BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind : aprobarea documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de

               investiţii ,,Reparaţie şi consolidare în regim de urgenţă a

               podului Stănceasca de pe pârâul  Glavacioc, oraş Videle, str.

               Plantelor’’.

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere

 

-expunerea de motive a  vicepreşedintelui Eugen Ovidiu Vlad nr. 7333 din 18 octombrie 2005 şi raportul de specialitate nr.7332 din 18 octombrie 2005 al Direcţiei Dezvoltare Locală, privind necesitatea aprobării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,,Reparaţie şi consolidare în regim de urgenţă a podului Stănceasca de pe pârâul  Glavacioc, oraş Videle, str. Plantelor”;

         -avizele comisiilor de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi protecţie socială şi de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

-prevederile Hotărârii Guvernului României, nr. 821 din 21 iulie 2005, privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 70 din 29 iulie  2005 privind   aprobarea listei drumurilor judeţene, comunale şi a podurilor pe care se vor executa lucrări urgente de refacere a infrastructurii grav afectată de inundaţiile din 3-12 iulie 2005;

-aviz C.T.E  nr. 85 din 28 septembrie 2005;

-prevederile art. 104, alin. (1), litera ,,l’’ din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi art. 47 alin. (1) lit ,,k” din Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii

 

,, Reparaţie şi consolidare în regim de urgenţă a podului Stănceasca de pe pârâul  Glavacioc, oraş Videle, str. Plantelor”, cu următorii indicatori tehnico-economici:

A.Valoare totală: 676.254,90 lei   din care :

                  C+M: 579.620,00 lei

                (preţuri luna august 2005)

B.Amplasament: 

         -oraş Videle, str. Plantelor

 

Art. 2. Direcţia Dezvoltare Locală va lua măsuri pentru obţinerea aprobărilor prevăzute de lege.

 

Art. 3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                            Contrasemnează,

                                                                            Secretar general al judeţului

     

                                                                                  jr. Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria

Nr. 118 din 31.10.2005