CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

     privind: numirea doamnei Alesu Floarea în funcția publică de conducere de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

 

 

     Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea administrației publice locale                    nr. 215/2001, modificată și completată,

     Având în vedere:

     - expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Teleorman, înregistrată sub nr. 4908 din 05 iulie 2006 și raportul de specialitate nr. 4827 din 05 iulie 2006 al Direcției economice, buget- finanțe privind necesitatea numirii doamnei Alesu Floarea în funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman .

     - adresa nr. 1053376 din 03.07.2006 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publiciî

     - avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

     - prevederile art. 104 alin. (1) lit. h), ale art. 110 raportat la art. 46 alin. (4)  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 47 alin (1) lit h) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat.

     - prevederile art. 2, art. 4 și art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda, în anul 2006, funcționarilor publici.

     - prevederile art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 58 din 30 decembrie 2004.

 

    :n temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale            nr. 215/2001 modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

     Art. 1 Doamna Alesu Floarea se numește în funcția publică de conducere de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, cu un salariu lunar de bază de 1168 lei RON și o indemnizație lunară de conducere de 50% din salariul de bază.

 

    Art. 2 Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura  aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1.

 

    Art. 3 Secretarul general al județului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanei interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,                                                                  

                                                          Secretar general al județului,

 

                                                     Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 69  din  7  iulie 2006

 

 

 

 

 

 

                                                                       CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

PREȘEDINTE

Nr. 4908 din 05 iulie 2006

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

     privind: numirea doamnei Alesu Floarea în funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

 

 

            Prin adresa nr. 1053376 din 03.07.2006 Agentia Națioanală a Funcționarilor Publici ne comunică propunerea de numire pentru funcția publică de conducere de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman pe doamna Alesu Floarea.

            Propunerea de numire se face având în vedere rezultatul concursului organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, la sediul său, pentru ocuparea funcției publice de conducere de director executiv din cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman în perioada 28-29 iunie 2006.     

Având în vedere considerentele expuse și raportul de specialitate nr. 4827 din 05 iulie 2006 al Direcției economice, buget- finanțe, în temeiul prevederilor art. 116 alin (1) lit. m) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată și cele ale art. 14 alin (1) lit m) și art. 56 alin (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat, am întocmit alăturatul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Județean.

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

                                                                             CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

Direcția economică, buget- finanțe

Nr. 4827 din 05 iulie 2006

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

    

          privind: necesitatea numirii doamnei Alesu Floarea în funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

 

            În conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Agentia Națională a Funcționarilor Publici a organizat concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

            Având în vedere rezultatele concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de director executiv din cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în perioada 28-29 iunie 2006, în vederea aplicării dispozițiilor art. 54 alin. 2 din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu adresa nr. 1053376 din 03.07.2006 Agenția Națională a Funcționarilor Publici ne comunică propunerea de numire pentru funcția publică de conducere de director executiv pe doamna Alesu Floarea.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile       art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea numirii doamnei Alesu Floarea în funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

ec. Elena Stoian