ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 
 

 

 

 


               

H O T Ă R Â R E

privind: admiterea solicitării prefectului județului pentru revocarea hotărârii Consiliului județean nr. 73/2006, prin care se ia act de demisia din funcția de consilier județean a doamnei Alesu Floarea și se declară vacant locul de consilier județean

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 6102 din 28 august 2006 a președintelui Consiliului județean și raportul de specialitate nr. 6579 din 30 august 2006 al Serviciului juridic și contencios;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean;

- adresa instituției prefectului județului Teleorman nr. II/6803 din 14 august 2006;

- prevederile art. 104 alin. 1 litera „f” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale modificată și completată;

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată

 

HOTĂRĂȘTE

 

          Art.1. Se admite solicitarea prefectului județului pentru revocarea hotărârii Consiliului județean nr. 73/2006 prin care se ia act de demisia din funcția de consilier județean a doamnei Alesu Floarea și se declară vacant locul de consilier județean.

          Art.2. Secretarul județului prin Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea       

                                     CONTRASEMNEAZA            

                                                                                               Secretarul județului,

                                                                                              Jr. Rodica Vrabie                     

Alexandria   

Nr.80 din 31 august 2006