CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                     

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: numirea, temporară, în funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a domnului Slăvescu Putineanu Mihai, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, potrivit legii

 

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară  conform art. 106  alin. (1) din  Legea administrației publice locale nr.215 / 2001, modificată și completată,

         Având în vedere:

         - expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Teleorman înregistrată sub nr. 7096 din 18 septembrie 2006 și raportul de specialitate nr. 7095 din 18 septembrie 2006 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea numirii temporare în funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională a domnului Slăvescu Putineanu Mihai, inspector de specialitate, gradul profesional III, în cadrul aceluiași Serviciu, până la organizarea și ocuparea prin concurs sau examen, potrivit legii, a acestei funcții:

-  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman privind încetarea raportului de muncă al doamnei Catană Aida-Petronela, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean  Teleorman:

- consimțământul domnului Slăvescu Putineanu Mihai  înregistrat sub nr.7069 din 15 septembrie 2006;

-      raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-      prevederile art.104 alin (1) lit.a) și alin.(2)  lit.e), art. 116 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 modificată și completată și ale art. 47 alin.(1) litera h) , teza a II-a, din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat;

-      prevederile art. 41 alin (1) și alin (3) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificată și copletată;

     - prevederile art. 1 lit. b), din Ordonanța Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;

în temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. începând cu data de 1 octombrie 2006, se numește, temporar, în funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, în condițiile legii, domnul Slăvescu Putineanu Mihai, inspector de specialitate, gradul profesional III în cadrul aceluiași Serviciu, cu un salariu de bază lunar de 701 lei, o indemnizație de conducere de 50% și un spor pentru vechime în muncă de 5%.

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E ȘE D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR AL JUDEȚULUI

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 96 din  30  septembrie  2006