturale.

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor ;

- oferirea unui pret de cost mai scazut pentru incalzirea locuintelor si a institutiilor;

Comuna Tiganesti, judetul Teleorman

1.200.000

- idée de proiect

88.

Reabilitare Scoala Generala de 4 clase -  comuna Tiganesti

Consiliul Local al comunei Tiganesti, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/ 1.3.3

- modernizarea grupurilor sanitare;

- refacere imprejmuire cladire;

- constructie centrala termica proprie pe gaze naturale care sa fie functionala pentru scoala si gradinitele nr.1 si nr.2;

- alimentare proprie cu apa;

- iluminat electric;

- lucrari de modernizare a cladirii, reparatii acoperis, zugraveli;

- dotarea cu mobilier si echipamente IT si conectarea la Internet;

- dotarea cu un microbuz scolar;

- imbunatatirea infrastructurii si modernizarea cladirii, imbunatatirea conditiilor de desfasurare a actului de invatamant

Comuna Tiganesti, judetul Teleorman

360.000

- idée de proiect

89.

Reabilitarea Gradinitelor Nr.1 si Nr. 2  -  comuna Tiganesti

Consiliul Local al comunei Tiganesti, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/ 1.3.3

- modernizarea grupurilor sanitare;

- alimentare proprie cu apa;

- iluminat electric;

- lucrari de renovare a cladirilor , reparatii acoperis, zugraveli;

- dotarea cu mobilier adecvat pentru gradinite;

- constructie centrala termica proprie si dotarea cu instalatii anexe;

- amenajarea unui teren de joaca.

 

- asigurarea unor conditii si a unui spatiu  corespunzator standardelor europene pentru desfasurarea procesului educational prescolar.

Comuna Tiganesti, judetul Teleorman

284.000

- idée de proiect

90.

Reabilitare Camin Cultural, comuna Tiganesti

Consiliul Local al comunei Tiganesti

Prioritatea 4/masura 4.1.

- consolidarea, renovarea si modernizarea Caminului Cultural din comuna ;

- inlocuire tamplarie, pardoseala;

- constructie si dotare cu utilitati a grupurilor sanitare;

- reparatie acoperis, zugraveli interioare si exterioare;

-.dotarea cu mobilier adecvat pentru sala de spectacole, aparatura de proiectie filme, statie amplificare;

- alimentare cu apa.

- valorificarea potentialului uman prin activitatea socio-culturala;

- participarea cetatenilor la viata culturala a comunitatii

Comuna  Tiganesti,

judetul Teleorman

85.000

- idée de proiect

91.

Construirea unui camin de batrani in comuna  Tiganesti

Consiliul Local al comunei Tiganesti

Prioritatea 1/masura 1.2/1.2.3

- realizarea unei cladiri in suprafata de 600 mp;

- instalatie electrica, instalatie sanitara, grupuri sanitare, instalatie de canalizare;

- lucrari de tamplarie interioara si exterioara, pardoseli, zugraveli, vopsitorii;

- realizare imprejmuire;

- dotarea cu mobilier si echipamente necesare;

- construire centrala termica .

-asigurarea asistentei sociale persoanelor varstnice, aflate in nevoie, identificate in comunitate;

- asigurarea unui trai decent pentru persoanele varstnice singure.

Comuna Tiganesti , judetul Teleorman

400.000

-idee de proiect

92.

Reabilitarea Parcului Natural  din comuna Tiganesti

Consiliul Local al comunei Tiganesti

Prioritatea 3/ masura 3.1

- construire alei pietonale;

- plantarea de pomi si arbusti ornamentali;

- imprejmuire parc;

- construire fantana arteziana;

- amenajarea cu bancute;

- iluminat public parc.

- punerea in valoare a cadrului natural;

- atragerea zonei in circuitul turistic.

Comuna Tiganesti, Judetul Teleorman

57.000

- idée de proiect

 

Comuna Vedea

 

 

 

 

 

 

 

93.

Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare  in comuna Vedea -  satele Meri, Dulceanca, Cosoteni si Albesti

Consiliul Local al comunei Vedea

 Prioritatea 4/ masura 4.2/ 4.2.2

- extinderea retelei de alimentare cu apa existenta pe o lungime de 28 km;

- retea de canalizare pe o lungime de 28 km;

- realizare de captare de apa ;

- gospodarie de apa;

 - rezervor de inmagazinare;

- statie de tratare a apei;

- statie de pompare;

- retea de distributie;

 

 

- cresterea starii de sanatate a populatiei din zona;

- cresterea potentialului economic al zonei ;

- cresterea nivelului de trai al populatiei;

- asigurarea unei surse de apa potabila la capacitate a populatiei din mediul rural;

- realizarea unui sistem centralizat complet de canalizare.

 

Comuna Vedea, judetul Teleorman

2.500.000

-idee de proiect

94.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Vedea

Consiliul Local al comunei Vedea

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de modernizare prin asfaltarea ulitelor din comuna, si a drumurilor pentru atelaje, podete, santuri  dalate pe o  lungime de 36 km;

 

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Vedea, judetul Teleorman

7.200.000

- idée de proiect

95.

Construire punte pietonala peste raul Vedea in satul Albesti – comuna Vedea

Consiliul Local al comunei Vedea

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- realizare punte pietonala suspendata pe cabluri.

- deplasarea cetatenilor din satul Albesti si satul Dulceanca spre gara din comuna Peretu;

- utilizarea eficienta a timpului;

- reducerea cheltuielilor de deplasare;

- scurtarea distantei de transport.

Comuna Vedea,satul Albesti, judetul Teleorman

100.000

- idée de proiect

96.

Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Vedea

Consiliul Local al comunei Vedea

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 36 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- protectia zonelor verzi;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Vedea, judetul Teleorman

 1.300.000

 - idée de proiect

97.

Reabilitare iluminat public in comuna Vedea

Consiliul Local al comunei Vedea

Prioritatea 4/masura 4.2/4.2.2.

-inlocuire instalatie electrica stradala in satele Vedea, Meri, Cosoteni,Dulceanca si Albesti, pe o lungime de 30 km;

- achizitionat si montat  lampi, tablouri automatizate cu fotocelula zi si noapte.

- confort sporit al cetatenilor din comuna.

Comuna Vedea, judetul Teleorman

50.000

- idee de proiect

98.

Reabilitarea a doua DispensareUmane – comuna  Vedea

Consiliul Local al comunei  Vedea, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

-  lucrari de consolidare si renovare a cladirilor dispensarelor medicale din satele Cosoteni si Dulceanca, comuna Vedea;

- dotarea cu mobilier si  echipamente medicale specializate si modernizarea utilitatilor;

- zugraveli interioare si exterioare, inclusiv tencuieli;

- refacere grupuri sanitare;

- refacere sarpanta si invelitoare;

- inlocuit tamplarie si pardoseala;

- incalzire centrala si dotarea cu aer conditionat.

- desfasurarea in bune conditii a activitatii medicale la nivelul localitatii Vedea, tinand cont ca in momentul de fata aceste dispensare nu sunt functionale.

Comuna Vedea, judetul Teleorman

200.000

- idée de proiect

99.

Reabilitarea Scolii Generale de 8 clase -  comuna Vedea

Consiliul Local al comunei Vedea, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/ 1.3.3

- modernizarea grupurilor sanitare;

- alimentare proprie cu apa;

- dotarea cu mobilier si echipamente IT si conectarea la Internet;

 

- imbunatatirea conditiilor de desfasurare a actului de invatamant;

- asigurarea modernizarii si cresterii calitatii invatamantului gimnazial.

Comuna Vedea, judetul Teleorman

70.000

- idée de proiect

100.

Reabilitarea a trei Gradinite -  comuna Vedea

Consiliul Local al comunei Vedea, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/ 1.3.3

- modernizarea gradinitelor din satele: Meri, Cosoteni si Albesti, comuna Vedea;

- modernizarea grupurilor sanitare;

- alimentare proprie cu apa;

- iluminat electric;

- lucrari de renovare a cladirilor , reparatii acoperis, zugraveli interioare si exterioare;

- dotarea cu mobilier adecvat pentru gradinite;

- dotarea cu centrala proprie.

 

- imbunatatirea conditiilor de desfasurare a actului de invatamant prescolar.

Comuna Vedea, judetul Teleorman

250.000

- idée de proiect

101.

Reabilitarea a trei camine culturale din comuna Vedea

Consiliul Local al comunei Vedea

Prioritatea 4/masura 4.1.

- consolidarea, renovarea si modernizarea caminelor culturale din satele: Vedea, Dulceanca si Albesti, comuna Vedea, in suprafata de 1650 mp;

- inlocuire tamplarie, pardoseala;

- constructie si dotare cu utilitati a grupurilor sanitare;

- reparatie acoperis, zugraveli interioare si exterioare;

-.dotarea cu mobilier adecvat;

- alimentare cu apa.

- valorificarea potentialului uman prin activitatea socio-culturala;

- participarea cetatenilor la viata culturala a comunitatii

Comuna Vedea,

judetul Teleorman

400.000

- idée de proiect

102.

Construire sediu Primarie – comuna Vedea

Consiliul Local al comunei Vedea

Prioritatea 4/ masura 4.1

- construirea unui sediu nou in suprafata de 600 mp pentru primaria Vedea, deoarece sediul existent a fost revendicat.

- un sediu administrativ  pentru  desfasurarea in conditii normale a activitatii din domeniul administratiei publice locale.

Comuna Vedea, judetul Teleorman

300.000

- idée de proiect

 

Comuna Vartoape

 

 

 

 

 

 

 

103.

Reabilitare drumuri satesti in comuna Vartoape

Consiliul Local al comunei Vartoape

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de modernizare prin asfaltare, podete si santuri dalate pe o  lungime de 66,0 km ( drumuri cu conexiune la DJ – 56 km  si drumuri pentru atelaje – 10 km)

- imbunatatirea traficului rutier precum si a traficului pietonal;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Vartoape, judetul Teleorman

12.400.000

- idée de proiect

104.

Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Vartoape

Consiliul Local al comunei Vartoape

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 66 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- protectia zonelor verzi;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Vartoape, judetul Teleorman

2.400.000

 - idée de proiect

105.

Reabilitarea a doua  scoli  din comuna Vartoape

 

Consiliul Local al comunei

Vartoape, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/ 1.3.3

- lucrari de renovare a cladirilor scolilor din satele Vartoapele de Jos si Garagau, inlocuire acoperis, zugraveli, reparatii interioare si exterioare, inlocuit tamplarie, pardoseli;

- modernizarea grupurilor sanitare;

- centrala termica  pe gaze naturale;

- alimentare cu apa;

- iluminat electric;

- dotarea  cu mobilier si  echipamente IT  (20 calculatoare) si conectarea la Internet.

- imbunatatirea infrastructurii si modernizarea cladirilor, imbunatatirea conditiilor de desfasurare a actului de invatamant;

- imbunatatirea accesului la informatie la nivelul comunitatii locale;

- folosirea aplicatiilor innovative si tehnologice.

Comuna Vartoape, satele Vartoapele de Jos si Garagau, judetul Teleorman

180.000

- idée de proiect

106.

Reabilitare iluminat public in comuna Vartoape

Consiliul Local al comunei Vartoape

Prioritatea 4/masura 4.2/4.2.2.

-inlocuire instalatie electrica stradala in satele Vartoapele de Jos, Vartoapele de Sus si Garagau, pe o lungime de 78 km;

- achizitionat si montat  lampi de iluminat;

- inlocuire stalpi de lemn cu stalpi de beton.

- confort sporit al cetatenilor din comuna.

Comuna Vartoape, judetul Teleorman

80.000

- idee de proiect

107.

Reabilitarea Centrului de Permanenta  din comuna Vartoape

Consiliul Local al comunei  Vartoape, Unitati Sanitare

Prioritatea 1/ masura 1.2/1.2.1

-  lucrari de renovare a cladirii  Centrului de Permanenta din localitatea Vartoape;

- dotarea cu echipamente medicale specializate si modernizarea utilitatilor;

- zugraveli interioare si exterioare, inclusiv tencuieli;

- imprejmuire gard, refacere sarpanta si invelitoare;

- inlocuire tamplarie interioara si exterioara, refacere pardoseli.

- asigurarea conditiilor necesare de acordare a asistentei medicale de urgenta a locuitorilor localitatii Vartoape,

- ridicarea starii de

 sanatate a locuitorilor comunei;

 

Comuna Vartoape, judetul Teleorman

50.000

- idée de proiect

 

Comuna Uda  Clocociov

( in completare)

 

 

 

 

 

 

 

 

108.

Extindere retea de alimentare cu apa   in comuna Uda Clocociov

Consiliul Local al comunei Uda Clocociov

 Prioritatea 4/ masura 4.2/ 4.2.2

- extinderea retelei de alimentare cu apa existenta pe o lungime de 10 km;

- retea de distributie;

 

 

- cresterea starii de sanatate a populatiei din zona;

- cresterea potentialului economic al zonei ;

- cresterea nivelului de trai al populatiei;

- asigurarea unei surse de apa potabila la capacitate a populatiei din mediul rural;

Comuna Uda Clocociov, judetul Teleorman

300.000

-idee de proiect

109

Modernizare drumuri de acces in zona terenurilor agricole din terasa (rusti), comuna Uda Clocociov

Consiliul Local al comunei Uda Clocociov

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- modernizare cale rutiera;

- consolidare maluri, captare ape pluviale din zona inalta prin santuri dalate, pe o lungime de 6,0 km

- asigurarea in conditii de siguranta a accesului la terenurile agricole din terasa.

Comuna Uda Clocociov, judetul Teleorman

1.200.000

- idée de proiect

110.

Reabilitare sediu Primarie, comuna

Uda Clocociov

Consiliul Local al comunei

Uda  Clocociov

Prioritatea 2/ masura 2.1

- reparatia capitala a cladirii.

- dotarea cu tehnica de calcul avansata.

- un sediu administrativ modern pentru  desfasurarea in conditii normale a activitatii din domeniul administratiei publice locale.

Comuna Uda Clocociov, judetul Teleorman

50.000

- idée de proiect

111.

Amenajarea turistica a zonei ,, Valea Cismelelor”

Uda Clocociov

Consiliul Local al comunei

Uda  Clocociov

Prioritatea 3/ masura 3.1

- reimpadurire zona;

- reamenajare curs de apa;

- captare izvoare si fantana arteziana;

- mobilier recreativ.

- punerea in valoare a zonei si activitati recreative pentru cetatenii comunei.

Comuna Uda Clocociov, judetul Teleorman

150.000

- idée de proiect

 

Comuna Necsesti

 

 

 

 

 

 

 

112.

Reabilitarea drumurilor

satesti aflate in gestiunea comunei Necsesti

Consiliul Local al comunei Necsesti, Consiliul Judetean Teleorman

Prioritatea 1/masura 1.1/1.1.1

- lucrari de modernizare a drumurilor satesti prin asfaltare, pe o lungime de 17,0 km;

- santuri dalate, construirea de podete,

- asigurarea unor conditii de transport corespunzatoare, mai eficiente si mai rapide;

- o mai buna colaborare cu localitatile invecinate;

-  imbunatatirea conditiilor de viata a oamenilor;

 

Comuna Necsesti, satele: Necsesti, Girdesti si Belciug, judetul Teleorman

3.400.000

- idée de proiect

113.

Renovarea si extinderea localului Primariei comunei Necsesti

Consiliul Local al comunei Necsesti

Prioritatea 2/masura 2.1

- reabilitarea cladirii prin:

 - executarea lucrarilor de subzidire si turnare placa armata la exteriorul peretilor, consolidat pereti exteriori cu plasa de sarma  Æ 6 mm, pereti interiori cu rabitz;

- schimbat caprioreala, capacul si acoperita cu tabla galvanizata;

- inlocuit tamplarie interioara si exterioara cu PVC;

- refacut instalatia electrica;

- extinderea cladirii prin construirea a 2 camere din BCA pe fundatie de beton armat, cu destinatia birouri, in suprafata de 38 mp;

- imprejmuire curte cu gard din rame de fier cu plasa de sarma fixate pe stalpi din teava, incastrati in beton armat, in lungime de 60 m;

- construirea unui WC cu doua cabine si fosa vidanjabila in suprafata de 8 m.

- rezolvarea mai operativa si eficienta a tuturor problemelor cetatenilor  din comuna, in domeniul administratiei publice locale.

Comuna Necsesti, satul Necsesti, judetul Teleorman

60.000

 

114.

Reabilitare local Biblioteca comunala, comuna Necsesti

Consiliul Local al comunei Necsesti, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1

- lucrari de renovare a cladirii;

- racordarea la reteaua electrica;

- construire grupuri sanitare;

- imprejmuire a curtii bibliotecii cu gard din cadre de fier cu plasa de sarma fixate pe stalpi din teava;

- alimentare proprie cu apa si canalizare;

- dotarea cu mobilier adecvat, rafturi, aparatura electronica de specialitate si fond de carte noua.

- imbunatatirea procesului instructiv – educativ, sporirea bagajului de cunostinte si crestere a gradului de cultura, educatie, si comportament al tinerilor si elevilor;

- petrecerea timpului liber in mod util si placut prin organizarea unor actiuni si concursuri specifice muncii cu cartea;

- asigurarea unui punct de documentare bine dotat.

 

 

Comuna Necsesti,  judetul Teleorman

15.000

- idée de proiect

115.

Reabilitarea Scolilor   Generale de 8 clase din satele: Necsesti, Girdesti si Belciug, comuna Necsesti

Consiliul Local al comunei Necsesti, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/ masura 1.3/1.3.1/ 1.3.3

- modernizarea grupurilor sanitare;

- refacere imprejmuire a fiecarei cladiri;

- alimentare proprie cu apa si canalizare;

- dotarea cu mobilier adecvat a scolilor si a gradinitei din satul Girdesti si echipamente IT(4 calculatoare, un copiator si un retroproiector) si conectarea la Internet;

- dotarea cu un mijloc de transport pentru elevii din  satele Necsesti si Girdesti ;

- inlocuirea tamplariei din lemn cu termopan, pardoseli;

- dotarea bibliotecii scolare cu fond de carte;

- asigurarea pazei bunurilor si a protectiei elevilor.

- imbunatatirea procesului instructiv – educativ, sporirea bagajului de cunostinte teoretice si practice, asigurarea pazei bunurilor si protectiei elevilor.

Comuna Necsesti, satele: Necsesti, Girdesti si Belciug, judetul Teleorman

300.000

- idée de proiect

 

Comuna Beciu

 

 

 

 

 

 

 

116.

Construire sediu Gradinita in satul Smardan, comuna Beciu

Consiliul Local al comunei Beciu, Inspectoratul Scolar

Prioritatea 1/masura

1.3/1..3.1

 

- construirea unui sediu de gradinita in suprafata de 120 mp, in care sa se desfasoare activitatea educationala  pentru copiii prescolari;

- realizarea imprejmuirii;

- dotarea cu mobilier.

- modernizarea si cresterea calitatii invatamantului  prescolar;

- asigurarea desfasurarii procesului de educare a prescolarilor in conditii normale.

Comuna Beciu, satul Smardan, Judetul Teleorman

150.000

- idee de proiect

117.

Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Beciu

Consiliul Local al comunei Beciu

Prioritatea 4/ masura 4.2./4.2.2

- realizarea unei retele de transport gaze naturale pe o lungime de 18 km;

- racordarea gospodariilor, a institutiilor si agentilor economici la  reteaua de distributie a gazelor.

- imbunatatirea conditiilor de viata si munca;

- diminuarea poluarii;

- protectia zonelor verzi;

- crearea de locuri de munca.

Comuna Beciu, judetul Teleorman

700.000

 - idée de proiect

118.

Extindere retea de alimentare cu apa   in comuna Beciu, satele Smardan si Barsestii de Jos

Consiliul Local al comunei

Beciu

 Prioritatea 4/ masura 4.2/ 4.2.2

- extinderea retelei de alimentare cu apa existenta pe o lungime de 5,6 km;

 

- cresterea starii de sanatate a populatiei din zona;

- cresterea potentialului economic al zonei ;

- cresterea nivelului de trai al populatiei;

- asigurarea unei surse de apa potabila la capacitate a populatiei din mediul rural;

Comuna Beciu, satele Smardan siBarsestii de Jos, judetul Teleorman

250.000

-idee de proiect

                   

 

 

PRESEDINTE,

 

Liviu Nicolae DRAGNEA