BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind : transmiterea în folosintă gratuită a unor bunuri mobile din dome-

                niul privat al judeţului Teleorman şi administrarea Consiliului

                Judeţean, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă „A.D.Ghica”

                al judeţului Teleorman.

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr.7225 din 13 octombrie 2005 a  domnului  Putineanu Ion - vicepreşedintele Consiliului Judeţean şi  raportul de specialitate al Direcţiei economice, buget-finanţe nr.7224 din 13 octombrie 2005 privind necesitatea transmiterii în folosintă gratuită a unor bunuri mobile din domeniul privat al judeţului Teleorman şi administrarea Consiliului Judeţean, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă „A.D.Ghica” al judeţului Teleorman ;

         - avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean ;

- prevederile art.24 din O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru situaţii de urgenţă, modificată şi completată prin O.U.G. nr.25/2004 ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,f” şi ale art.126 din Legea nr.215/2001, modificată şi completată şi ale art.47 alin.(1) litera ,,f” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean, modificat şi completat.

         În temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosintă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unor bunuri mobile din domeniul privat al judeţului Teleorman şi administrarea Consiliului Judeţean, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă „A.D.Ghica” al judeţului Teleorman, conform anexelor nr.1 si 2.

 

Art.2. Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.3. Predarea-primirea se va face pe bază de proces-verbal, de către o comisie numită prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman.

 

Art.4. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman prin Direcţia Economică, Buget-Finanţe va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5.  Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Contrasemneaza, 

                                                                                    Secretar general al judetului,

 

                                                                                                                                                                     jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 115  din  31  octombrie 2005