Text Box:   CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

 

 

Privind :   suplimentarea cheltuielilor de proiectare  pentru   obiectivul de

                   investiții ”Punct de control și trecere a frontierei cu  ferryboat-  

   ul la Turnu Măgurele (România)–Nikopol (Bulgaria

 

                                   

 

 

          Consiliul Județean Teleorman , întrunit în ședință ordinară , conform prevederilor art.106,alin.2 din Legea administrației publice locale , nr.215/2001 , modificată și completată ,

          Având in vedere:

          -expunerea de motive nr.3325 din 4 mai 2006 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman , domnul Ion Putineanu și raportul de specialitate nr.3324 din 4 mai 2006 al Direcției Integrare Europeană și Dezvoltare Regională  ;

          -avizul comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al Comisiei pentru administrația publică locală , juridică , apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

          -prevederile art.104,alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/ 2001, modificală și completată și ale art.56,alin.1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean , modificat și completat;

          In temeiul dispozițiilor art.109 din  Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificală și completată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1 (1) Se suplimentează cheltuielile de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Punct de control și trecere a frontierei cu ferryboat-ul la Turnu Măgurele (România)–Nikopol (Bulgaria  în limita sumei de 38.200 lei.

                      (2)  Plățile vor fi efectuate procentual de către cei doi beneficiari locali , respectiv :

                    -Consiliul Județean Teleorman – 60%

                    -Consiliul Local Turnu Măgurele – 40%.

             

          Art.2. Achiziționarea serviciilor suplimentare de proiectare de la S.C.ARTVAD PROIECT GRUP S.RL. se va realiza prin procedura de negociere cu o singură sursă.

 

          Art.3. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion, prin direcțiile de specialitate, va lua măsuri pentru aducerea laînceplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.4. Secretarul general al județului, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       Contrasemnează

                                                                                                                                                                                Secretar general al județului,

                                                                                                                                                                                        jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.   46  din 19 mai 2006