ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

 

 
 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 HOTĂRÂRE

 

     privind:  aprobarea asocierii Consiliului Județean Teleorman cu Consiliul

                     Local al Municipiului Alexandria și cu alte persoane juridice în

                               vederea înființării unui club sportiv, cu activitatea principală de

                     baschet.


        
Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 106 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-         expunerea de motive nr.6407 din 24 august 2006, a Președintelui Consiliului

Județean Teleorman și raportul de specialitate al Direcției pentru Educație, Sănătate, Cultură, Sport, O.N.G.-uri,Comunicare și Relații Publice și Direcției Economice, Buget-Finanțe nr.6406 din 21 august 2006 privind necesitatea aprobării asocierii Consiliul Județean Teleorman cu Consiliul Local al Municipiului Alexandria și cu alte persoane juridice în vederea înființării unui club sportiv, cu activitatea principală de baschet ;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de

activitate ale Consiliului Județean Teleorman ;

- Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 112 din 24 august 2006 privind asocierea Consiliului local al mun. Alexandria cu Consiliul județean Teleorman, cu S.C. Apă Canal SRL. Alexandria și cu alte personae juridice în vederea înființării unui club sportiv cu activitatea principală de baschet;
          - scrisorile de intenție nr.282 din 08.06.2006 a Clubului Sportiv Școlar Alexandria și nr.217 din 07.07.2006 a Clubului Sportiv Teleorman și nr.3480 din 24.08.2006 a S.C. ,,Apă Canal” Alexandria ;

-         prevederile Decretului nr.31/1954 privind persoanele fizice si persoanele juridice,

ale art.3 alin.(1), art.6 alin. (9), art.12 alin.(2), art.15 alin(1), art.21, alin.(1) lit.b), art.26 alin. 1), alin.(2) lit.,,a”, precum și art.27  din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare și ale art.1 alin.(1) și (2), art.4, art.6 alin.(2) și (3), art.20 lit.,,a”, ,,b” și ,,c”, art.46 alin.(1) lit.,,a” și  ,,f”, din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile  art.46 alin.(2) lit.,,f” coroborat cu art.110, art.104 alin.(6) lit,,a” și  art. 1041, din Legea  administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare și art.47 alin.(1) lit.,,m” și ,,r” din Regulamentul de Organizare Funcționare a Consiliul Judetean Teleorman, modificat și completat,

În temeiul prevederilor art.109 din Legea administrației publice locale, modificată și completată,

                                

 

                                                    -2-

                                       H O T Ă R Ă Ș T E :

 

          Art.1. - (1) Se aprobă asocierea Consiliului Județean Teleorman cu Consiliul Local al  Municipiului Alexandria, Clubul Sportiv Școlar Alexandria, Clubul Sportiv Teleormanul și S.C.,,Apă Canal” S.R.L. Alexandria, în vederea înființării unui club sportiv  de drept privat, fără scop lucrativ, persoană  juridică română  nonprofit - ca structură polisportivă - cu activitatea principală de baschet, pentru realizarea în comun a unor acțiuni de interes public județean.

          (2) Pentru desfășurarea activității de baschet, clubul sportiv înființat conform art.1, va prelua echipa de baschet-fete ,,C.S.T. – C.S.S. Alexandria”, cu tot personalul, ce urmează activeze, în sezonul competițional 2006/2007, în Campionatul Național de baschet Divizia ,,A“ - feminin. Pentru prima parte a sezonului competițional echipa va activa sub denumirea ,,C.S.T.–C.S.S. Alexandria”, așa cum a fost înscrisă în campionat, urmând ca după pauza competițională aceasta sa activeze sub denumirea noului club, care o va prelua.

          Art.2. – Domnul Popa Alexandru se imputernicește sa reprezinte Consiliul Județean Teleorman în Adunarea generală a membrilor fondatori de constituire a persoanei juridice prevazută la art.1, și susțină, în principal, introducerea  în actul constitutiv a urmatoarelor prevederi :

§        scopul propus : ,, sprijinirea sportului de performanță în general și a baschetului

în special, precum și asigurarea condițiilor organizatorice și materiale de practicare a sportului în comunitățile locale ale judetului Teleorman ” ;

§        denumirea clubului va fi :,,Clubul Sportiv de Baschet Teleormanul- Alexandria” ;

§        sediul clubului urmează a se stabili în Adunarea generală a membrilor fondatori;

§        durata de funcționare a clubului va fi : ,,pe termen nedeterminat”;

§        contribuția Consiliului Județean Teleorman la patrimoniul inițial al clubului va fi

de 1500 lei ;

§        consiliul director : ,,se propune fie format din cinci membri, iar Consiliul

Județean Teleorman va fi reprezentat de domnul Bălan Ilie” ;

§        controlul de gestiune fie realizat de un cenzor în persoana domnului Tunaru

Florin”.

Art.3. - Contribuția Consiliului Județean Teleorman pentru finanțarea activității clubului pe anul 2006, în sumă de 30.000 lei se va aloca după rectificarea bugetului propriu al județului.

         Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.


                                                           PREȘEDINTE,
                                                    Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂCONTRASEMNE,

                                                                                                       Secretarul Judetului,

                                                                                                  Jr. Rodica Vrabie

Alexandria,

Nr.78  din 31 august 2006