BACK                                                                                   ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

 

privind : aprobarea remunerării membrilor comisiilor de evaluare

                    constituite pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă ordinară conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

         Avānd īn vedere :

- expunerea de motive nr.7448 din 20 octombrie 2005 a  domnului  Putineanu Ion - vicepreşedintele Consiliului Judeţean şi  raportul de specialitate al Direcţiei economice, buget-finanţe nr.7447 din 20 octombrie 2005 privind necesitatea aprobării remunerării membrilor comisiilor de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică ;

            - avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială ;

            - prevederile art.54 din O.G. nr.60/2001 privind achiziţiile publice, modificată şi completată prin Legea nr.212/2002 ;

- prevederile art.104 alin.(2), art.110 coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001, modificată şi completată şi cele ale art.47 alin.(2) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean, modificat şi completat.

         Īn temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art.1. Se aprobă, pentru activitatea depusă īn luna respectivă, remunerarea fiecărui membru al comisiilor de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, īn limita a 5 % din indemnizaţia lunară a preşedintelui consiliului judeţean, īn condiţiile legii.

 

Art.2. Direcţia economică, buget-finanţe va lua măsuri pentru aducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

 

Art.3.  Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Contrasemneaza, 

                                                                                    Secretar general al judetului,

 

                                                                                                                                                                 jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 116  din  31  octombrie 2005