Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 11 noiembrie 2004

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată

          Având în vedere:

          - expunerea de motive a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion nr. 9686 din 11 decembrie 2006 și raportul de specialitate nr. 9687 din 11 decembrie 2006, întocmit de Direcția administrație publică locală;

-      raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-      prevederile art. 8 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Muzeului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 101/2001;

-      prevederile art. 27  din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată;

- prevederile art.46 alin.(1) și (4) coroborat cu art. 110 și ale art. 104 alin (1) lit. „f” din Legea nr.215/2001, modificată și completată;

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

Art.1. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 11 noiembrie 2004 și se înlocuiește în Consiliul de administrație al Muzeului Județean Teleorman, doamna Alesu Floarea cu doamna Anghel Cornelia ca reprezentant al Consiliului județean.

 

 

 

          Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZA            

                                                                                    Secretarul județului,

                                                                                                Jr. Rodica Vrabie                     

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 127 din 18 decembrie 2006