CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 


                                                       

      H O T Ă R Â R E

 

           privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.114 din 29   noiembrie 2006.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.9908 din 15 decembrie 2006 a  vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Putineanu Ion și raportul de specialitate nr.9906 din     15 decembrie 2006 al Direcției Economice, Buget-Finanțe privind necesitatea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.114 din 29 noiembrie 2006 ;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

- prevederile art.2 din O.U.G. nr.17/2006 cu privire la plata diferențelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învățământul de stat ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, modificată și completată ;

          În temeiul prevederilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

Art.1.  Se  modifică Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.114 din 29noiembrie 2006, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

          Art.2. Vicepreședintele Consiliului Județean, Putineanu Ion, prin Direcția economică, buget-finanțe va urmări punerea în aplicare a prevederile prezentei hotărâri.

          Art.3. Secretarul județului prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                   

 

 

 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                    SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                                        Jr. Rodica Vrabie                              

 

 

Alexandria,

Nr.129  din 18 decembrie  2006