BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind : delegarea atribuţiilor deţinute de d-na Ionescu Iuliana în cadrul

              Unităţilor de implementare a proiectelor “Punct de control şi

              trecere a frontierei cu ferryboat-ul Turnu Măgurele (România) –

              Nikopol (Bulgaria)” şi “Parc industrial Turnu Măgurele”

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţa ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 7000 din 5 octombrie 2005 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Ion Putineanu, şi raportul de specialitate nr. 6999 din 5 octombrie 2005 al Direcţiei Dezvoltare Locală;

- prevederile Hotărârii nr. 54 din 10 iunie 2005 a Consiliului Judeţean Teleorman;

- avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- prevederile art.104, alin (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat ;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,          

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

Art. 1. Se deleagă atribuţiile deţinute de d-na Ionescu Iuliana în cadrul Unităţilor de implementare a proiectelor “Punct de control şi trecere a frontierei cu ferryboat-ul Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)” şi “Parc industrial Turnu Măgurele”, până la 31 decembrie 2005, d-rei Cezarina Popa, consilier juridic în cadrul Serviciului Cooperare Internă şi Internaţională, aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman.

 

Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ persoanelor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                     Contrasemnează,

                                                                    Secretar General al Judeţului,

 

                                                                                                                                                jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

           Alexandria,

 

Nr. 117 din 31 octombrie 2005