Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

pentru : modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.7 din 26 februarie 2005.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

          - cererea formulată de domnul Enache Ilie împotriva hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 7 din 26 februarie 2005, înregistrată la nr. 48 din 27 iunie 2006;

-         cererea de acceptare nr. 4647 din 27 iunie 2006 adresată președintelui Consiliului Județean Teleorman de către domnul Enache Ilie;

-         raportul nr. 4802 din 30 iunie 2006 al comisiei de validare;

-         prevederile art.92 alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și ale art. 32 alin.(3) și (5) coroborate cu cele ale art.103 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată și ale art. 11 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat ;

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,          

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.I Se modifică art.1 al hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 7 din 26 februarie 2005,  după cum urmează:

 ,,Se validează  mandatele de consilier în Consiliul Județean Teleorman ale domnilor Delcea Florian și Enache Ilie din partea Partidului Național Liberal pe a cărui listă au candidat la alegerile locale din 6 iunie 2004”.

Art.II Secretarul general al județului prin compartimentul cancelarie va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului județului Teleorman, formațiunii politice, direcțiilor și persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ                                                                             

                                                                                                                                                Secretarul general al judetului                     

                                                                                                                                     Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria,                                                 

Nr.71 din 7 iulie 2006