Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 


             

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

   privind : utilizarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția  Consiliului Județean, prevăzut în bugetul propriu al județului, pe  anul 2006.

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată

          Având în vedere:

- expunerea de motive a vicepresedintelui Consiliului Județean, Putineanu Ion   nr.

2355 din 31 martie 2006 și raportul de specialitate nr.2354 din 31 martie 2006 al Direcției economice, buget – finanțe privind necesitatea utilizării unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, prevăzut în bugetul propriu al județului, pe anul 2006 ;

 - avizul Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru

activitați științifice, activitați economice, agricultură, invațamânt, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

          - prevederile art.32, alin.(1) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

-  prevederile art. 104 alin. (2),  din Legea nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 47 alin. (2), din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat;

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1. Se aprobă utilizarea unei sume de 50 mii lei din Fondul de rezervă bugeta-

  ră la dispoziția Consiliului Județean, prevăzut în bugetul propriu al județului, pe anul 2006, pentru susținerea acțiunilor de protest împotriva intenției statului bulgar de a construi o centrală nucleară în portul Belene de pe Dunăre și conștientizarea populației despre efectele grave pe care le poate avea existența acestui obiectiv asupra securității și sănătății publice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean, Putineanu Ion, prin Direcția economică, buget-finanțe și Serviciul integrare europeană și relații instituționale, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

         Art.3. Secretarul general al județului prin Compartimentul cancelarie va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                                                   Jr. Rodica Vrabie                                                      

 

                                                                          

 

 

 

                                   

 

                       

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.24 din 31  martie 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: CONSILIUL   JUDETEAN  TELEORMAN
VICEPREȘEDINTE
 

 

 

 

 

 

 


Nr. 2355 din 31 martie 2006

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind : utilizarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția  Consiliului Județean, prevăzut în bugetul propriu al județului, pe anul 2006.

         

          Bulgaria, a inițiat încă din anul 1986 proiectul de a construi cea de-a doua centrală nucleară în portul Belene de pe Dunăre, la 250 Km N-E de Sofia.

          Acest proiect a fost suspendat în 1991 din cauza problemelor financiare și presiunilor grupurilor ecologice.

          Statul bulgar a aprobat în luna aprilie 2005 construcția celei de-a doua centrale nucleare la Belene.

          Acest proiect ridică mari probleme de mediu și României, fiind unul din cele patru amenințări majore de mediu pentru țara noastră.

          Încă de la finele anului 2004, România a prezentat un raport asupra problemelor de mediu ridicate de acest proiect, în care se preciza portul Belene este situat la 13 Km de Zimnicea și la mai puțin de 100 Km de București.

          De la lansarea intenției de construire a acestei centrale, societatea civilă din România s-a opus la construcția unui nou Cernobîl. Construcția centralei de la Belene este periculoasă, modelul de reactor VVER 1000 are probleme de siguranță, locația este necorespunzătoare (este situată într-o zonă seismică activă, unde cutremurul din 1977 a făcut victime umane). Centrala va produce deșeuri radioactive, o problemă nerezolvată care va constiui o povară extraordinară pentru generațiile viitoare.

          Belene va pune în pericol dezvoltarea activităților agricole, turistice și economice și în județele din sudul României, Teleormanul fiind cel mai afectat deoarece este situat foarte aproape de locația acestei centrale nucleare.

          În septembrie 2004 a avut loc la Turnu Măgurele o rundă de consultări publice privind proiectul Belene, populația locală s-a opus vehement acestei construcții, iar președintele Consiliului Județean Teleorman a difuzat un apel public privind oprirea construirii centralei.

          Se impun însă în continuare măsuri de protest și conștientizare astfel încât proiectul de construire a centralei nucleare de la Belene nu fie pus în aplicare.

          Pentru aceasta, Consiliul Județean Teleorman își propune o acțiune concretă care se va materializa într-un program informatic prin toate căile mediatice, care va fi susținut financiar prin bugetul propriu al județului pe anul 2006, începând cu luna aprilie. 

 

          Pentru finanțarea acestui program propunem utilizarea în conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale, modificată și completată, a sumei de 50 mii lei prin diminuarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean.

Având în vedere considerentele expuse și  Raportul de specialitate  al Direcției economice, buget-finanțe, în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean, modificat și completat, am întocmit proiectul de hotărâre alaturat pe care îl supun spre aprobare Consiliului Județean.

 

 

 

VICEPREȘEDINTE,

 

Ion Putineanu 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

  Direc]ia economic\, buget-finan]e

     Nr. 2354 din 31 martie 2006

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind : necesitatea utilizării unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, prevăzut în bugetul propriu al

                    județului, pe anul 2006.

 

 

          Statul bulgar a inițiat încă din anul 1986 proiectul de construire a celei de-a doua centrale nucleare în portul Belene de pe Dunăre, la 250 Km N-E de Sofia, a fost suspendat în anul 1991 și  aprobat în luna aprilie 2005,

          Acest proiect ridică mari probleme de mediu și României, fiind unul din cele patru amenințări majore de mediu pentru țara noastră.

          Belene va pune în pericol dezvoltarea activităților agricole, turistice și economice și în județele din sudul României, Teleormanul fiind cel mai afectat deoarece este situat foarte aproape de locația acestei centrale nucleare.

          Încă de la finele anului 2004, România a prezentat un raport asupra problemelor de mediu ridicate de acest proiect, în care se preciza portul Belene este situat la 13 Km de Zimnicea și la mai puțin de 100 Km de București.

          De la lansarea intenției de construire a acestei centrale, societatea civilă din România s-a opus la construcția unui nou Cernobîl. Construcția centralei de la Belene este periculoasă, modelul de reactor VVER 1000 are probleme de siguranță, locația este necorespunzătoare (este situată într-o zonă seismică activă, unde cutremurul din 1977 a făcut victime umane). Centrala va produce deșeuri radioactive, o problemă nerezolvată care va constiui o povară extraordinară pentru generațiile viitoare.

          În septembrie 2004 a avut loc la Turnu Măgurele o rundă de consultări publice privind proiectul Belene, populația locală s-a opus vehement acestei construcții, iar președintele Consiliului Județean Teleorman a difuzat un apel public privind oprirea construirii centralei.

          Se impun însă în continuare măsuri de protest și conștientizare astfel încât proiectul de construire a centralei nucleare de la Belene nu fie pus în aplicare.

          Pentru aceasta, Consiliul Județean Teleorman își propune o acțiune concretă care se va materializa într-un program informatic prin toate căile mediatice, care va fi susținut financiar prin bugetul propriu al județului pe anul 2006, începând cu luna aprilie.

          Pentru finanțarea acestui program propunem utilizarea în conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale, modificată și completată, a sumei de 50 mii lei prin diminuarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean.

În conformitate cu prevederile art.45 din Legea administrației publice locale

nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea utilizării unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, prevăzut în bugetul propriu al județului, pe anul 2006.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

ec. Elena Stoian