Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                               

 

H O T Ă R Â R E

 

privind :  utilizarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului  Județean Teleorman, pe anul 2006, în vederea acordării unui  ajutor de urgență Consiliului local al municipiului Alexandria, aflat în situație de extremă dificultate,  pentru subvenționarea   energiei termice livrată populației .

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit de îndată în ședință extraordinară, conform prevederilor art.106 alin.(2) și (4) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr.1291 din 20 februarie 2006 a  președintelui Consiliului Județean Teleorman și  raportul de specialitate al Direcției economice, buget-finanțe nr.1283 din 17 februarie 2006 privind necesitatea utilizării Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, pe anul 2006, în vederea acordării unui ajutor de urgență Consiliului local al municipiului Alexandria, aflat în situație de extremă dificultate, pentru subvenționarea energiei termice livrată populației ;

          - avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.15 alin.(2) și art.32 alin.(1) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004 ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” din Legea nr.215/2001, modificată și completată și ale art.47 alin.(1) litera ,,e” din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean, modificat și completat.

          În temeiul dispozițiilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

 

Art.1.  Se aprobă utilizarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, pe anul 2006, în vederea acordării unui ajutor de urgență Consiliului local al municipiului Alexandria, aflat în situație de extremă dificultate, pentru subvenționarea energiei termice livrată populației, conform anexelor nr.1 și 2.                              

  

Art.2. Se aprobă modificarea anexei nr.1 la Hotărârea nr.1 din 6 ianuarie 2006 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale  a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor din județ, pe anul 2006, conform anexei nr.3.

 

Art.3. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion, prin Direcția Economică, Buget-Finanțe va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. Prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.16/2006 se modifică în mod corespunzător.

 

Art.5. Anexele nr.1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6. Secretarul general al județului prin Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                     Contrasemnează, 

                                                                                    Secretar general al județului,

 

                                                                                                                                                                             jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 17  din 20 februarie 2006