BACK                                                                                   ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

  

privind : repartizarea unor bunuri din patrimoniul privat al Consiliului Judeţean Teleorman,

consiliilor locale Alexandria şi Zimnicea pentru Poliţia Comunitară.  

 

 Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă extraordinară conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

          Avānd īn vedere :

- expunerea de motive nr.2788 din 12 aprilie 2006 a  vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Putineanu Ion  şi  raportul de specialitate nr. 2464 din 12 aprilie 2006 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea repartizării unor bunuri din patrimoniul privat al Consiliului Judeţean Teleorman, consiliilor locale Alexandria şi Zimnicea pentru Poliţia Comunitară ;

- avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru

activităţi ştiinţifice, activitaţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială ;

          - prevederile H.C.J. nr.148 din 21 decembrie 2005 privind preluarea de către Consiliul judeţean a patrimoniului Corpului Gardineilor Publici Teleorman şi repartizarea acestuia consiliilor locale Roşiorii de Vede şi Videle, īn vederea īnfiinţării poliţiilor comunitare precum şi Direcţiei de Pază a Judeţului Teleorman ;

          - prevederile art.20 alin.(2) şi (3) din Legea nr.371/2004 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare ;

- prevederile art.104 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată şi ale art.47 alin.(2) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean, modificat şi completat.

          Īn temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă repartizarea unor bunuri din patrimoniul privat al Consiliului Judeţean Teleorman, consiliilor locale Alexandria şi Zimnicea pentru Poliţia Comunitară, conform anexelor nr. 1 şi 2.

 

Art.2. Anexa nr.4 ce cuprinde patrimoniul care se repartizează de Consiliul Judeţean Direcţiei de Pază a Judeţului Teleorman la Hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman nr.148 din 21 decembrie 2005, se modifică īn mod corespunzător.

 

Art.3. Predarea-preluarea patrimoniului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de  protocol īncheiat īntre părţile interesate īn termen de 30 de zile de la data adoptării prezentului act administrativ.

 

Art.4. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Putineanu Ion, prin Direcţia Economică, Buget-Finanţe şi serviciul juridic şi contencios va urmări aducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

 

Art.5.   Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Art.6. Secretarul general al judeţului prin Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

                                                                                            CONTRASEMNEAZA|,

                                                                                        Secretar general al judetului,

 

                                                                                                 Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 42  din  20  aprilie 2006