Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 


                                                                                         

H O T Ă R Â R E

 

privind : majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, pe anul 2006.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit de îndată în ședință extraordinară, conform prevederilor art.106 alin.(2) și (4) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 1287 din 17 februarie 2006 a președintelui Consiliului Județean Teleorman și  raportul de specialitate al Direcției economice, buget-finanțe nr.1286 din 17 februarie 2005 privind necesitatea majorării Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, pe anul 2006 ;

          - avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art.15 alin.(2), art. 32 alin.(2) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” din Legea nr.215/2001, modificată și completată și ale art.47 alin.(1) litera ,,e” din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean, modificat și completat.

          În temeiul dispozițiilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, pe anul 2006, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion, prin Direcția Economică, Buget-Finanțe, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.8 din 01 februarie 2006 se modifică în mod corespunzător.

Art.4. Secretarul general al județului prin Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                      

 

 

                                                                                Contrasemnează, 

                                                                                    Secretar general al jude]ului,

                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Alexandria,

Nr. 16  din  20 februarie 2006