BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

privind : rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2005

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr.1158 din 21 februarie 2005 a  Preşedintelui Consiliului Judeţean ing.Liviu Nicolae Dragnea  şi raportul de specialitate al Direcţiei economice, buget-finanţe nr.1157 din 21 februarie 2005 privind necesitatea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2005 ;

            - avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean ;

- prevederile art.15 alin.(2) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004 ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” din Legea nr.215/2001, modificată şi completată ;

         În temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2005, conform anexelor nr.1 si 2.

Art.2.  Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3. Direcţia economică, buget-finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.  Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                    Contrasemneaza, 

                                              Secretar general al jude]ului,

                                                                                   jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria,

Nr. 11 din  26  februarie 2005