BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

  

 

                                       Anexa nr.1

                                                                                                     la Hotărārea nr. 36

                                                                                                  din  11 noiembrie 2004

 

 

 

 

TAXE

 

                  PENTRU    ELIBERAREA    CERTIFICATELOR,    AVIZELOR,

AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI  ALTE  TAXE LOCALE

PENTRU ANUL 2005

  

         CAP. I. CERTIFICATUL DE URBANISM

 

Nr.

crt.

 

SPECIFICAŢIE

Taxa

 

lei 

 

Suprafaţa terenurilor pentru care se solicită certificatul de urbanism,

pentru mediul urban

 

-mp-

1.

1a.   Pānă la  150 mp inclusiv

38.000 lei

1b.   Īntre 151 si 250 mp inclusiv

50.000 lei

1c.   Īntre 251 si 500 mp inclusiv

64.000 lei

1d.   Īntre 501 si 750 mp inclusiv

77.000 lei

1e.   Īntre 751 si 1.000 mp inclusiv

91.000 lei

1f.    Peste 1.000 mp

 

 

 NOTĂ:

    Pentru mediul rural se percepe 50 % din taxa prevăzută pentru mediul urban

 

91.000 lei + 139 lei/mp

 pentru fiecare mp care  depăşeşte 

1.000 mp

 CAP.II. AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

 

Nr.

crt.

SPECIFICAŢIE

Taxa

 

-lei

 

1.

Autorizaţia de foraje sau excavări, necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări

   - pentru fiecare mp

 

 

 

 

 

54.000 lei

2.

Autorizaţii de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi īn spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

-         pentru fiecare m.p.

 

 

 

 

 

 

54.000 lei

3.

Autorizaţiile pentru lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,  telefonie şi televiziune prin cablu

-         pentru fiecare racord

 

 

 

 

80.000  lei

4.

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către Comisia tehnică de arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului, de structurile de specialitate  din cadrul Consiliului Judeţean 

 

 

107.000 lei

5.

Avizul Consiliului Judeţean eliberat īn vederea emiterii autorizaţiei de construire de către primari:

 

a)                construcţii pentru comerţ, alimentaţie publică şi servicii;

 -pentru fiecare mp  arie desfăşurată (Ad)

 

b)               construcţii cu caracter agroindustrial şi construcţii aferente destinate depozitării

 -pentru fiecare  mp Ad

 

c)                reţele tehnico-edilitare

  -pentru fiecare m.l

 

 

 

 

 

 

 

100.000 lei

 

 

 

 

50.000 lei

 

 

20.000 lei

 

 

 

 

d)    racorduri şi branşamente

  -pentru fiecare racord şi branşament

e)     amenajări exterioare

  -pentru fiecare mp.Ad

f)      construcţii provizorii

  -pentru fiecare mp.Ad

   g) alte lucrări de construire

  -pentru fiecare mp./Ad

    h) lucrări de desfiinţare

  -pentru fiecare mp./Ad

 

1.000.000 lei

 

60.000 lei

 

200.000 lei

 

100.000 lei

 

20.000 lei

CAP.III   ALTE TAXE LOCALE

 

Nr.

crt.

 

SPECIFICAŢIE

Taxa

-lei

1.

 

Copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de Consiliul Judeţean

-         pentru fiecare mp. de plan sau fracţiune de mp

 

 

214.000  lei

 

2.

Avizul Inspectoratului de Protecţie Civilă la documentaţiile īn construcţii:

- persoane fizice

          -pentru fiecare mp de suprafaţă  

            construită

-         persoane juridice

          -pentru fiecare mp de suprafaţă  

            construită

 

 

 

 

1.500 lei

 

 

2.000 lei

3.

Taxe la Muzeul Judeţean  pentru vizitarea, utilizarea temporară a spaţiilor din muzeu şi prestări servicii:

-         de intrare unică pentru adulţi

-         de intrare unică pentru elevi, studenţi, militari şi grupuri organizate

-         de fotografiere şi filmare īn expoziţie

-         pentru utilizarea temporară a spaţiilor de expozitie

 

NOTĂ : pensionarii, invalizii de război şi

              veteranii de război sunt scutiţi

 

 

 

20.000 lei

 

 

10.000 lei

107.000 lei/h sau fracţiune

 

21.000 lei/mp/zi

 

 

P R E Ş E D I N T E , 

Ing. Liviu Nicolae  Dragnea