BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRĀRE

          privind: modificarea statului de functii  al Corpului  Gardienilor Publici-

                        Teleorman, aprobat prin anexa nr. 13 la  Hotararea Consiliului

                        Judetean Teleorman nr. 117/2003.

 

     Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, conform prevederilor art.106 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata,

     Avand in vedere:

     -expunerea de motive nr. 4755 din 27 iulie 2004, intocmita de Presedintele Consiliului Judetean Teleorman si raportul de specialitate nr. 4754 din 27 iulie 2004 al Directiei economice, buget- finante privind necesitatea aprobarii modificarii statului de functii al Corpului Gardienilor Publici aprobat prin anexa nr. 13 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 117/2003;

     -avizul Comisiei de studii si prognoze economico- sociale, buget- finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala;

     -prevederile art. 7 alin. (6) din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Gardienilor Publici, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 518/1993, republicata;

     -prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) si alin. (2)  precum si ale. art.116 alin. (1) lit.k) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata ,

     in temeiul dispozitiilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata,

 

 

 

HOTARASTE:

    Art. 1  Se aproba modificarea  statului de functii al Corpului Gardienilor Publici- Teleorman  aprobat prin anexa nr. 13 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 117/2003, conform anexei  care face parte integranta din prezenta hotarare.

    Art 2  Prevederile  Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 117 din 15 decembrie 2003 se modifica in mod corespunzator. 

    Art 3 Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ, autoritatilor si institutiei interesate, in termenul prevazut de lege.

 

 

P R E S E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

    

                                                                                                       CONTRASEMNEAZA

                                                                                                         Secretar general al judetului

                                                                                              jr. Rodica Vrabie

 

  

Alexandria

Nr. 11 din  09 august 2004