BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

     privind: stabilirea plafoanelor valorice maximale de plecare,    

                    pe produse lactate şi de panificaţie în cadrul programului   

                   “lapte-corn” pentru anul şcolar 2004/2005

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art.106 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.4763 din 27 iulie 2004 a vicepreşedintelui Vlad Eugen Ovidiu şi raportul de specialitate nr.4762 din 27 iulie 2004 întocmit de Direcţiile Dezvoltare Locală şi Economică, Buget-finanţe, privind necesitatea stabilirii plafoanelor valorice maximale de plecare, pe produse lactate şi de panificaţie în cadrul programului “lapte-corn” pentru anul şcolar 2004/2005;

- radiogramele nr.2131/G.O./24.06.2004, nr.2870/I.S./13.06.2004, nr.2277/G.O./09.07.2007 şi nr. 2955/I.S./20.07.2004 ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

- avizul  Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţa nr.70 din 14.08.2003;

- prevederile H.G.nr. 1052 din 08.07.2004 pentru actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore;

- prevederile art.104 alin. (2) şi art. 110 din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale, modificată şi completată.

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale, modificată şi completată,

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

Art.1. Se stabilesc plafoanele valorice maximale de plecare, pe produse lactate şi de panificaţie în cadrul programului “lapte-corn” pentru anul şcolar 2004/2005, astfel:

PACHET A:

- produse lactate UHT..…………..6000 lei/copil, inclusiv TVA;

- produse de panificaţie ..…………3000 lei/copil, inclusiv TVA;

PACHET B:

- produse lactate pasteurizate..…….5850 lei/copil, inclusiv TVA;

- produse de panificaţie ..………….3150 lei/copil, inclusiv TVA.

 

Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate , în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

  Liviu Nicolae Dragnea  

 

 

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,

 

                                                                    Secretar general al judeţului,

                                                                                jr.Rodica Vrabie                                              

                                                                        

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

Alexandria

Nr.10 din 9 august 2004