BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: încetarea de drept a mandatelor unor consilieri judeţeni

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

- cererea nr. 406 din 19 ianuarie 2005 a domnului Izină Ionel şi cererea nr. 386 din 19 ianuarie 2005 a domnului Sorescu Nicolae, prin care renunţă la funcţiile de consilieri judeţeni urmare numirii în funcţia de prefect şi respectiv subprefect ai judeţului Teleorman;

- prevederile art. 9 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ale Titlului IV, Cap. III, Secţiunea a 4-a, art. 88 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 161/2003 şi ale art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat.

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatelor de consilieri judeţeni ale domnilor Izină Ionel şi Sorescu Nicolae, ca urmare a numirii în funcţia de prefect şi respectiv subprefect ai judeţului Teleorman;

Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                  Secretar general al judeţului

 

                                                                                         Jr. Rodica Vrabie

        

 

Alexandria

Nr. 1 din 27 ianuarie 2005