Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 


 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

 

privind : aprobarea Acordului de cooperare descentralizată dintre Consiliul Județean Teleorman (România) și Consiliul General Seine–et–Marne (Franța)

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată

 

          Având în vedere :

– expunerea de motive nr. 9778 din 12 decembrie 2006, a președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 9777 din 12 decembrie 2006 al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Serviciului de cooperare internă și internațională, privind necesitatea aprobării Acordului de cooperare descentralizată între Consiliul Județean Teleorman (România) și Consiliul General Seine–et–Marne (Franța)

– rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean;

–       avizul nr. H2/3586 din 28 noiembrie 2006 al Ministerului Afacerilor Externe;

–       prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele;

– prevederile art. 13 alin. (2),  art. 14 și art.104 alin. (1) litera „e” și alin. (6) litera „c” din Legea nr. 215/2001 modificată și completată.

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 modificată și completată

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de cooperare descentralizată dintre Consiliul Județean Teleorman (România) și Consiliul General Seine–et–Marne (Franța), conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Se mandatează președintele Consiliului Județean Teleorman să semneze Acordul aprobat la art. 1

 

Art. 3 Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae DRAGNEA 

 

 

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ            

                                                                                Secretarul județului,

                                                                                                                                                                           Jr. Rodica Vrabie                      

 

                                                                                             

 

 

Alexandria

Nr. 125  din 18 decembrie 2006