BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind : aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei  tehnico-economice pentru

               obiectivul de investiţii ,,Modernizare centrală termică-Spitalul

               Judeţean Alexandria”, în faza studiu de fezabilitate

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

 

Având în vedere

 

-raportul de specialitate nr. 3363 din 05 mai 2006 al Direcţiei Tehnice, privind necesitatea aprobării indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii  ,, Modernizare centrală termică-Spitalul Judeţean Alexandria”, în faza studiu de fezabilitate;

         -avizul comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi protecţie socială;

          -aviz Consiliul Tehnico-Economic  nr. 92 din 8 mai 2006;

-prevederile art. 40, alin. (1), din Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 104, alin. (1), litera ,,l’’ din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi art. 47 alin (1) lit. ,,k” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii şi documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii ,, Modernizare centrală termică-Spitalul Judeţean Alexandria”, în faza studiu de fezabilitate:

A.Valoare totală:                 987.089,94 RON (inclusiv TVA) lei din care:

                -C+M :                 413.525,00 RON  (inclusiv TVA)     

                 -utilaje , echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj în centrala termică :                            452.120,53 RON (inclusiv TVA)

                -dotări:                      1.389,92 RON (inclusiv TVA)

                -alte cheltuieli:      120.054,49 RON (inclusiv TVA)

                

B.Amplasament :

          Municipiul Alexandria, str. Libertăţii, nr. 1, jud. Teleorman;

 

Art. 2. Secretarul general al judeţului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                      

 

 

            Contrasemnează

      Secretar general al judeţului

 

             jr.Rodica Vrabie        

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 52 din 19 mai 2006